Koncernens treårsöversikt  2012 2011  2010 
Nettoomsättning, MSEK  7 045  6 602  6 137
EBITA exklusive övriga poster, MSEK  407,1  337,8  384,1
EBITA-marginal exklusive övriga poster, %  5,8%  5,1%  6,3%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK  65,0  27,0 -155,9
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % 0,9%  0,4% -2,5%
Operativt kassaflöde, MSEK 211,9   354,0  331,5
Antal anställda 7 101 5 399 4 269

 
Verksamhetsåret 2012 i korthet

  • Omsättningen jämfört med föregående år ökade med 6,7 procent till 7 045 (6 602) MSEK. Omsättningsökningen förklaras främst av helårseffekten av de två större förvärv som genomfördes 2011 (servicebolagen Lujapalvelut Oy och EuroMaint Industry AB) samt nya kontrakt. Exklusive negativa valutaeffekter steg omsättningen med 7,1 procent.
  • Ett antal samarbeten med nya kunder inleddes under året, bland vilka kan nämnas Danska Polisen, Unibail-Rodamco (Sverige och Danmark), GE Oil & Gas (Norge) och Ruukki (Finland). De nya kontrakten motsvarar en sammanlagd årsomsättning om cirka 380 MSEK.
  • I december förvärvades servicebolaget Addici, med verksamhet främst i Sverige men också i Norge, Danmark och Finland. Förvärvet innebär att Coor växer med ytterligare 1 300 medarbetare och cirka 1 000 MSEK i omsättning och stärker sin kompetens främst inom integrerade serviceleveranser till små och medelstora kunder, säkerhetstjänster samt telefoni- och dokumenttjänster.
  • Alla större kontrakt som omförhandlats under verksamhetsåret förlängdes, bland annat med SAS, Det Norske Veritas, CGI (tidigare Logica), ICA, GKN (tidigare Volvo Aero), Sapa, Sandvik, Pandora och GN Store Nord. De förlängda kontrakten motsvarar totalt en årsomsättning på cirka 950 MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBITA excl other items) ökade till 407 (338) MSEK. Marginalen ökade kraftigt och uppgick till 5,8 (5,1) procent. Förbättringen förklaras främst av ett koncernövergripande effektiviseringsprogram.
  • Operativt kassaflöde minskade till 212 (354) MSEK. Förändringen förklaras främst av en ökning av rörelsekapitalet.
  • Antalet medarbetare ökade med 32 procent till 7 101 (5 399). Ökningen beror på nya affärer genomförda 2012.