Koncernens balansräkning (TSEK) 2012-12-31 2011-12-31
Immateriella tillgångar 1) 4 998 360 4 842 418
Övriga långfristiga tillgångar 191 421 200 305
Kundfordringar 1 368 027 1 234 921
Kassa & Bank 247 907 137 841
Övriga kortfristiga tillgångar 576 225 520 933
Summa tillgångar 7 381 940 6 936 419
     
Eget kapital 513 195 474 261
Långfristiga skulder 2) 3 368 348 3 223 043
Kortfristiga skulder 2) 3 500 397 3 239 115
Summa skulder och eget kapital 7 381 940 6 936 419
     
1) varav goodwill 2 917 152 2 605 083
2) varav räntebärande skulder    
Räntebärande långfristiga skulder 2 921 231 2 660 176
Räntebärande kortfristiga skulder 1 489 597  1 363 553