Koncernens resultaträkning (TSEK) 2012  2011 
Nettoomsättning 7 044 858 6 602 211
Kostnad sålda tjänster -6 196 014 -5 750 321
Bruttovinst före av- och nedskrivningar av
immateriella tillgångar
848 844 851 890
Av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar -237 399 -212 296
Bruttovinst 611 445 639 594
Försäljningskostnader -101 359 -93 775
Administrationskostnader - 444 902 -519 441
Övriga intäkter/kostnader -214 -616
EBIT Rörelseresultat 64 970 26 994
Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar 237 399 212 296
EBITA 302 369 239 290