Ramverket för koncernens miljöarbete är hållbarhetspolicyn. Målsättningen är att kontinuerligt minska verksamhetens påverkan på den yttre miljön och hjälpa kunderna i deras miljöarbete. De miljöområden som har störst miljöpåverkan är koldioxidutsläpp främst från energianvändning och transporter, avfallshantering samt användning av miljöskadliga kemikalier.

Övergripande målsättning och strategi

Coors långsiktiga målsättning inom ekologisk hållbarhet är att aktivt försöka reducera den egna och kundernas miljöpåverkan. Detta åstadkoms genom att agera som grön rådgivare för att förbättra kundernas miljöprestanda samt att aktivt minska den interna energianvändningen och andra miljöindikatorer.

Ekologiska hållbarhetsindikatorer

Under 2012 har Coor arbetat för en långsiktigt mer hållbar miljö genom att fokusera särskilt på två indikatorer: agera som grön rådgivare till våra kunder med hjälp av Coor Green Services samt att reducera den egna energianvändningen och annan miljöpåverkan.

Uppföljning av ekologiska hållbarhetsindikatorer 2012 i sammandrag - koncernen

Indikator

Utfall 2012

Bidra till förbättrad miljöprestanda för kunder genom grön rådgivning

Egenkontroll enligt Coor Green Services ska genomföras för större kunder, och det genomsnittliga utfallet ska överstiga 69% av kriterierna. Egenkontrollen genomfördes i större kontrakt (141 siter). 2012 års kontroll resulterade i att 83 siter uppnådde silvernivå och 36 siter guldnivå enligt Coor Green Services. Det genomsnittliga utfallet av granskningen översteg målsättningen på 69%.

Aktivt verka för att minska våra kunders energianvändning

Öka antalet förbättringsförslag som syftar till att minska energikonsumtionen.

Actioförslag relaterade till G2xx tjänster (per person och presenterat för kund).

Kalkylerade actioförslag relaterade till G3xx tjänster (i kr).

God kontroll genom databaserat verktyg för uppföljning av energi och avfallsfraktioner.

Coors verktyg har spridits inom koncernen och används i en allt ökande omfattning. Coor kan därmed hjälpa kunden att redovisa koldioxidutsläpp, köpt energi samt avfallsfraktioner.

Färre tjänsteresor genom goda möjligheter till distansmöten Sedan 2009 har Coor i snitt ökat nyttjande av telefonkonferenser med 30% utöver den fördubbling som skedde mellan 2008 och 2009. Något som påtagligt minskat behovet av resande är attCoor upprättat möjligheten till en digital mötesplats. Jämfört med förra året har antalet aktivita användare ökat med 74%.

Reducera egen miljöpåverkan

Förbättra kemikaliehanteringen genom införandet av ett nytt databaserat kemikalieverktyg. En implementring av Coors nya verktyg för kemikaliehantering har påbörjats inom koncernen. Under 2012 togs verktyget i bruk i stora delar av den svenska och norska verksamheten.
Minskade koldioxidutsläpp genom minskade och mer miljövänliga tjänsteresor. Något som påtagligt minskat behovet av resande är ett ökat nyttjande av telefonkonferenser och bättre möjligheter att använda digitala mötesplatser, vilket ökat 2012. Under året antogs även en ny resepolicy, som syftar till att minimera onödigt resande och uppmuntrar kollektiva färdsätt.

Bedriva ett strukturerat miljöarbete i hela koncernen

Certifiering enligt ISO 14001 för hela koncernen.

Samtliga certifikat förnyade efter extern revision. Under 2012 slogs certifikaten samman till ett koncerngemensamt paraplycertifikat.

Miljöutbildning för alla medarbetare.

På Coor finns en obligatorisk digital, interaktiv miljöutbildning (Miljökörkortet) som alla medarbetare ska genomföra senast ett år efter påbörjad anställning. Därutöver ska en årlig genomgång av Coors miljöarbete göras i alla arbetsgrupper.

Definitioner

Coor Green Services: Coors egenutvecklade verktyg för att kunna utvärdera hur miljövänliga servicetjänsterna på varje site är. Märkningen finns i två nivåer, guld och silver.

ISO 14001: Internationell standard för miljöledning.