Ramverket för koncernens miljöarbete är hållbarhetspolicyn. Målsättningen är att kontinuerligt minska verksamhetens påverkan på den yttre miljön och hjälpa kunderna i deras miljöarbete. De miljöområden som har störst miljöpåverkan är koldioxidutsläpp främst från energianvändning och transporter, avfallshantering samt användning av miljöskadliga kemikalier.

Övergripande målsättning och strategi

Coors långsiktiga målsättning inom ekologisk hållbarhet är att aktivt försöka reducera den egna och kundernas miljöpåverkan. Detta åstadkoms genom att agera som grön rådgivare för att förbättra kundernas miljöprestanda samt att aktivt minska den interna energianvändningen och andra miljöindikatorer.

Ekologiska hållbarhetsindikatorer

Coor arbetar för en långsiktigt mer hållbar miljö genom att fokusera särskilt på fyra områden: agera som grön rådgivare med hjälp av Coor Green Services, aktivt försöka minska kundernas energianvändning, reducera den egna miljöpåverkan samt att bedriva ett strukturerat miljöarbete. Detta arbete beskrivs i koncernens "Sustainability Review", och utfallet redovisas också nedan.

Uppföljning av miljömässiga hållbarhetsindikatorer 2015*

Indikator

Utfall 2015

Upprätthålla strukturerat miljöarbete i hela koncernen

Certifiering enligt ISO 14001 för hela koncernen 1)
100 %

Minska Coors egen miljöpåverkan

Antal registrerade produkter i vårt kemikaliehanteringssystem 2)

2 893

Antal affärsresor via tåg eller flyg 3)

10 034
Koldioxidutsläpp från tjänsteresor och servicebilar (koldioxid/ton) 3)

2 240,8
Bilpark: antal servicefordon 4)
752
Bilpark: medelutsläpp för leasade servicefordon 5)
 160 g/km
Egna landskontor som uppnått silver-eller guldmärkningar enligt Coor Green Services 6)
2

Bidra till förbättrad miljöprestanda för kunder

Genomsnittligt utfall efter geomförd miljögranskning med hjälp av Coor Green Services 7)

80,8%

Lokalvård: andel siter med mindre än 0,339 ml kemikalier per kvm 8)

89%

*Uppgifter exklusive industriverksamheten, som avyttrades i juni 2015.

1)    Coor har ett paraplycertifikat för hela koncernen. All verksamhet äldre än ett år är ansluten till certifikatet.

2)    Coor har ett kemikaliesystem (iChemistry) som 2015 användes i Sverige och Norge. Uppgiften avser inregistrerade produkter i detta system.

3)    Redovisade tåg- och flygresor är tjänsteresor som registrerats i koncernens reseportal. Enligt Coors riktlinjer ska alla tjänsteresor beställas via portalen.

4)    Antal leasade servicefordon inom Coor Service Management.

5)     Medelutsläpp för leasade servicefordon antal är kalibrerat efter delning av Coor Service Management och Coor Industriservice.

6)     Under 2015 uppnådde Coors huvudkontor i Stockholm Guld och Göteborg Silver De övriga ländernas nivå bedöms motsvara kraven enligt minst silver standard, men ingen revision genomfördes 2015. Samtliga huvudkontor är inplanerade för revision 2016.

7)     Egenkontroll enligt Coor Green Services ska genomföras efter dialog med kunden. Under 2015 granskades 86 siter under perioden april – september.

8)     Redovisad kemikalieanvändning i verktyget Coor Green Services

9)     Antal förbättringsförslag som syftar till att reducera kundernas energi-användning, och som rapporterats in via Coors system Actio.