Ramverket för koncernens miljöarbete är hållbarhetspolicyn. Målsättningen är att kontinuerligt minska verksamhetens påverkan på den yttre miljön och hjälpa kunderna i deras miljöarbete. De miljöområden som har störst miljöpåverkan är koldioxidutsläpp främst från energianvändning och transporter, avfallshantering samt användning av miljöskadliga kemikalier.

Övergripande målsättning och strategi

Coors långsiktiga målsättning inom ekologisk hållbarhet är att aktivt försöka reducera den egna och kundernas miljöpåverkan. Detta åstadkoms genom att agera som grön rådgivare för att förbättra kundernas miljöprestanda samt att aktivt minska den interna energianvändningen och andra miljöindikatorer.

Ekologiska hållbarhetsindikatorer

Coor arbetar för en långsiktigt mer hållbar miljö genom att fokusera särskilt på fyra områden: agera som grön rådgivare med hjälp av Coor Green Services, aktivt försöka minska kundernas energianvändning, reducera den egna miljöpåverkan samt att bedriva ett strukturerat miljöarbete. Detta arbete beskrivs i koncernens "Sustainability Review", och utfallet redovisas också nedan.

Uppföljning av ekologiska hållbarhetsindikatorer 2014 i sammandrag - koncernen

Indikator

Utfall 2014

Bedriva ett strukturerat miljöarbete i hela koncernen

Andel av koncernen vars verksamhet är certifierad enligt miljöstandarden ISO 14001. 1) 100 %

Reducera Coors egen miljöpåverkan

Antal registrerade produkter i koncernens kemikaliehanteringssystem ledningssystem. 2)

2,936

Antal affärsresor med tåg och flyg. 3)

9,868
Koldioxidutsläpp från affärsresor (koldioxid/ton) 3)
- från flyg, genomsnittligt utsläpp g/km
- från tåg, genomsnittligt utsläpp g/km

- 444.7
- 0,0
Minskat koldioxidutsläpp genom tele- och videokonferens, ton 4) 343.40
Fordon: andel leasade fordon med utsläpp mindre än 120 g per km 5)  74%
Nationella kontor som motsvarar standarden enligt Coor Green Services silver eller guld 6) 1
Bränsleförbrukning, liter per fordon 7) 527.9

Bidra till förbättrad miljöprestanda för kunder

Genomsnittligt utfall efter miljögranskningar med hjälp av Coor Green Services 8)

81.5%

Lokalvård: andel siter med mindre än 0,339 ml kemikalier per kvadratmeter 9)

76%

Aktivt verka för att minska våra kunders energianvändning

Antal rapporterade betydande energiförbättringsförslag 10)

128

Fotnoter

1) Coor har ett koncerngemensamt paraplycertifikat. All verksamhet mer än ett år i koncernen omfattas av certifikatet.

2) Coor har ett kemikaliehanteringssystem (iChemistry) som 2014 användes i Sverige och Norge, men som kommer att bli koncernövergripande. Informationen avser produkter registrerade i systemet.

3) Rapporterade flyg- och tågresor genom koncernens reseportal. Enligt Coors riktlinjer ska alla affärsresor beställas via portalen. Under 2014 ökade antalet affärsresor p.g.a uppstarten av Statoil kontraktet i Norge.

4) Coor nyttjar ny teknologi såsom videokonferens som komplement till fysiska möten.

5) Andel av leasade företagsbilar och servicebilar vid årsskiftet (Danmark är exkluderat).

6) I utvärderingen för 2014 uppnådde ett landskontor (Oslo) Coor Green Services silver. Landskontoret i Stockholm uppnår kriterierna för Coor Green Services guld men ingen utvärdering gjordes 2014. 

7) Bränsleförbrukning registrerad i koncernens bränslekort. (Danmark är exkluderat)

8) Utvärdering enligt Coor Green Services-verktyget ska göras för alla större kunder, och 2014 utvärderades 136 siter under perioden april-september.

9) Rapporterad användning av kemikalier genom Coor Green Services verktyget. 

10) Antal förbättringsförslag som syftar till att minska kundernas energianvändning och rapporterats i Coors förbättringssystem Actio.