Valberedning

I enlighet med Koden för svensk bolagsstyrning har Coor inrättat en valberedning med uppgift att till årsstämman lämna förslag på stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i instruktionen för valberedningen.

Vid årsstämman den 28 april 2016 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2017 ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna i den av Euroclear Sweden förda aktieboken den 31 augusti varje år, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska den ledamot utses som företräder den röstmässigt största aktieägaren.

Valberedning 2016-2017

Valberedningen inför årsstämman 2017 bestod av följande personer:

  • Anders Narvinger, Styrelseordförande i Coor
  • Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder
  • Ulrika Danielson, Andra AP-fonden
  • Jan Särlvik, Nordea Funds
  • Malin Björkmo, Handelsbanken fonder

Aktieägare som önskat lämna förslag till valberedningen i Coor Service Management kunde skicka dessa per e-post till nominationcommittee@coor.com eller direkt till valberedningens ordförande Jan Andersson, jan.andersson@rossmore-advisors.com  inför årsstämman.