Fastighetsservice

Vi kallar det även Hard Facility Management, vilket innebär att vi, utifrån kundens önskemål och behov, utvecklar och förvaltar lokaler samt fastigheter där funktion, miljö och ekonomi samverkar.

Coor förvaltar idag cirka 15 miljoner kvm fastigheter över hela Norden och har lång erfarenhet av olika typer av fastigheter med ägare och hyresgäster inom många olika branscher.

Bred och djup kompetens

Tjänsteutbudet omfattar drift och underhåll av byggnader, skötsel och underhåll av utemiljö, optimering och effektivisering av energianvändning, skadesanering och renovering, samt ekonomiskt och administrativ förvaltning. Vi bidrar dessutom med vår förvaltningsexpertis redan i projekterings- och utförandefaser i byggprojekt för att säkerställa en optimal funktion, miljö och ekonomi över fastighetens hela livscykel. Vi har bred kompetens inom fastighetsservice. Våra tjänster delar vi huvudsakligen in i fem större tjänstegrupper:

Teknisk förvaltning

Här ingår till exempel tillsyn, skötsel, felavhjälpande och planerat underhåll av byggnader och dess installationer inkl. jour och beredskap. Därutöver kan nämnas plantering, skötsel och underhåll av parkanläggningar, snöröjning och halkbekämpning. Vi utför även myndighets- och statusbesiktningar och hjälper våra kunder ta fram underhållsstrategier och planer för fastighetens hela livscykel. I vår förvaltning använder vi oss av moderna tekniklösningar, så som robotar och smarta drönare.

Energioptimering och effektivisering

Hit räknas exempelvis energioptimering av befintliga byggnadsinstallationer och energieffektivisering genom installation av ny teknik. Med vårt Energistyrkort hjälper vi våra kunder att hitta rätt balans mellan energianvändning, energikostnad och miljöpåverkan.

Skadesanering och renovering

Här ingår sanering och återuppbyggnad efter vattenskador, brandskador, mögelskador och skadedjur. Vi utför kvalificerade saneringsuppdrag efter gällande föreskrifter och krav på såväl hantering som utrustning. Vi har jourservice dygnet runt alla dagar på året.

Administrativ och ekonomisk förvaltning

Exempel på tjänster inom denna tjänstegrupp är löpande ekonomisk administration, budgetering, uppföljning och rapportering, skatter, avgifter och uppgifter till myndigheter. Vi tar även hand om lokaluthyrning, hyresavtalsadministration samt sköter kontakten med fastighetsägare eller hyresgäster, inkl. felanmälningar och löpande information.

Projektutveckling

Hit räknas lokalanpassningar och installationsprojekt inom tex el, tele, VVS, ventilation, kyla, styr- och övervakning. Genom aktiv medverkan i en rad OPS-projekt har vi dessutom både förmågan och erfarenheten av att ställa krav på och föreslå val av installationer, byggnadsmaterial, styr- och underhållssystem ur ett långsiktigt förvaltningsperspektiv.