Energy, Coor

Energieffektivisering och optimering

Med hjälp av en unik och väl beprövad metod kan vi hjälpa våra kunder att optimera sitt energiutnyttjande, vilket i sin tur leder till lägre kostnader och en bättre miljö. Coor erbjuder kvalificerad rådgivning och kan hjälpa till med allt från att skapa en vision och sätta kundspecifika mål, till genomförandet av energibesparande åtgärder och slutlig uppföljning.

Unik metod för målstyrd energioptimering

Ett effektivt energiarbete är bara möjligt genom att mäta rätt, följa upp statistik, analysera och åtgärda felaktigheter samt förfina både arbetssätt, rutiner och samarbeten. Coor har utvecklat en egen metod som stödjer våra kunders arbete med energioptimering. Metoden är mycket systematisk, och bidrar till tydlighet i kundens energimål samt sätter kraven för hur Coor arbetar för att nå uppsatta mål.

Stora besparingar

Energikostnader står ofta för minst hälften av driftkostnaderna för ett kontor, och de står för cirka 70 procent av driftkostnader för industrilokaler. Detta innebär att det finns mycket pengar att spara genom att arbeta långsiktigt och systematiskt med optimering av de tekniska anläggningarna samt att arbeta tillsammans med slutanvändarna.

Kvalificerad rådgivning

På Coor finns marknadsledande energiexpertis, och vi erbjuder kvalificerad rådgivning inom flera områden:

  • Strategisk skapande av vision och mål vad gäller miljö, energi och kostnad
  • Energioptimering av befintliga anläggningar med avseende på miljö, energi eller kostnad
  • Energieffektivisering av anläggningar i form av specifika energiprojekt
  • Uppföljning av energiförbrukning och rapportering av miljöpåverkan

Energitjänster – en naturlig del av serviceleveransen

Genom att Coor tar ett helhetsansvar för hela fastighetsdriften eller industriservicen hos många av våra kunder har vi naturliga möjligheter att skapa mervärden för kunden. Detta genom att personal på plats samlar information och data om köpt energi löpande både innan och efter eventuella åtgärder. Dagligen följs effekterna upp av de åtgärder kunderna tillsammans med våra experter beslutat att genomföra. De stora synergierna mellan Coor fastighets- och energitjänster möjliggör oss att erbjuda våra kunder ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande för att spara på både miljö, kostnad och energi.