• Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Kvalificerad energirådgivning och energieffektivisering

Energioptimering handlar om att se till att en fastighets samtliga anläggningar är optimalt inställda och samverkar med varandra. Coor erbjuder kvalificerad energirådgivning och stöd inom energioptimering. Vi kan hjälpa till med allt från att skapa en vision och sätta kundspecifika mål, till genomförandet av energibesparande åtgärder och slutlig uppföljning.

Energirådgivning och energioptimering  för er fastighet

Energi står ofta för minst hälften av driftkostnaderna för ett kontor, och de står för cirka 70 procent av driftkostnader för industrilokaler. Detta innebär att det finns mycket pengar att spara genom långsiktig och systematisk optimering av de tekniska anläggningarna samt att arbeta tillsammans med verksamheten. Coors erfarenhet visar att energianvändningen ofta kan minskas med mer än 20 procent i miljöer som datahallar, i tillverkande industrier och i kontorsytor genom att energioptimering. Coors kvalificerade energirådgivning sänker alltså kostnader, samtidigt som miljöbelastningen minskas.

Kvalificerad rådgivning inom energioptimering

På Coor finns marknadsledande energiexpertis både på lokal och central nivå. Coor erbjuder kvalificerad energirådgivning inom flera områden:

 • Strategiskt skapande av vision och mål vad gäller miljö, energi och kostnad
 • Energieffektivisering av befintliga anläggningar med avseende på miljö, energi eller kostnad
 • Som strategisk energirådgivare vid nybyggnation
 • Energieffektivisering av anläggningar i form av specifika energiprojekt
 • Identifiering och avhjälpande av systemfel
 • Uppföljning av energiförbrukning och rapportering av miljöpåverkan

Energirådgivning – en naturlig del av fastighetsleveransen

Kraven på att minska och effektivisera energianvändning ökar från flera håll. Den allmänna opinionen i samhället premierar miljövänliga åtgärder, miljöpolitiska insatser görs för att sänka energianvändning (lagen om energideklarationer av byggnader trädde i kraft 2006) och krav inifrån den egna organisationen eller från hyresgäster ökar.

Detta skapar både miljöskäl och ekonomiska skäl för att arbeta med systematiska och effektiva metoder för att sänka energianvändningen. Vi vet att sänkt förbrukning skapar attraktiva fastigheter och erbjuder därför energirådgivning och- effektivisering som en del av våra fastighetstjänster.

Coor har ett brett erbjudande med både systematiskt energiarbete och enstaka punktinsatser. Energirådgivning kan köpas som en separat tjänst, men är ofta en integrerad del av vår leverans av fastighetsservice eller Integrerad facility management. Det finns stora lokala synergier mellan fastighetstjänster och energitjänster, till exempel genom att låta en fastighetstekniker löpande samla upp information om energianvändning. Det innebär att Coor kan erbjuda befintliga fastighetskunder en mycket konkurrenskraftig energirådgivning. Som tidigare nämnt är energirådgivning och energioptimering fastighet inte enbart en rationell åtgärd rent ekonomiskt utan också ett nödvändigt steg ur ett hållbarhetsperspektiv. Coors tjänster inom energirådgivning och energioptimering går hand i hand med vårt arbete för en hållbar utveckling.

Systematiskt energiarbete

Med hjälp av vår unika och väl beprövade metod som vi kallar systematiskt energiarbete, kan vi hjälpa våra kunder att optimera sin energianvändning. Ett systematiskt energiarbete innebär att vi tillsammans med kund tar full kontroll över energianvändningen. Coor tittar på statistik över energikonsumtionen för att veta vilka energibesparingar det finns störst potential i att förändra och förbättra i fastighetens befintliga infrastruktur. De områden som vi tittar på och optimerar är bland annat uppvärmning, kyla, ventilation och vvs.

Unik metod för målstyrd energioptimering

Ett effektivt energiarbete är bara möjligt genom att mäta rätt, följa upp statistik, analysera och åtgärda felaktigheter samt förfina arbetssätt, rutiner och samarbeten. Ett systematiskt energiarbete innebär att energiaspekterna är en del både i investeringsprojekt och i driften av fastigheten. Utöver detta krävs återkommande analyser och uppföljning av fastighetens energianvändning.

Att skapa förutsättningar, rutiner och ta in kompetens och hjälpmedel som krävs i den egna organisationer är både tidskrävande och kostsamt. Coors metod för kostnads- och energieffektivisering bidrar till tydlighet i kundens energimål samt sätter krav för hur Coor leder arbetet av energinätverket för att nå uppsatta mål. Målet är att få anläggningen att fungera optimalt utifrån rådande förutsättningar och identifiera och ta bort systemfel. Först när anläggningen är optimalt intrimmad bedöms behovet av investeringar för att ytterligare lyfta prestanda eller kvalitet.

Coor är er långsiktiga partner när det kommer till energirådgivning och hjälper er att uppnå miljömål samt sänka driftkostnaderna för er fastighet. Kontakta oss idag för mer information. 

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.