Hållbarhetsindikatorer

Coor redovisar årligen ett antal indikatorer, som sammantaget ger en bild av hur bolagets hållbarhetsarbete utvecklas.

Affärsmässig hållbarhet Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016
Nettoomsättning, MSEK 9 489 7 722 7 272
Justerad EBITA-marginal, %1) 5,2 6,1 6,0
Kassagenerering, % 2) 80 103 91
Inbetalda skatter, mdSEK 3) 2,9 2,4 2,3
Antal inrapporterade och utredda ärenden avseende misstänkta överträdelser mot Code of Conduct 4) 16 13 6
Antal registrerade och genomförda förbättringsinitiativ 5) 7 676 8 302 8 103
Utfall i kundnöjdhetsmätning 6) 68 67 68
Andel förlängda kundavtal 7) 91 98 80
Avtalslojalitet avseende inköp, årsmedelvärde, % 8) 82 81 80

 

Social hållbarhet Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016

Antal chefer 9)

854 679 659

...varav andel kvinnor, %

47 48 41

Frivillig personalomsättning, % 10)

12,8 12,6 12,3

Sjukfrånvaro, % 11)

6,1 5,8 6,2
Antal riskobservationer 12) 4 738 4 170 1 168
Antal tillbud 910 736 710
Antal dödsfall 0 0 0

TRIF 13)

13,6 10,7 21,3
LTIF 14) 9,6 6,9 8,4

Utfall i medarbetarundersökning 15)

74 73 69

Ledarskapsindex 16)

76 76 74

Antal större lokala sociala utvecklingsprojekt

8 7 5

 

Miljömässig hållbarhet Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016

Antal registrerade produkter i kemikaliehanteringssystemet 17)

4 068 3 456 3 288

Energianvändning i större egna kontor, kWh/m2 18)

56,6 43,3 52,9

Bilpark: medelutsläpp för leasade servicefordon, g/km 19)

130 137 161

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (med tåg eller flyg) per medarbetare 20)

0,069 0,084 0,095

Genomsnittligt utfall efter genomförd miljögranskning med hjälp av Coor Green Services, % 21)

84,8 83,8 83,2

 

NOTER
1) För definition, se avsnitt Definitioner.
2) För definition, se avsnitt Definitioner.
3) Avser samtliga betalda skatter (bolagsskatt, moms och personalrelaterade skatter) till skattemyndigheter under respektive år.
4) Ärenden anmälda via Coors visselblåsarsystem, genom vilket medarbetare, leverantörer och kunder anonymt kan anmäla misstanke om brott mot Coors uppförandekod. 
5) Antal genomförda förbättringsförslag, som registrerats i Coors IT-baserade förbättringssystem Actio.
6) Coor genomför årligen en omfattande kundundersökning med hjälp av ett externt undersökningsbolag.
7) Kundernas omförhandlingsgrad kommenteras i avsnitt Kunder och kundavtal.
8) Andel inköp från centrala och lokala leverantörer med avtal.
9) Som chef definieras arbetsledare med personalansvar.
10) Personalomsättningen, exklusive pensionsavgångar, är fortsatt stabil på en relativt låg nivå jämfört med andra servicebolag.
11) Sjukfrånvaron kommenteras i avsnittet Social hållbarhet.
12) Arbetet med ökad rapporteringsgrad fortsätter och kommenteras i avsnittet Social hållbarhet.
13) TRIF ("total recorded injury frequenzy") mäter det totala antalet olyckor som har inträffat under peioden. För att beräkna TRIF har följande formel använts: totalt antal olyckor x 1 000 000 / antal arbetstimmar. Olyckor till och från arbete är exkluderade.
14) LTIF ("lost time injury frequenzy") mäter det totala antalet olyckor som har orsakat frånvaro från arbetet i mer än 8 timmar. För beräkning av LTIF per miljoner arbetade timmar används följande formel: antal olyckor som har orsakat sjukfrånvaro (8 timmar) x 1 000 000 / antal arbetade timmar. Olyckor till och från arbete är exkluderade.
15) Coor genomför årligen en omfattande medarbetarundersökning med hjälp av ett externt undersökningsbolag. Mer om resultatet finns att läsa under avsnittet Social hållbarhet.
16) I Coors årliga medarbetarundersökning finns ett antal ledarskapsrelaterade frågor, som sammanfattas i ett särskilt ledarskapsindex.
17) Coor använder ett kemikaliehanteringssystem (iChemistry), och uppgiften avser inregistrerade produkter i detta system. 
18) I uppgiften ingår Coors kontor i Espoo (Finland) och Kista (Sverige). Ökningen beror till största delen på att data för Birkeröd (Danmark) ingick 2017 och bidrog då till ett lägre snitt.
19) Medellutsläpp från antalet leasade fordon inom Coor.
20) Redovisade utsläpp är schablonberäknade utifrån antalet tjänsteresor med tåg och flyg som bokats via koncernens gemensamma reseportal. Enligt Coors riktlinjer ska alla tjänsteresor betällas via portalen. Minskningen beror dels på minskade flygresor men också en harmonisering till beräkningsmodell enligt Delfras riktlinjer där utfallet jämförelsevis blev lägre än tidigare beräkningsmetod.
21) Egenkontroll enligt Coor Green Services ska genomföras efter dialog med kunden. Under 2018 granskades 84 siter.