Hållbarhetsindikatorer

Uppföljning av affärsmässiga hållbarhetsindikatorer Utfall 2016 Utfall 2015
Nettoomsättning, MSEK 7 631 7482
Justerad EBITA-marginal, %1) 5,8 5,0
Kassagenerering, % 2) 93 104
Inbetalda skatter, mdSEK 3) 2,3 2,1
Lönekostnader, MSEK 4) 3 467 3 328
Antal inrapporterade och utredda ärenden avseende misstänkta överträdelser mot Code of Conduct 5) 6 5
Antal registrerade och genomförda förbättringsinitiativ 8 103 6 936
Utfall i kundnöjdhetsmätning 7) 68 66
Andel förlängda kundavtal 8) 80 90
Avtalslojalitet avseende inköp, årsmedelvärde, % 9) 80 75
Antal anställda vid årets slut (FTE) 10) 6 327 6 381
...varav andel kvinnor, % 53 53
Antal chefer 11) 659 635
...varav andel kvinnor, % 41 41
Frivillig personalomsättning, % 12) 12,3 9,2
Sjukfrånvaro, % 13) 6,2 5,9
Antal olyckor 14) 287 203
Antal dödsfall 15) 0 0
LTIF  15) 8,4 N.A.
TRIF 16) 21,3 N.A.
Utfall i medarbetarundersökning 17) 69 68
Ledarskapsindex 18) 74 73
Antal större lokala sociala utvecklingsprojekt 5 N.A.
Antal registrerade produkter i kemikaliehanteringssystemet 19) 3 288 2 893
Energianvändning i större egna kontor, kWh/m 20) 52,9 N.A.
Bilpark: medelutsläpp för leasade servicefordon, g/km 21) 161 163
Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (med tåg eller flyg) per medarbetare 22) 0,0095 0,070
Genomsnittligt utfall efter genomförd miljögranskning med hjälp av Coor Green Services, % 23) 83,2 80,8

 

NOTER
1) För definition, se avsnitt Definitioner.
2) För definition, se avsnitt Definitioner.
3) Avser samtliga betalda skatter (bolagsskatt, moms och personalrelaterade skatter) till skattemyndigheter under respektive år.
4) Lönekostnader, sociala avgifter och pensioner.
5)  Ärenden anmälda via Coors visselblåsarsystem, genom vilket medarbetare, leverantörer och kunder anonymt kan anmäla misstanke om brott mot Coors uppförandekod.
6) Antal genomförda förbättringsförslag, som registrerats i Coors IT-baserade förbättringssystem Actio.
7) Coor genomför årligen en omfattande kundundersökning med hjälp av ett externt undersökningsbolag.
8) Kundernas omförhandlingsgrad kommenteras på sidan 10
9) Andel inköp från centrala och lokala leverantörer med avtal.
10) Antal anställda (FTE) betyder antal medarbetare omräknat till heltidstjänster. Uppgiften inkluderar tillsvidareanställda och visstidsanställda. Medarbetare utan ett garanterat antal timmar inkluderas inte.
11) Som chef definieras arbetsledare med personalansvar
12) Personalomsättningen kommenteras på sidan 39.
13) Sjukfrånvaron kommenteras på sidan 39.
14) En olycka definieras som en allvarlig och plötslig händelse som orsakar personskada under arbetstid eller till/från arbetet.
15) LTIF ("lost time injury frequenzy") mäter antalet olyckor som har orsakat frånvaro från arbetet i mer än 8 timmar. För beräkning av LTIF per miljoner arbetade timmar används följande formel: antal olyckor som har orsakat sjukfrånvaro (8 timmar) x 1 000 000 / antal arbetade timmar.
16) TRIF ("total recorded injury frequenzy") mäter det totala antalet olyckor som har inträffat under peioden. För att beräkna TRIF har följande formel använts: totalt antal olyckor x 1 000 000 / antal arbetstimmar.
17) Coor genomför årligen en omfattande medarbetarundersökning med hjälp av ett externt undersökningsbolag. Mer om resultatet finns att läsa på sidan 39.
18) I Coors årliga medarbetarundersökning finns ett antal ledarskapsrelaterade frågor, som sammanfattas i ett särskilt ledarskapsindex.
19) Coor använder ett kemikaliehanteringssystem (iChemistry), och uppgiften avser inregistrerade produkter i detta system. Ökningen jämfört med 2015 beror uteslutande på att fler enheter har anslutit sig till systemet under 2016.
20) I uppgiften ingår Coors kontor i Espoo (Finland) och Kista (Sverige).
21) Medellutsläpp från antalet leasade fordon inom Coor.
22) Redovisade utsläpp är schablonberäknade utifrån antalet tjänsteresor med tåg och flyg som bokats via koncernens gemensamma reseportal. Enligt Coors riktlinjer ska alla tjänsteresor betällas via portalen.
23) Egenkontroll enligt Coor Green Services ska genomföras efter dialog med kunden. Under 2016 granskades 76 siter under perioden juni - november.