• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Större fokus genom samordning

På Coor finns en särskild hållbarhetskommitté som är direkt underställd koncernens ledningsgrupp (EMT). Hållbarhetskommittén samordnar frågor kring långsiktig hållbarhet, utarbetar förslag till policy, mål och allmänna principer för styrning av hållbarhetsarbetet.

Eftersom miljöfrågor och sociala frågor är nationella och ibland skiljer sig åt mellan olika länder, med olika regelverk och praxis, ligger ansvaret för genomförandet i verksamheterna i de olika länderna. För att samordna arbetet och säkerställa viss enhetlighet finns dock ett nätverk för miljöfrågor och ett nätverk för sociala frågor (del av HR-nätverket). Ansvariga för dessa nätverk är föredragande för sina respektive frågor i hållbarhetskommittén. Hållbarhetskommittén samordnar även och följer upp koncernens initiativ inom miljöområdet och det sociala området.

Hållbarhetsstyrning inom Coor 

Governancemodel hållbarhetsstyrning på Coor

  

Övergripande ramverk

Som utgångspunkt för Coors hållbarhetsarbete finns ett koncernövergripande ramverk. Detta ramverk består av tre grundläggande delar: en övergripande hållbarhetspolicy, en gemensam uppförandekod (”Code of Conduct”) samt koncerngemensamma värderingar ("ledstjärnor").

Hållbarhetspolicy

Inom Coor-koncernen finns en gemensam hållbarhetspolicy, som beskriver grundläggande principer för Coors hållbarhetsarbete och fungerar som ett ramverk för all verksamhet.

Coors Code of Conduct

På Coor finns en koncerngemensam "Code of Conduct", som kan sägas vara en sammanfattning av de principer som beskriver Coors gemensamma värderingar. Syftet med "Code of Conduct" är att tydliggöra och förstärka det etiska förhållningssättet i organisationen. Alla chefer ska gå igenom "Code of Conduct" med sina medarbetare en gång per år, och varje medarbetare ska bekräfta att de förstått och åtar sig att följa principerna skriftligen. Coor har även ett särskilt system för hur medarbetare ska gå tillväga för att anonymt rapportera misstänkta överträdelser av "Code of Conduct". Du hittar mer information om "Code of Conduct" här.

Kultur och värderingar

Bolagets kunder är verksamma inom olika branscher, på olika orter och i olika länder. De förväntar sig att Coor arbetar på likartat sätt och levererar samma höga kvalitet i hela koncernen. Att arbeta aktivt med en gemensam företagskultur är därför en viktig uppgift.

Grunden för Coors företagskultur är tre ledstjärnor, som vägleder alla medarbetare i det dagliga arbetet. Ledstjärnorna baseras på vad som kännetecknar en professionell serviceleverantör. Du hittar mer information om Coors ledstjärnor här.