Finansiell översikt

Årsomsättningen (rullande 12-månaders) per 30 juni 2017 uppgick till 7 453 MSEK, och rörelseresultatet (justerat EBITA) uppgick till 458 MSEK. Föregående år uppgick motsvarande siffror till 7 272 MSEK respektive 435 MSEK.

Fullständig finansiell information finns i Coors finansiella rapporter.

Geografiska segment

Coor bedriver huvudsakligen verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den största delen av verksamheten bedrivs i Sverige (inklusive verksamhet i Belgien, Polen, Ungern), som svarade för 56 procent av bolagets nettoomsättning under räkenskapsåret 2016. Verksamheten i Norge svarade för 29 procent, medan Danmark och Finland (inklusive verksamhet i Estland) svarade för 9 procent respektive 6 procent av nettoomsättningen.