Finansiell översikt

Årsomsättningen (rullande 12-månaders) per 30 september 2018 uppgick till 8 988 MSEK, och rörelseresultatet (justerat EBITA) uppgick till 480 MSEK. För helåret 2017 år uppgick motsvarande siffror till 7 722 MSEK respektive 468 MSEK.

Fullständig finansiell information finns i Coors finansiella rapporter.

Geografiska segment

Coor bedriver huvudsakligen verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den största delen av verksamheten bedrivs i Sverige (inklusive verksamhet i Belgien, Polen, Ungern), som svarade för 59 procent av bolagets nettoomsättning under räkenskapsåret 2017. Verksamheten i Norge svarade för 24 procent, medan Danmark och Finland (inklusive verksamhet i Estland) svarade för 10 respektive 7 procent vardera av nettoomsättningen.