Finansiell översikt

Årsomsättningen (rullande 12-månaders) per 30 juni 2019 uppgick till 10 073 MSEK, och rörelseresultatet (justerat EBITA) uppgick till 507 MSEK. För helåret 2018 år uppgick motsvarande siffror till 9 489 MSEK respektive 490 MSEK.

Fullständig finansiell information finns i Coors finansiella rapporter.

Geografiska segment

Coor bedriver huvudsakligen verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den största delen av verksamheten bedrivs i Sverige (inklusive verksamhet i Belgien), som svarade för 50 procent av bolagets nettoomsättning under räkenskapsåret 2018. Verksamheten i Norge svarade för 25 procent, medan Danmark och Finland stod för 18 respektive 7 procent vardera av nettoomsättningen.