Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

NKS Fastighetsservice

Coor ansvarar för de tekniska förvaltningstjänsterna i Karolinska Universitetssjukhusets i Solna. Vi ska förvalta cirka 330 000 kvm, en yta som motsvararungefär 24 Hötorgsskrapor. Alla tekniska system har designats med avseende på robusthet och redundans, vilket betyder att vad som än händer ska sjukhuset alltid kunna bedriva högspecialiserad vård.

NKS Fastighetsservice | Coor

Vårt fastighetsteam ansvarar för tillsyn, skötsel, felavhjälpande och planerat underhåll av sjukhusets byggnader och fastighetstekniska installationer. Vi utför myndighets- och statusbesiktningar och tar fram underhållsstrategier och 5-åriga underhållsplaner över fastigheternas hela livscykel. För att säkerställa optimal funktion, miljö och ekonomi har vi bidragit med vår expertis i projekterings- och utförandefaserna under hela byggprojektet.

Det nybyggda sjukhuset är en spännande arbetsplats med det nyaste inom tekniklösningar och fastighetsdrift. Ett av verktygen för fastighetsförvaltning är BIM (Building Information Model). BIM innehåller en 3d-modell av sjukhuset samt en omfattande databas där information kan hämtas både på system- och komponentnivå.

Utemiljö

Coor ansvarar för tillsyn, skötsel och underhåll av vegetationsytor, markbeläggningar samt fast och lös utrustning på tomtmark. Utemiljön ska ge ett välvårdat och trivsamt intryck.

Byggnad ut- och invändigt

I serviceleveransen ingår tillsyn, skötsel och underhåll av bl.a. yttertak, fasader, entréer, golv, väggar, innertak, dörrar och övrig inredning så att byggnadens samtliga utrymmen hålls i god funktion och ger ett vårdat intryck.

VA-, VVS-, Kyl och processmediesystem

Teknikbyggnaden, som ligger i norra delen av sjukhusområdet, förser sjukhuset med ett antal olika medier, exempelvis värme, kyla, processkyla och centralt distribuerade medicinska gaser.

Det nybyggda sjukhuset har en avancerad energicentral bestående av tre värmepumpar. Vi hämtar energi från berglager bestående av cirka 170 borrhål, samt från luften via kylmedelskylare. Överskott av värme och kyla återvinns och används för att anläggningen ska bli så energieffektiv som möjligt. Som redundans till sjukhusets egen energicentral finns inkommande fjärrvärme och fjärrkyla.

Coor har tuffa krav att leva upp till när det gäller energioptimering och -effektivisering. För att mäta energi och för att bearbeta information har vi avancerade uppföljningsverktyg till vår hjälp.

Elsystem

Sjukhusets anläggning för elförsörjning består av två externt inkommande högspänningsmatningar. Som redundans till dessa är anläggningen försedd med en central avbrottsfri kraftförsörjning bestående av tio dieselmotorbaserade reservkraftaggregat, kombinerat med överbryggningssystem baserat på enheter med kinetisk lagrad energi, UPS. Systemet är dimensionerat att försörja hela sjukhuset med avbrottsfri elkraft.

Tele- och datasystem

Sjukhuset är utrustat med ett antal teletekniska säkerhetssystem samt övriga telesystem, för bland annat brand- och utrymningslarm, inbrotts- och överfallslarm, passerkontroll och övervakning. Coor ansvarar för tillsyn, skötsel och underhåll av systemen och säkerställer hög driftsäkerhet och en optimal livslängd.

Transportsystem

Coor ansvarar för tillsyn, skötsel och underhåll av samtliga transportsystem såsom hissar, rulltrappor, vertikaltransportörer, rörpostanläggning, AGV, sopsugsanläggning, tvättstört och matavfallssystem.

Rörpostsystemet på Nya Karolinska Solna består av ca 150 stationer som är ihopkopplade via ett 9 000 meter långt rörsystem. Anläggningen är dimensionerad att klara av 50 000 sändningar per månad.

Styr- och övervakningssystem

Sjukhusets styr- och övervakningssystem är uppkopplade till ett överordnat styr- och övervakningssystem, ÖSÖ, som i larm- och bevakningscentralen bevakas av Coor. Vi ansvarar även för tillsyn, skötsel och underhåll av dessa system.

Säkerhet och bevakning

Coor ansvarar för stationär och ronderande bevakning, utryckning vid larm samt tillhandahållande av incidentstyrka efter avrop. Både vår beredskapsjour såväl som larm- och bevakningscentral är bemannade dygnet runt av medarbetare med kompetens inom teknisk förvaltning.

Coor utför även kontinuerligt ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) av anläggningen.

Helikopterflygplats

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har den första helikopterflygplatsen i Sverige godkänd för två landningsplatser (FATO:n) på tak. Coor tar hand om den tekniska driften av helikopterflygplatsen samt ansvarar även för räddningstjänsten, vilket innebär att vi bemannar kontrollrummet vid alla flygrörelser.

Övriga fastighetsrelaterade tjänster

Övriga tjänster som Coor levererar till sjukhuset är bland annat parkeringsadministration och skadedjursanering. Vårdverksamheten har även möjlighet att beställa extraarbeten, exempelvis i form av mindre ombyggnadsarbeten. 

Vill du vara med och leverera Fastighetsservice i stjärnklass? Se våra lediga tjänster eller skapa en jobbevakning.