Öka ditt servicekunnande

För att underlätta integrationen i Coor och utveckla våra medarbetares servicekunskaper har vi tagit fram en utbildning som vänder sig till alla medarbetare – Coor Service School.

Eftersom vi har en bred verksamhet både när det gäller branscher och geografisk spridning vill vi genom utbildningen skapa en enhetlig syn på service och arbetssätt. Vi vill också öka möjligheterna till ett internt kunskapsutbyte mellan olika kontrakt, regioner och enheter.

Coor Service School - populär basutbildning

Sedan 2006 har över 4 800 medarbetare genomgått Coor Service School - bas. Kursutvärderingarna visar att utbildningen är mycket omtyckt - hela 98 procent tycker att utbildningen är bra eller mycket bra. Utbildningen genomförs lokalt på respektive lands språk.

Spännande fördjupningsutbildning

Utöver basutbildningen finns en fördjupningsutbildning med fokus på vår serviceleverans och kundbemötande framtagen. Cirka 750 personer har gått fördjupningen. Även denna utbildning är mycket uppskattad av medarbetarna.

Ständig yrkesutbildning

Utöver de breda programmen inom Coor Service School finns möjlighet för medarbetare på Coor att utvecklas inom sitt yrkesområde genom yrkesspecika utbildningar. Behov av detta diskuteras bland annat på de årliga utvecklingssamtalen som genomförs med alla medarbetare på Coor och följs upp i obligatoriska uppföljningssamtal.