Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Byte av lampa | Coor

Vad är fastighetsförvaltning?

Fastighetsförvaltning är den drift och underhåll som behövs för att alltifrån bostäder till kommersiella och/eller industriella fastigheter ska fungera effektivt och optimalt. En fastighetsförvaltare är i sin tur den person eller de personer som kan behövas på kontor, skolor, lägenhetshus, köpcentrum och sjukhus och ser helt enkelt till att ekonomiska, tekniska och energioptimerade projekt löper på som de ska. Förvaltningen sker alltså av en egendom som ägs av en annan part eller enhet och fastighetsförvaltaren agerar å ägarens vägnar för att upprätthålla värdet av fastigheten, samtidigt som man arbetar för att optimera både energi och kostnadsbesparingar.

Fastighetsförvaltning inkluderar flera områden som kan vara olika viktiga för olika byggnader. Nedan följer en förklaring av några av dem:

Ekonomisk förvaltning - För att få hjälp med fastighetens ekonomi behöver du anställa en fastighetsförvaltare med kunskap inom ekonomisk förvaltning. Det kan handla om alltifrån att sköta löpande redovisningar och omförhandlingar till att göra årsbokslut, justera avgiftsnivåer, hantera fakturor eller sätta upp optimerade budgetar. Dessa ska sedan rapporteras och följas upp för att gynna byggnaden och verksamheten där i på ett så bra sätt som möjligt.

Administrativ förvaltning - Den administrativa förvaltningen inkluderar tjänster som rör de hyresgästrelaterade frågorna. Helt enkelt saker som rör hyresaviseringar, hyresförhandlingar, kontraktskrivning, kravhantering eller upprättande av kontrakt. Här fungerar fastighetsförvaltaren som en extra arm för ägaren av byggnaden och sköter vanligtvis kontakten med hyresgästerna.

Teknisk förvaltning - Teknisk förvaltning services innefattar skötsel, avhjälpande, tillsyn och planerat underhåll av själva byggnaden och alla de tekniska installationer som finns där. Det kan gälla områden såsom portar, hissar och mediaförsörjning som behöver fungera som de ska.

Vikten av fastighetsförvaltning

Vilka är då fördelarna av god fastighetsförvaltning? För många fastighetsägare är dessa tjänster A och O för att byggnaden ska hållas i fint skick och upprätthålla sitt värde, samtidigt som den typ av verksamhet som bedrivs i byggnaden kan flyta på så smidigt som möjligt. Att anställa ett företag för fastighetsförvaltning kan hjälpa dig med stora besparingar, både när det kommer till ekonomi och energi.

Vilka tjänster inkluderas i fastighetsförvaltning?


1. Övervakning


Övervakning av en fastighet är viktigt både för dess säkerhet och energibesparing och med hjälp av en professionell fastighetsförvaltare kommer du kunna få hjälp med detta.

2. Underhåll


En fastighetsförvaltare sköter både planerat och löpande underhåll av byggnaden och ser till att allt flyter på som det ska och på ett så optimerat sätt som möjligt.

3. Sanering


Skulle byggnaden drabbas av fukt- eller mögelskador, eller något annat som kan komma att skada byggnaden på kort eller lång sikt, kommer fastighetsförvaltaren att se till att rätt hjälp finns på plats i tid.

4. Tekniska installationer


En fastighetsförvaltare ser till att tekniska system blir korrekt installerade och underhållna. Det innefattar alltifrån ventilation och värmesystem till hissar och portar - inklusive jour och beredskap.

5. Förberedande inför nödsituation


Fastighetsförvaltaren kan hjälpa till att göra alla i byggnaden medvetna om hur de ska agera vid en nödsituation för att på ett så säkert och effektivt sätt utrymma byggnaden om det skulle behövas.

Hitta företag som tillhandahåller primär fastighetsförvaltning i Sverige


Behöver du hjälp med primär fastighetsförvaltning i din byggnad kan Coor hjälpa dig med både energioptimering, ekonomisk förvaltning, administrativ förvaltning, teknisk förvaltning och projektutveckling - alltid med hög kvalitet och kostnadseffektivitet i fokus.

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.