Coor Service Management Holding AB – Delårsrapport den 25 augusti 2015

Ett stabilt andra kvartal.

Andra kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen under det andra kvartalet steg med 9 procent till 1 786 (1 642) MSEK.
 • Rörelseresultatet (justerat EBITA) förbättrades med 6 MSEK och uppgick till 88 (82) MSEK. Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgick till 5,0 (5,0) procent. EBIT uppgick till -42 (11) MSEK, främst som en följd av noteringskostnader om 78 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 128 (-69) MSEK. Förändringen jämfört med föregående år beror på aktivering av underskottsavdrag.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,81 (-8,16) SEK. Justerat för den nya kapitalstrukturen och engångskostnaderna i samband med notering uppgick resultat per aktie till 1,97 (-0,72) SEK.
 • Operativt kassaflöde förbättrades med 153 MSEK och uppgick till 45 (-108) MSEK.

Första halvåret 2015

 • Nettoomsättningen under perioden steg med 15 procent till 3 634 (3 149) MSEK.
 • Rörelseresultatet (justerat EBITA) förbättrades med 25 MSEK och uppgick till 188 (163) MSEK. Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgick till 5,2 (5,2) procent. Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 9 (26) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 140 (-107) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -7,70 (-15,18) SEK. Justerat för den nya kapitalstrukturen och engångskostnaderna i samband med notering uppgick resultat per aktie till 2,10 (-1,12) SEK.
 • Operativt kassaflöde förbättrades med 139 MSEK uppgick till 14 (-125) MSEK.
 • Nettobidrag från förändringar i kontraktsportföljen under perioden uppgick till cirka 350 MSEK i årlig omsättning.

VD-kommentar

Årets andra kvartal har en fortsatt positiv utveckling och Coor redovisar ett resultat enligt plan. Under kvartalet ökade våra intäkter med 9 procent samtidigt som vår rörelsemarginal (justerad EBITA) låg på oförändrade 5,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Kassaflödet stärktes betydligt – både jämfört med motsvarande period föregående år och årets första kvartal. Vi går in i andra halvåret med en stark finansiell position.

De stora ljuspunkterna under årets andra kvartal är dels förlängningen av det nordiska avtalet med Ericsson, som är en av våra största kunder, och dels det nya IFM-avtal som vi har tecknat med Frontica avseende leverans till Aker Solutions med flera kunder på Fornebu, Norge. Detta tillsammans med de nya avtal vi tecknade och förlängde under årets första kvartal, inte minst med AB Volvo (Sverige), Volvo Cars (Sverige) och med Statoil (utökat IFM-uppdrag till fem oljeplattformar utanför Norge), innebär att vi har ett mycket bra försäljningsresultat årets första halvår, vilket gradvis kommer att ge finansiell effekt från och med att kontraktsleveranserna startar under andra halvåret 2015.

Den stora intäktsökningen under årets andra kvartal beror på de nya kontrakt som tecknades under 2014, främst det rekordstora avtalet med Statoil i Norge, som startade successivt för att nå full volym i september 2014. Fram till september 2015 påverkar detta avtal omsättningstillväxten i den norska verksamheten kraftigt. De initialt och temporärt högre kostnaderna för Statoilkontraktet har dock medfört att den norska rörelsemarginalen som väntat blev något lägre under årets andra kvartal jämfört med det första. Även verksamheten i Danmark uppvisar en ökad omsättning jämfört med föregående år, och en stabil rörelsemarginal. Verksamheten i Sverige redovisar fortsatt höga marginaler men en något lägre omsättning, främst beroende på ett större lokalvårdskontrakt som avslutades efter en offentlig upphandling 2014.

Verksamheten i Finland fortsätter att vara utmanande. Under det andra kvartalet avslutades ett antal mindre kontrakt, som påverkar den finska verksamheten negativt både avseende volym och resultat. Vi redovisar också lägre marginaler i den finska lokalvårds- och fastighetsverksamheten. I syfte att anpassa den finska verksamheten till de minskade volymerna genomfördes under det andra kvartalet vissa organisatoriska förändringar.

Utöver de nya affärerna var naturligtvis en av de största händelserna under perioden noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm den 16 juni, och jag vill passa på att välkomna alla nya aktieägare till Coor. En konsekvens av noteringen är att vi under det andra kvartalet belastas av transaktionskostnader för noteringen.

Utsikterna för ekonomisk tillväxt i de nordiska ekonomierna är fortsatt relativt god. Vi upplever generellt sett en god efterfrågan, främst inom IFM-segmentet men också för kombinerade FM-tjänster och enstaka tjänster. Aktiviteten på FM-marknaden är särskilt hög inom olje- och gasindustrin i Norge och inom offentlig sektor i hela Norden. Några av våra större kunder har dock aviserat neddragningar i sina verksamheter, vilket kommer att påverka våra volymer negativt under senare hälften av 2015, främst i den norska och svenska verksamheten. Temporärt kommer detta även att påverka våra rörelsemarginaler negativt, vilket ytterligare försämrar det säsongsmässigt svagare tredje kvartalet något.

Sammantaget är utsikterna för en långsiktig tillväxt och ett resultat i linje med våra målsättningar goda. Det innebär att vi över en konjunkturcykel räknar med en årlig organisk tillväxt på 4 – 5 procent och en rörelsemarginal (justerad EBITA-marginal) på 5,5 procent per år. Med bibehållet fokus på att utveckla integrerade FM-lösningar för större kunder kombinerat med satsningar inom lokalvård, företagsrestauranger samt fastighetsservice förstärker vi positionen som den ledande FM-aktören i Norden. På så sätt är vi väl rustade för att tillvarata de möjligheter som finns på den nordiska FM-marknaden.

Stockholm den 25 augusti 2015

Mikael Stöhr
Vd och Koncernchef, Coor Service Management

Denna information är sådan som Coor Service Management Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2015, kl. 08:00.

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

För att delta i webcasten, vänligen registrera dig via denna länk http://edge.media-server.com/m/p/yoadp2yd före mötet. Om du vill lyssna på presentationen via telefonen, ring +46 8 566 426 96 (Sverige), +47 235 002 53 (Norge), +45 823 331 76 (Danmark), +358 981 710 492 (Finland) eller +44 203 428 14 09 (England). Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på vår websida www.coor.se/investerare/rapporterochpresentationer efter presentationen.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta

Thomas Backteman,IR-chef, Coor Service Management, +46 70 831 11 66, thomas.backteman@coor.com

Olof Stålnacke, CFO, Coor Service Management+46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com

Mikael Stöhr, CEO, Coor Service Management, +46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och Hållbarhetschef, Coor Service Management, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com