Coor Service Management Holding AB – Delårsrapport Januari-September 2015

Fortsatt tillväxt och starkt resultat i Norge

Tredje kvartalet 2015

  • Nettoomsättningen under tredje kvartalet steg med 5 procent till 1 806 (1 728) MSEK. Den organiska tillväxten exklusive valutaeffekter uppgick till 6procent.
  • Rörelseresultatet (justerat EBITA) minskade med 4 MSEK och uppgick till 75 (79) MSEK. Exklusive valutaeffekter minskade resultatet med 2 MSEK. Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgick till 4,2 (4,6) procent. EBIT uppgick till 17 (-11) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 16 (-57) MSEK. Förbättringen jämfört med föregående år beror främst på minskade finansiella kostnader.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,2 (-8,1) SEK. Justerat för den nya kapitalstrukturen uppgick resultat per aktie till 0,2 (-0,6) SEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till -8 (140) MSEK. Exklusive utflöden relaterade till börsnoteringen uppgick det operativa kassaflödet till 64 (140) MSEK. Tredje kvartalet påverkades även av den gynnsamma nivån på rörelsekapitalet under årets andra kvartal.

Perioden januari - september 2015

  • Nettoomsättningen under perioden steg med 12 procent till 5 440 (4 877) MSEK. Valutaeffekter har ingen påverkan på periodens omsättning.
  • Rörelseresultatet (justerat EBITA) förbättrades med 22 MSEK och uppgick till 264 (242) MSEK. Exklusive valutaeffekter ökade resultatet med 24 MSEK. Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgick till 4,8 (5,0) procent. EBIT uppgick till 26 (15) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 156 (-164) MSEK. Förändringen jämfört med föregående år beror främst på lägre finansiella kostnader samt på att underskottsavdrag resultatförts under andra kvartalet.
  • Resultat per aktie uppgick till -4,2 (-23,3) SEK. Justerat för den nya kapitalstrukturen och engångskostnader i samband med noteringen uppgick resultat per aktie till 2,3 (-1,7) SEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 6 (15) MSEK. Exklusive utflöden relaterade till börsnoteringen uppgick det operativa kassaflödet till 125 (15) MSEK.

VD-kommentar

Coor fortsätter att leverera stark organisk tillväxt på 6 procent i tredje kvartalet och 12 procent för perioden januari – september.

Rörelsemarginalen (justerad EBITA) för tredje kvartalet uppgick till 4,2 procent och för perioden januari – september till 4,8 procent. För koncernen som helhet har tredje kvartalet marginalmässigt alltid varit det svagaste kvartalet. Trots det har marginalen förbättrats kraftigt i Norge, men också i Danmark och Finland.

Det underliggande kassaflödet är fortsatt starkt och under de senaste tolv månaderna har vi minskat rörelsekapitalet med 91 MSEK och har en kassagenerering på 111 procent. Under tredje kvartalet påverkades kassaflödet av stora utflöden relaterade till börsnoteringen.

Fortsatt tillväxt drivs av Norge och Danmark

Under tredje kvartalet har vi fortsatt vinna nya och förlänga några större befintliga kontrakt. Bland viktiga avtalsförlängningar under kvartalet kan nämnas avtalet med Polisen i Danmark. I detta kontrakt levererar vi integrerad facility management (IFM) till 210 polisstationer över hela Danmark. En annan viktig kontraktsförlängning var den med Sveriges största fastighetsbolag Vasakronan, där vi levererar IFM till Vasakronan och kombinerade FM-tjänster till deras hyresgäster.

Samtidigt har vi under kvartalet framgångsrikt startat de nya norska IFM-kontrakten med Frontica
Business Solutions (avseende leverans till Aker Solutions på Fornebu) och Statoil (avseende leverans till fem oljeplattformar i Nordsjön). Den 7 oktober annonserade vi även en större utökning av IFM-avtalet med Aker Solutions i Norge.

Trycket från låga oljepriser i den norska olje- och gasindustrin fortsätter att driva en intressant och expansiv marknad för Coor och våra effektiva IFM-lösningar. Som marknadsledande inom IFM i Norden är vi väl positionerade för att fortsätta hjälpa norsk oljeindustri att hitta nästa nivå av outsourcad effektivitet.

Marginalförstärkningar i alla länder utom Sverige

Under tredje kvartalet har vi stärkt lönsamheten i alla länder utom i Sverige. För koncernen som helhet och Sverige i synnerhet har tredje kvartalet alltid varit årets marginalmässigt svagaste kvartal. Detta beror på att juli och augusti är semestermånader som innebär färre tilläggsbeställningar av tjänster som ger högre marginal och att vi har färre matgäster i Coors restauranger. Denna säsongseffekt motverkades under tredje kvartalet 2014 av stora tilläggsbeställningar i ett enskilt svenskt kontrakt, vilket delvis förklarar skillnaden mellan tredje kvartalet i år och 2014.

Som vi kommunicerade efter andra kvartalet har även neddragning av verksamheten hos en av våra större kunder i Sverige genomförts under tredje kvartalet. Detta påverkar oss negativt under andra halvåret 2015 till dess vi justerat vår kostnadsmassa.

Den norska verksamheten levererar å andra sidan en kraftig marginalförstärkning i kvartalet, vilken drivs av större kontraktsvolymer som funnits under längre tid. Detta är en effekt av vårt strukturerade integrationsarbete med stora kontraktsvolymer under de senaste tolv månaderna. Marginalförstärkningen i Danmark och Finland drivs huvudsakligen av genomförda effektiviseringar i ett antal befintliga kontrakt.

Stark kassagenerering rullande 12 månader

Vårt underliggande kassaflöde är mycket starkt. Under de senaste tolv månaderna har vi minskat rörelsekapitalet med 91 MSEK och vi har en kassagenerering på 111 procent. Arbetet med att generera höga kassaflöden har alltid varit centralt för oss på Coor, och när vi lyckas kombinera minskning av rörelsekapital med organisk tillväxt skapar vi en bra plattform för framtida höga utdelningar till våra ägare.

Goda marknadsutsikter

I en turbulent omvärld är våra hemmamarknader i Norden fortsatt stabila med underliggande BNP-tillväxt i alla de nordiska länderna utom Finland. Marknadsutsikterna för outsourcade FM-tjänster är fortsatt goda. Vi upplever en stabil efterfrågan och hög aktivitet i alla marknader och har en god position för fortsatt tillväxt med goda kassaflöden.

Stockholm den 5 november, 2015

Mikael Stöhr
Vd och Koncernchef, Coor Service Management

Denna information är sådan som Coor Service Management Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2015, kl. 08:00.

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 5 november klockan 10:00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under tredje kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk http://edge.media-server.com/m/p/5589hwda före mötet. Om du vill lyssna på presentationen via telefonen, ring +46 8 566 426 96 (Sverige), +47 235 002 53 (Norge), +45 823 331 76 (Danmark), +358 981 710 492 (Finland) eller +44 203 428 14 09 (England). Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida efter presentationen.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.
För ytterligare information, kontakta

Thomas Backteman, IR-chef, Coor Service Management
+46 70 831 11 66, thomas.backteman@coor.com

Olof Stålnacke, CFO, Coor Service Management
+46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com

Mikael Stöhr, CEO, Coor Service Management
+46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och Hållbarhetschef, Coor Service Management
+46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com