Delårsrapport januari – juni 2016 Coor Service Management Holding AB

Andra kvartalet 2016

  • Nettoomsättningen under andra kvartalet steg med 7 procent till 1 905 (1 786) MSEK. Den organiska tillväxten exklusive valutaeffekter uppgick till 10 procent.
  • Justerat EBITA ökade med 28 procent till 114 (88) MSEK. Rörelsemarginalen steg till 6,0 (5,0) procent.
  • EBIT uppgick till 66 (-42) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 35 (128) MSEK. De stora förändringarna jämfört med föregående år i resultat efter skatt beror på en stor positiv skatteeffekt i förra årets andra kvartal.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,4 (-1,8) SEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 156 (45) MSEK.

Första halvåret 2016

  • Nettoomsättningen under första halvåret steg med 4 procent till 3 764 (3 634) MSEK. Den organiska tillväxten exklusive valutaeffekter uppgick till 6 procent.
  • Justerat EBITA ökade med 19 procent till 224 (188) MSEK. Rörelsemarginalen steg till 6,0 (5,2) procent.
  • EBIT uppgick till 131 (9) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 69 (140) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,7 (-7,7) SEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 154 (14) MSEK.

"Coor levererar stark organisk tillväxt och marginalförbättring under årets andra kvartal."
Mikael Stöhr, vd och koncernchef, Coor

RESULTAT I KORTHET, KONCERN Apr - jun Jan - jun Rullande Helår
(MSEK) 2016 2015 2016 2015 12 mån 2015
Nettoomsättning 1 905 1 786 3 764 3 634 7 612 7 482
Organisk tillväxt, % 10 9 6 14 6 10
Justerat EBITA 114 88 224 188 410 374
Justerad EBITA-marginal, % 6,0 5,0 6,0 5,2 5,4 5,0
EBIT 66 -42 131 9 204 82
Resultat efter skatt 35 128 69 140 130 201
Operativt kassaflöde 156 45 154 14 414 274
Resultat per aktie, SEK 0,4 -1,8 0,7 -7,7 1,4 -3,6

Inbjudan till press- och analytikerpresentation
Den 19 juli klockan 9:00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under andra kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk http://edge.media-server.com/m/p/m7d4pt3w före mötet. Om du vill lyssna på presentationen via tele-fonen, ring +46 8 566 425 08 (Sverige), +47 23 50 02 52 (Norge), +45 35 44 55 76 (Danmark), +358 981 710 492 (Finland) eller +44 203 008 98 16 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.

Mer information och kontakt
För ytterligare information om rapporten, kontakta Olof Stålnacke, CFO och IR-chef (+46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta CEO Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com) eller Kommunikations- och Hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com). IR-koordinator: Sara Marin (+46 10 559 59 51, sara.marin@coor.com).

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2016 klockan 7:30 CET. 

Coor är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Per den 30 juni 2016 hade bolaget cirka 6 300 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, och en årsomsättning på cirka 7 600 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på http://www.coor.se/.