Kallelse till årsstämma i Coor Service Management Holding AB

Aktieägarna i Coor Service Management Holding AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl. 15.00 i Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.15 då det också bjuds på lättare förtäring.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 april 2016,
  • dels anmäla sig till bolaget senast fredagen 22 april 2016.

Aktieägare som är fysiska personer kan anmäla sitt deltagande på bolagets hemsida, www.coor.com, per telefon 0771-24 64 00, eller skriftligen till följande adress: Computershare AB, ”Coor Service Management Holding AB:s årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd.

Företrädare för juridiska personer ska anmäla sitt deltagande per telefon 0771-24 64 00, eller skriftligen till följande adress: Computershare AB, ”Coor Service Management Holding AB:s årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd.

Anmälan ska ange aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. För aktieägare som företräds av ombud bör kopia av fullmakt samt övriga behörighetshandlingar översändas till bolaget före stämman. Fullmakt i original ska uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coor.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd fredagen den 22 april 2016 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.

9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-,
revisions- och projektutskotten.

10. Beslut om:

a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

11. Redogörelse av valberedningens ordförande.

12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

14. Val av styrelseledamöter och revisorer samt revisorssuppleanter.

15. Beslut om instruktion för valberedningen.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.

17. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag (punkt 2 och 12–15)

Valberedningen inför årsstämman 2016 har bestått av Anders Narvinger (styrelseordförande), Pontus Pettersson (Cinven genom Cinoor S.a.r.l), Jan Särlvik (Nordea Fonder), Ulrika Danielson (Andra AP-fonden) och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder).

Valberedningen har lämnat följande förslag.

Punkt 2 Anders Narvinger som stämmoordförande.

Punkt 12 Arvode till styrelseledamöter valda av årsstämman och som inte är anställda i bolaget samt arvode för utskottsarbete enligt följande:

  • Styrelseledamot: 250 000 kronor
  • Styrelseordförande: 700 000 kronor
  • Styrelseledamot som är medlem i revisionsutskottet: 100 000 kronor
  • Ordförande i revisionsutskottet: 150 000 kronor
  • Styrelseledamot som är medlem i ersättningsutskottet: 50 000 kronor
  • Ordförande i ersättningsutskottet: 50 000 kronor
  • Styrelseledamot som är medlem i projektutskottet: 50 000 kronor
  • Ordförande i projektutskottet: 50 000 kronor

Föreslagna styrelsearvoden är oförändrade jämfört med arvoden beslutade på föregående årsstämma.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 Åtta styrelseledamöter och inga suppleanter. En revisor och inga suppleanter.

Punkt 14 Val av Mats Granryd och Heidi Skaaret som styrelseledamöter (nyval). Omval av Søren Christensen, Mats Jönsson, Monica Lindstedt, Anders Narvinger, Kristina Schauman och Mikael Stöhr som styrelseledamöter. Omval av Anders Narvinger som styrelsens ordförande. Bernt Magnusson, som varit styrelseledamot sedan 2005, har avböjt omval.

Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

Mats Granryd (född 1962) är sedan 2016 VD för GSMA, en global industriorganisation för mobiloperatörer. Han var VD på Tele 2 mellan 2010 och 2015 och hade dessförinnan olika ledande positioner inom Ericsson, bland annat som VD för dess verksamhet i England. Mats Granryd är styrelseledamot i Envac.

Heidi Skaaret (född 1961) är sedan 2012 Group COO för den norska finanskoncernen Storebrand ASA. Hon var VD för Lindorff Norge 2008–2012 och för IKANO Bank Norge 2001–2008. Heidi Skaaret är styrelseordförande i Storebrand Bank ASA och styrelseledamot i Cognizant Technology Solutions Lithuania. Hon var
styrelseledamot i Storebrand 2010–2012.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.coor.com.

Punkt 15 Instruktion för valberedningen

Valberedningen ska som huvudregel utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti (ägarstatistiken som ska används ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB) samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de fyra till röstetalet största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller annars får anses ha avstått från sådan rätt, ska nästa aktieägare i turordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen, varvid inte fler än totalt tio aktieägare behöver tillfrågas om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren.

Om tidigare än tre månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sina representanter. Tillhör en aktieägare inte längre en av de fyra till röstetalet största aktieägarna, men skillnaden i antalet ägda aktier jämfört med den fjärde största ägaren är marginell, är det upp till valberedningens ordförande att besluta om aktieägarens representant ska ställa sin plats till förfogande.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbetet är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandatperiod löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till: stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

Denna instruktion ska gälla till dess bolagsstämman beslutar något annat.

Styrelsens förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 10b)

Styrelsen föreslår en utdelning för 2015 om 2,00 kronor per aktie (varav 1,40 kronor är ordinarie utdelning och 0,60 kronor extrautdelning) och måndagen den 2 maj 2016 som avstämningsdag för utdelningen. Extrautdelningen är hänförlig till en betydande positiv skatteeffekt under 2015. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning ske från Euroclear Sweden AB fredagen den 6 maj 2016.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Coor (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta följande riktlinjer för ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2017.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar, samt vad gäller en eventuell långsiktig rörlig lön, den värdeutveckling för Coor-aktien som kommer aktieägarna till del.

Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Coor. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad till 50 procent av den årliga fasta lönen. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

I särskilda fall kan överenskommelser träffas om ersättning av engångskaraktär, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande individens årliga fasta lön och maximala rörliga kontanta lön, och inte utges mer än en gång per år och individ.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda.

Normalt betalas avgångsvederlag vid uppsägning från bolaget sida. Medlemmar i koncernledningen kan ha en uppsägningstid på högst sex (6) månader i kombination med avgångsvederlag motsvarande högst arton (18) månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utbetalas vid uppsägning från den anställdes sida.

Styrelsen har rätt att frångå de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är VD och övriga medlemmar av koncernledningen.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 95 812 022 aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i bolaget uppgår därmed till 95 812 022. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Coor Service Management Holding AB, Attn: Chefsjuristen Erik Strümpel, Knarrarnäsgatan 7, 164 99 Kista.

Dokument

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget i punkt 10b ovan och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen kommer att finnas tillgängligt hos bolaget, Coor Service Management Holding AB, Knarrarnäsgatan 7, 164 99 Kista och på hemsidan, www.coor.com, från och med den 7 april 2016. Handlingarna kommer också att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Stockholm i mars 2016

Coor Service Management Holding AB (publ)
Styrelsen