Bokslutskommuniké januari – december 2016 - Coor Service Management Holding AB

Fjärde kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet var i princip oförändrad och uppgick till 2 045 (2 042) MSEK. Den organiska tillväxten exklusive valutaeffekter uppgick till -3 procent.
 • Justerat EBITA ökade med 8 procent till 119 (110) MSEK. Rörelsemarginalen steg till 5,8 (5,4) procent.
 • EBIT uppgick till 66 (56) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 43 (45) MSEK. Föregående års resultat efter skatt påverkades av ett positivt finansnetto, drivet av valutaeffekter.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,5) SEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 225 (268) MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 om 3,00 (2,00) SEK per aktie, varav 1,55 (1,40) SEK ordinarie och 1,45 (0,60) extra utdelning.

Helåret 2016

 • Nettoomsättningen för helåret 2016 steg med 2 procent till 7 631 (7 482) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent.
 • Justerat EBITA ökade med 18 procent till 440 (374) MSEK. Rörelsemarginalen steg till 5,8 (5,0) procent.
 • EBIT uppgick till 242 (82) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 124 (201) MSEK. Föregående års resultat efter skatt påverkades av en stor positiv skatteeffekt i andra kvartalet.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,3 (-3,6) SEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 426 (274) MSEK.
 • Nettoskuldsättningen vid årsskiftet uppgick till 808 (947) MSEK. Skuldsättningsgraden (leverage) var 1,7 (2,2).


"2016 blev ett starkt år med höjda marginaler i hela verksamheten och utrymme för extra utdelning.”

Mikael Stöhr, vd och koncernchef, Coor
 

RESULTAT I KORTHET, KONCERN Okt - dec Jan - dec
(MSEK) 2016 2015 2016 2015
Nettoomsättning 2 045 2 042 7 631 7 482
Organisk tillväxt, % -3 6 3 10
Justerat EBITA 119 110 440 374
Justerad EBITA-marginal, % 5,8 5,4 5,8 5,0
EBIT 66 56 242 82
Resultat efter skatt 43 45 124 201
Operativt kassaflöde 225 268 426 274
Resultat per aktie, SEK 0,5 0,5 1,3 -3,6

 
Inbjudan till press- och analytikerpresentation
Den 22 februari klockan 9:30 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under fjärde kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk http://edge.media-server.com/m/p/ks8xy4v6 före mötet. Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46 8 566 426 92 (Sverige), +47 23 50 02 52 (Norge), +45 35 44 55 79 (Danmark), +358 981 710 492 (Finland) eller +44 203 008 98 07 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets hemsida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.

 
Årsstämma 2017

Årsstämman hålls den 4 maj klockan 15:00 i konferensanläggningen Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista. Information om anmälan, kallelse med mera anslås på bolagets hemsida den 30 mars. 

 
Finansiella rapporter 2017

Delårsrapport   januari – mars 2017                       4 maj 2017
Delårsrapport   januari – juni 2017                         20 juli 2017
Delårsrapport   januari – september 2017               27 oktober 2017
Delårsrapport   januari – december 2017                februari 2018

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 offentliggörs på bolagets hemsida vecka 15, 2017.

 
Mer information och kontakt

För ytterligare information om rapporten, kontakta Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör (+46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta CEO Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com) eller Kommunikations- och Hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com). IR-koordinator Sara Marin (+46 10 559 59 51, sara.marin@coor.com)

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.se

 
Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 klockan 7:30 CET.

 
Coor
är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.  

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på http://www.coor.se/.