Coor avyttrar verksamheten inom Skadeservice i Norge

Den 30 juni 2017 meddelade Coor att bolaget efter en strategisk utvärdering startat en försäljningsprocess avseende Skadegruppen AS, skadeserviceverksamheten i Norge. Idag har processen avslutats genom ett avtal med Polygon, den europeiska marknadsledaren inom skadekontroll i byggnader.

Polygon förebygger, kontrollerar och minimerar effekterna av vatten, eld och klimat. Avyttringen kommer att slutföras efter sedvanlig prövning av konkurrensmyndighet.

-       Vi är mycket glada att vi så snabbt kunnat genomföra avyttringen av skadeserviceverksamheten i Norge, så att vi nu kan ha fullt fokus på vår kärnverksamhet inom facility management. Vi är också glada över att verksamheten får en bra ägarlösning. Polygon, som är en renodlad aktör inom skadekontroll i byggnader, har goda möjligheter att fortsätta utveckla skadeserviceverksamheten positivt, säger Mikael Stöhr, VD och koncernchef för Coor.

Skadeserviceverksamheten redovisas sedan Coors halvårsrapport som en så kallad avyttringsgrupp, och ingår därmed inte i koncernens omsättning och rörelseresultat. En kostnad avseende skadeserviceverksamheten om cirka -20 MSEK kommer att påverka nettoresultatet för det tredje kvartalet 2017, och den totala kostnaden blir därmed i linje med vad som tidigare kommunicerats. Kostnaden i tredje kvartalet är primärt relaterad till nedskrivning av tillgångar, baserat på bedömt avyttringsvärde. Den totala kassaflödeseffekten av avyttringen bedöms bli positiv.

För mer information, kontakta:

Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör, Coor, +46 10 559 59 20,
olof.stalnacke@coor.com 

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör, Coor, +46 10 559 54 04,
asvor.brynnel@coor.com 

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2017 kl. 15:30 CET.