Coor har för avsikt att avyttra verksamheten inom Skadeservice i Norge

Efter en strategisk utvärdering har Coor startat en process för att avyttra verksamheten inom Skadeservice i Norge. Avyttringen kommer att ytterligare fokusera verksamheten på facility managment (FM) samt förbättra resultat och kassaflöde.

Skadeservice är en marknad med en helt annan volymfluktuation, konkurrenssituation och prisbild än FM och förutsättningarna bedöms därför inte finnas för att över tid uppnå en lönsamhet i nivå med den norska FM-verksamheten. Coors skadeserviceverksamhet hade under 12-månadersperioden t.o.m. första kvartalet 2017 intäkter på omkring 340 MSEK och en rörelseförlust (justerad EBITA) på -3 MSEK. Verksamheten har också en betydligt större kapitalbindning än FM-verksamheten.

Skadeserviceverksamheten kommer i halvårsrapporten 2017 att redovisas som så kallad avyttringsgrupp och därmed inte ingå i omsättning och rörelseresultat. En engångskostnad avseende Skadeservice om cirka
-100 MSEK kommer dock att påverka nettoresultatet för det andra kvartalet 2017. Denna kostnad är primärt relaterad till nedskrivning av immateriella tillgångar, baserat på bedömt avyttringsvärde, samt omstruktureringskostnader. Den totala kassaflödeseffekten av avyttringen bedöms vara begränsad och kommer därför inte negativt påverka kapacitet för utdelningar eller eventuella tilläggsförvärv.

För att underlätta för aktieägare och analytiker bifogas med detta pressmeddelande omräknade historiska tal för omsättning och rörelseresultat
(justerad EBITA).


För mer information, kontakta:

Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör, Coor
+46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör, Coor
+46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com

Denna information är sådan som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2017 kl. 15:00 CET.

Coor
är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, ABB, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Per den 31 mars hade bolaget cirka 6 500 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, och en årsomsättning på cirka 7 700 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på http://www.coor.se/.