Delårsrapport januari – juni 2017, Coor Service Management Holding AB

Andra kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 5 procent och uppgick till 1 900 (1 808) MSEK. Den organiska tillväxten exklusive valutaeffekter uppgick till 3 procent.
 • Justerat EBITA ökade med 6 procent till 115 (109) MSEK. Rörelsemarginalen steg till 6,1 (6,0) procent.
 • EBIT uppgick till 68 (61) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 51 (30) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,3) SEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 136 (144) MSEK.
 • Under kvartalet har bolaget beslutat att avyttra skadeserviceverksamheten i Norge. Rapporten avser därför kvarvarande verksamhet.

Första halvåret 2017

 • Nettoomsättningen under första halvåret ökade med 5 procent och uppgick till 3 757 (3 575) MSEK. Den organiska tillväxten exklusive valutaeffekter uppgick till 3 procent.
 • Justerat EBITA ökade med 10 procent till 238 (216) MSEK. Rörelsemarginalen steg till 6,3 (6,0) procent.
 • EBIT uppgick till 144 (122) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 107 (62) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,1 (0,6) SEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 201 (141) MSEK.

"Under årets andra kvartal förbättrades Coors lönsamhet i hela Norden. För halvåret genererar vi en vinstökning på 10 procent, samtidigt som bolaget fortsätter leverera tillväxt och starka kassaflöden."
Mikael Stöhr, vd och koncernchef, Coor

RESULTAT I KORTHET, KONCERN* Apr - jun Jan – jun Rullande Helår
(MSEK) 2017 2016 2017 2016 12 mån 2016
Nettoomsättning 1 900 1 808 3 757 3 575 7 453 7 272
Organisk tillväxt, % 3 9 3 7 1 3
Justerat EBITA 115 109 238 216 458 435
Justerad EBITA-marginal, % 6,1 6,0 6,3 6,0 6,1 6,0
EBIT 68 61 144 122 264 242
Resultat efter skatt 51 30 107 62 168 123
Operativt kassaflöde 136 144 201 141 474 414
Resultat per aktie, SEK 0,5 0,3 1,1 0,6 1,8 1,3

* Rapporten avser kvarvarande verksamhet i koncernen efter beslut om avyttring av skadeserviceverksamheten.
För definitioner och beräkning av nyckeltal, se sidan 24. Jämförelsestörande poster redovisas i not 3. 

Inbjudan till press- och analytikerpresentation
Den 20 juli klockan 09:00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under andra kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk före mötet:
http://edge.media-server.com/m/p/zcvdhiz4. Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46 856642509 (Sverige), +47 23500253 (Norge), +45 82333178 (Danmark), +35 8981710491 (Finland) eller +44 2030089808 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.

Finansiella rapporter 2017
Delårsrapport   januari – september 2017                          27 oktober 2017
Delårsrapport   januari – december 2017                           22 februari 2018
Delårsrapport   januari – mars 2018                                  26 april 2018
Delårsrapport   januari – juni 2018                                    18 juli 2018

Mer information och kontakt
För ytterligare information om rapporten, kontakta Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör (+46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta Vd och Koncernchef Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com) eller Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör Åsvor Brynnel (+46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com). IR-koordinator Sara Marin (+46 10 559 59 51, sara.marin@coor.com)

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.se

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 klockan 7:30 CET.  

Coor är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, ABB, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.  

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på http://www.coor.se/.