Delårsrapport januari – september 2017 Coor Service Management Holding AB

Tredje kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 7 procent och uppgick till 1 853 (1 740) MSEK.
  • Justerat EBITA ökade med 7 procent till 104 (97) MSEK. Rörelsemarginalen var oförändrad och uppgick till 5,6 (5,6) procent.
  • EBIT uppgick till 53 (47) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 33 (12) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,3 (0,1) SEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till -16 (59) MSEK. Förändringen förklaras helt av att kvartalet avslutades på en helg.

Perioden januari – september 2017

  • Nettoomsättningen under perioden januari-september ökade med 6 procent och uppgick till 5 610 (5 315) MSEK. Den organiska tillväxten exklusive valutaeffekter uppgick till 4 procent.
  • Justerat EBITA ökade med 9 procent till 343 (314) MSEK. Rörelsemarginalen steg till 6,1 (5,9) procent.
  • EBIT uppgick till 197 (169) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 140 (74) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,5 (0,8) SEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 186 (200) MSEK.

" Vi har en stark utveckling på en marknad med spännande möjligheter. Under årets tredje kvartal levererade Coor fortsatt tillväxt av såväl omsättning som rörelseresultat. "
Mikael Stöhr, vd och koncernchef, Coor

RESULTAT I KORTHET, KONCERN * Jul – sep Jan - sep Rullande Helår
(MSEK) 2017 2016 2017 2016 12 mån 2016
Nettoomsättning 1 853 1 740 5 610 5 315 7 567 7 272
Organisk tillväxt, % 7 1 4 5 3 3
Justerat EBITA 104 97 343 314 464 435
Justerad EBITA-marginal, % 5,6 5,6 6,1 5,9 6,1 6,0
EBIT 53 47 197 169 270 242
Resultat efter skatt 33 12 140 74 190 123
Operativt kassaflöde -16 59 186 200 400 414
Resultat per aktie, SEK 0,3 0,1 1,5 0,8 2,0 1,3

* Rapporten avser kvarvarande verksamhet i koncernen efter avtal om avyttring av skadeserviceverksamheten.

Inbjudan till press- och analytikerpresentation
Den 27 oktober klockan 09:00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under tredje kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk http://edge.media-server.com/m/p/d7av2ni9 före mötet. Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46 856642509 (Sverige), +47 23500253 (Norge), +45 82333178 (Danmark), +35 8981710491 (Finland) eller +44 2030089808 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer, efter presentationen.

Mer information och kontakt
För ytterligare information om rapporten, kontakta Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör (+46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta Vd och koncernchef Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com) eller tf Kommunikationsdirektör Sofie Schough (+46 10 559 59 83, sofie.schough@coor.com). IR-koordinator Sara Marin (+46 10 559 59 51, sara.marin@coor.com)

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 klockan 7:30 CET.


Coor
är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, ABB, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.  

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Per den 30 juni hade bolaget cirka 6 500 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, och en årsomsättning på cirka 7 500 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på http://www.coor.se/