Kallelse till årsstämma i Coor Service Management Holding AB

Aktieägarna i Coor Service Management Holding AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 kl. 15.00 i Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.15 då det också bjuds på lättare förtäring.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2017,
 • dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 27 april 2017.

Aktieägare som är fysiska personer kan anmäla sitt deltagande på bolagets hemsida, www.coor.com, per telefon 0771-24 64 00, eller skriftligen till följande adress: Computershare AB, ”Coor Service Management Holding AB:s årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd.

Företrädare för juridiska personer ska anmäla sitt deltagande per telefon 0771-24 64 00, eller skriftligen till följande adress: Computershare AB, ”Coor Service Management Holding AB:s årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd.

Anmälan ska ange aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. För aktieägare som företräds av ombud bör kopia av fullmakt samt övriga behörighetshandlingar översändas till bolaget före stämman. Fullmakt i original ska uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coor.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd torsdagen den 27 april 2017 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
 9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
 10. Beslut om:
  a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat-räkning och koncernbalansräkning,
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balans-räkningen,
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
 11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
 16. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag (punkt 2 och 12–14)

Valberedningen inför årsstämman 2017 har bestått av Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Ulrika Danielson (Andra AP-fonden), Jan Särlvik (Nordea Fonder), Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder) samt styrelsens ordförande Anders Narvinger.

Valberedningen har lämnat följande förslag.

Punkt 2         Anders Narvinger som stämmoordförande.

Punkt 12       Arvode till styrelseledamöter valda av årsstämman och som inte är anställda i bolaget samt arvode för utskottsarbete enligt följande:

 • Styrelseledamot: 250 000 kronor
 • Styrelseordförande: 700 000 kronor
 • Styrelseledamot som är medlem i revisionsutskottet: 100 000 kronor
 • Ordförande i revisionsutskottet: 150 000 kronor
 • Styrelseledamot som är medlem i ersättningsutskottet: 50 000 kronor
 • Ordförande i ersättningsutskottet: 50 000 kronor
 • Styrelseledamot som är medlem i projektutskottet: 75 000 kronor
 • Ordförande i projektutskottet: 100 000 kronor

Arvodet för styrelsemedlem som är medlem i projektutskottet föreslås höjas från 50 000 kronor till 75 000 kronor och arvodet för ordförande i projektutskottet föreslås höjas från 50 000 till 100 000 kronor. I övrigt är föreslagna styrelsearvoden oförändrade jämfört med arvoden beslutade på föregående årsstämma.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13     Sju styrelseledamöter och inga suppleanter. En revisor och inga suppleanter.

Punkt 14     Val av Anders Ehrling som styrelseledamot (nyval). Omval av Mats Granryd, Mats Jönsson, Monica Lindstedt, Kristina Schauman, Heidi Skaaret och Mikael Stöhr som styrelseledamöter. Nyval av Mats Granryd som styrelsens ordförande. Anders Narvinger och Sören Christensen, som varit styrelseordförande sedan 2008 respektive styrelseledamot sedan 2011, har avböjt omval.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

Anders Ehrling (född 1959) var senast VD för BRA – Braathens Regional Airlines. Han har varit VD på Scandic Hotels och hade dessförinnan olika ledande befattningar inom SAS, bland annat som VD för SAS Sverige AB. Anders Ehrling är styrelseordförande i Nordic Cinema Group och styrelseledamot i Parks & Resorts Scandinavia AB.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.coor.com.

Styrelsens förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 10b)

Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 om 3,00 kronor per aktie (varav 1,55 kronor är ordinarie utdelning och 1,45 kronor extrautdelning) och måndagen den 8 maj 2017 som avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 11 maj 2017.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Coor (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta följande riktlinjer för ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2018.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar, samt vad gäller en eventuell långsiktig rörlig lön, den värdeutveckling för Coor-aktien som kommer aktieägarna till del.

Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Coor. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad till 50 procent av den årliga fasta lönen. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.
I särskilda fall kan överenskommelser träffas om ersättning av engångskaraktär, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande tre månadslöner av individens årliga fasta lön, och inte utges mer än en gång per år och individ.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda.

Normalt betalas avgångsvederlag vid uppsägning från bolaget sida. Medlemmar i koncernledningen kan ha en uppsägningstid på högst sex (6) månader i kombination med avgångsvederlag motsvarande högst arton (18) månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utbetalas vid uppsägning från den anställdes sida.

Styrelsen har rätt att frångå de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är VD och övriga medlemmar av koncernledningen.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 95 812 022 aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i bolaget uppgår därmed till 95 812 022. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Coor Service Management Holding AB, Attn: Chefsjuristen Erik Strümpel, Knarrarnäsgatan 7, 164 99 Kista.

Dokument

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget i punkt 10b ovan och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen kommer att finnas tillgängligt hos bolaget, Coor Service Management Holding AB, Knarrarnäsgatan 7, 164 99 Kista och på hemsidan, www.coor.com, från och med den 11 april 2017. Handlingarna kommer också att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

       
Stockholm i mars 2017

Coor Service Management Holding AB (publ)
Styrelsen