Kommuniké från årsstämman i Coor Service Management Holding AB (publ) 2017

Coor Service Management Holding AB höll idag, torsdagen den 4 maj 2017, årsstämma i konferensanläggningen Kista Entré i Kista, Stockholm. Stämman leddes av Anders Narvinger.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar samt styrelsens förslag till vinstutdelning om 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen bestämdes till den 8 maj 2017 och utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 11 maj 2017. Stämman beslutade också om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om en minskning av antalet av stämman utsedda styrelseledamöter från åtta till sju. Det beslutades om omval av Mats Granryd, Monica Lindstedt, Kristina Schauman, Mats Jönsson, Heidi Skaaret och Mikael Stöhr till styrelseledamöter. Det beslutades vidare om nyval av Anders Ehrling till styrelseledamot. Anders Narvinger och Sören Christensen hade avböjt omval.

Det beslutades om nyval av Mats Granryd till styrelsens ordförande. 

Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. 

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 700 000 och till övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 250 000 vardera. Arvode för kommittéarbete till icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades enligt följande: SEK 150 000 till revisionsutskottets ordförande och SEK 100 000 till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, SEK 50 000 till ersättningsutskottets ordförande SEK 50 000 till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet, SEK 100 000 till projektutskottets ordförande och SEK 75 000 till var och en av de övriga ledamöterna i projektutskottet. Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman antog riktlinjer för ersättning till koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.