Delårsrapport januari – juni 2018, Coor Service Management Holding AB

Andra kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 25 procent och uppgick till 2 380 (1 900) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 11 procent, tillväxten från förvärv uppgick till 11 procent och valutaeffekter till 3 procent.

  • Justerat EBITA ökade med 19 procent och uppgick till 138 (115) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (6,1) procent.

  • EBIT uppgick till 70 (68) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 22 (51) MSEK.

  • Resultat per aktie uppgick till 0,2 (0,5) SEK.

  • Operativt kassaflöde uppgick till 77 (136) MSEK.


Första halvåret 2018

  •  Nettoomsättningen under första halvåret ökade med 20 procent och uppgick till 4 507 (3 757) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 11 procent, tillväxten från förvärvuppgick till 7 procent och valutaeffekter till 2 procent.
  •  Justerat EBITA uppgick till 253 (238) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 5,6 (6,3) procent.
  •  EBIT uppgick till 127 (144) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 39 (107) MSEK.
  •  Resultat per aktie uppgick till 0,4 (1,1) SEK.
  •  Operativt kassaflöde uppgick till 17 (201) MSEK.

~ Stark tillväxt i hela Norden, både organiskt och från förvärv

Mikael Stöhr,
Vd och koncernchef, Coor

RESULTAT I KORTHET, KONCERN * Apr - jun Jan - jun Rullande Helår
(MSEK) 2018 2017 2018 2017 12 mån 2017
Nettoomsättning 2 380 1 900 4 507 3 757 8 473 7 722
Organisk tillväxt, % 11 3 11 3 9 6
Förvärvad tillväxt, % 11 0 7 0 4 0
Justerat EBITA 138 115 253 238 482 468
Justerad EBITA-marginal, % 5,8 6,1 5,6 6,3 5,7 6,1
EBIT 70 68 127 144 251 268
Resultat efter skatt 22 51 39 107 121 188
Operativt kassaflöde 77 136 17 201 308 492
Resultat per aktie, SEK 0,2 0,5 0,4 1,1 1,3 2,0

* Jämförelsetalen för 2017 avser kvarvarande verksamhet i koncernen efter avyttring av skadeserviceverksamheten. För definitioner och beräkning av nyckeltal, se sidan 24. Jämförelsestörande poster redovisas i not 3. 

Inbjudan till press- och analytikerpresentation  

Den 18 juli klockan 9.00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under andra kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk: http://event.on24.com//wcc/r/1767632-1/DCD33558D45ED2DA62134EA68F52C09F?partnerref=rss-events

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46856642697 (Sverige), +4723500254 (Norge), +4535445576 (Danmark), +358981710493 (Finland) eller +442030089810 (England) 

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport   januari – september 2018                                        24 oktober 2018

Delårsrapport   januari – december 2018                                         21 februari 2019

Delårsrapport   januari – mars 2019                                                   2 maj 2019

Delårsrapport   januari – juni 2019                                                    18 juli 2019

För mer information

För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Olof Stålnacke (+46 10 559 59 20).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35) eller kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).

IR-koordinator: Sara Marin (+46 10 559 59 51).

Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.se 

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 klockan 07.30 CET. 

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars. 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se