Delårsrapport januari – september 2018, Coor Service Management Holding AB

Delårsrapport januari – september 2018, Coor Service Management Holding AB

Tredje kvartalet 2018                                                                         

  • Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 28 procent och uppgick till 2 369 (1 853) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 10 procent, tillväxten från förvärv uppgick till 13 procent och från   valutaeffekter till 5 procent.
  • Justerat EBITA uppgick till 102 (104) MSEK och rörelsemarginalen till 4,3 (5,6) procent.
  • EBIT uppgick till 37 (53) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 22 (33) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,2 (0,3) SEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 54 (-16) MSEK.

Perioden januari – september 2018

  • Nettoomsättningen under perioden januari-september ökade med 23 procent och uppgick till 6 876 (5 610) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 11 procent, tillväxten från förvärv uppgick till 9 procent och från valutaeffekter till 3 procent.
  • Justerat EBITA uppgick till 355 (343) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 5,2 (6,1) procent.
  • EBIT uppgick till 164 (197) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 62 (140) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,6 (1,5) SEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 71 (186) MSEK

~ Fortsatt stark tillväxt i hela Norden och viktiga avtalsförlängningar på plats

Mikael Stöhr,
Vd och koncernchef, Coor

RESULTAT I KORTHET, KONCERN * Jul - sep   Jan - sep   Rullande Helår
(MSEK) 2018 2017   2018 2017   12 mån 2017
Nettoomsättning 2 369 1 853   6 876 5 610   8 988 7 722
Organisk tillväxt, % 10 7   11 4   10 6
Förvärvad tillväxt, % 13 0   9 0   7 0
Justerat EBITA 102 104   355 343   480 468
Justerad EBITA-marginal, % 4,3 5,6   5,2 6,1   5,3 6,1
EBIT 37 53   164 197   235 268
Resultat efter skatt 22 33   62 140   110 188
Operativt kassaflöde 54 -16   71 186   378 492
Resultat per aktie, SEK 0,2 0,3   0,6 1,5   1,1 2,0

* Jämförelsetalen för 2017 avser kvarvarande verksamhet i koncernen efter avyttring av skadeserviceverksamheten. För definitioner och beräkning av nyckeltal, se sidan 25 i rapporten. Jämförelsestörande poster redovisas i not 3. 

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 24 oktober klockan 9.00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under tredje kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk: http://event.on24.com/wcc/r/1844394-1/29E50B3C03B301773837B92BF4141F51. Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46856642698 (Sverige), +4723500266 (Norge), +4582333178 (Danmark), +358981710492 (Finland) eller +442030089810 (England)  

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport   januari – december 2018                                       21 februari 2019

Delårsrapport   januari – mars 2019                                               2 maj 2019

Delårsrapport   januari – juni 2019                                                 18 juli 2019

Delårsrapport januari – september 2019                                        oktober 2019

För mer information

För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Olof Stålnacke (+46 10 559 59 20).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35) eller kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).

IR-koordinator: Sara Marin (+46 10 559 59 51).

Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.se

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 klockan 07.30 CET.

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars. 

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se