Kallelse till årsstämma i Coor Service Management Holding AB

Aktieägarna i Coor Service Management Holding AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 15.00 i Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.15 då det också bjuds på lättare förtäring.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN


Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018,
 • dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 april 2018.

Aktieägare som är fysiska personer kan anmäla sitt deltagande på bolagets hemsida, www.coor.com, per telefon 0771-24 64 00 eller skriftligen till följande adress: Computershare AB, ”Coor Service Management Holding AB:s årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd.

Företrädare för juridiska personer ska anmäla sitt deltagande per telefon 0771-24 64 00 eller skriftligen till följande adress: Computershare AB, ”Coor Service Management Holding AB:s årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd.

Anmälan ska ange aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. För aktieägare som företräds av ombud bör kopia av fullmakt samt övriga behörighetshandlingar översändas till bolaget före stämman. Fullmakt i original ska uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coor.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, föras in i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig. För att registreringen ska vara verkställd fredagen den 20 april 2018 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
 9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten. 
 10. Beslut om:
  a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

  b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
 11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
 16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
 19. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 och 12–14)

Valberedningen inför årsstämman 2018 har bestått av Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Ulrika Danielson (Andra AP-fonden), Jan Särlvik (Nordea Fonder), Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder) samt styrelsens ordförande Mats Granryd.

Valberedningen har lämnat följande förslag.

Punkt 2
Mats Granryd som stämmoordförande.


Punkt 12
Arvode till styrelseledamöter valda av årsstämman och som inte är anställda i bolaget samt arvode för utskottsarbete enligt följande:

 • Styrelseledamot: 260 000 kronor
 • Styrelseordförande: 730 000 kronor
 • Styrelseledamot som är medlem i revisionsutskottet: 100 000 kronor
 • Ordförande i revisionsutskottet: 150 000 kronor
 • Styrelseledamot som är medlem i ersättningsutskottet: 50 000 kronor
 • Ordförande i ersättningsutskottet: 50 000 kronor
 • Styrelseledamot som är medlem i projektutskottet: 75 000 kronor
 • Ordförande i projektutskottet: 100 000 kronor

Arvodet för styrelseledamot föreslås höjas från 250 000 kronor till 260 000 kronor och arvodet för styrelsens ordförande föreslås höjas från 700 000 kronor till 730 000 kronor. I övrigt är föreslagna styrelsearvoden oförändrade jämfört med arvoden beslutade på föregående årsstämma.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 Sju styrelseledamöter och inga suppleanter. En revisor och inga suppleanter.

Punkt 14 Omval av Anders Ehrling, Mats Granryd, Mats Jönsson, Monica Lindstedt, Kristina Schauman, Heidi Skaaret och Mikael Stöhr som styrelseledamöter. Omval av Mats Granryd som styrelsens ordförande.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.coor.com.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG (PUNKT 10B)

Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 om 4,00 kronor per aktie (varav 1,80 kronor är ordinarie utdelning och 2,20 kronor extrautdelning) och måndagen den 30 april 2018 som avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning ske från Euroclear Sweden AB fredagen den 4 maj 2018.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE I COOR (PUNKT 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2019.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar, samt vad gäller en eventuell långsiktig rörlig lön, den värdeutveckling för Coor-aktien som kommer aktieägarna till del.

Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Coor. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad till 50 procent av den årliga fasta lönen. Långsiktig rörlig lön i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i Coor ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av årsstämman. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

I särskilda fall kan överenskommelser träffas om ersättning av engångskaraktär, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande tre månadslöner av individens årliga fasta lön, och inte utges mer än en gång per år och individ.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda.

Normalt betalas avgångsvederlag vid uppsägning från bolaget sida. Medlemmar i koncernledningen kan ha en uppsägningstid på högst sex (6) månader i kombination med avgångsvederlag motsvarande högst arton (18) månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utbetalas vid uppsägning från den anställdes sida.

Styrelsen har rätt att frångå de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är VD och övriga medlemmar av koncernledningen.

STYRELSENS FÖRSLAG OM INRÄTTANDE AV ETT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM OCH SÄKRINGSÅTGÄRDER I ANLEDNING DÄRAV (PUNKT 16)

Inrättande av programmet (punkt 16A)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram (“LTIP 2018”) i enlighet med nedan.

Syfte

LTIP 2018 är utformat för att skapa långsiktiga incitament för medlemmar av Executive Management Team inklusive verkställande direktör (“EMT”) samt Top Management Team och andra nyckelpersoner (“TMT”) för att förbättra Coors utveckling och skapa långsiktiga värden. Huvudsyftet med LTIP 2018 är att öka och stärka möjligheter att rekrytera och behålla nyckelpersoner samt att skapa ett personligt långsiktigt ägande i Coor-aktier hos deltagarna och därigenom likrikta deltagarnas och aktieägarnas intressen.

Beskrivning av LTIP 2018

LTIP 2018 föreslås inkludera samtliga nuvarande och framtida medlemmar av EMT och TMT (“Deltagarna”), som för närvarande består av 60 anställda. Det föreslås att programmet, som innebär ett krav på egen investering, ska bestå av en kombination av prestationsaktier och köpoptioner. Enligt förslaget kan LTIP 2018 omfatta högst 927 500 aktier i Coor, vilket motsvarar cirka 0,97 procent av samtliga aktier och röster i Coor[1].

Investeringskrav

För att delta i LTIP 2018 krävs att Deltagarna investerar i Coor-aktier och att aktier allokeras till LTIP 2018. Det högsta antalet Coor-aktier som kan allokeras till LTIP 2018 motsvarar cirka 7,5-10 procent av Deltagarens årliga grundlön före skatt vid tidpunkten för anmälan till LTIP 2018 (“Investeringsaktier”), se vidare nedan. Coor-aktier som Deltagarna redan innehar vid implementeringen kan tillgodoräknas som Investeringsaktier i LTIP 2018. Om Deltagaren vid anmälan till LTIP 2018 är förhindrad att förvärva Coor-aktier enligt marknadsmissbruksregler eller liknande regler, ska Investeringsaktier istället förvärvas så snart sådana begränsningar inte längre gäller.

Prestationsaktierätter

Enligt LTIP 2018 ger varje Investeringsaktie rätt till vederlagsfri tilldelning av rätter som berättigar Deltagaren att vederlagsfritt erhålla ett visst antal Coor-aktier (“Prestationsaktierätter”) efter utgången av en intjänandeperiod om tre år. Varje Prestationsaktierätt ger innehavaren rätt att erhålla en (1) Coor-aktie. Tilldelning av Coor-aktier i enlighet med Prestationsaktierätterna förutsätter uppfyllande av de prestationsvillkor som anges nedan och kommer i regel kräva att Deltagaren kvarstår i sin anställning och behåller alla sina Investeringsaktier under en period om cirka tre år från och med dagen för tilldelning av Prestationsaktierätter (“Intjänandeperioden”).

Tilldelning av Prestationsaktierätter kommer normalt att ske så snart det är praktiskt möjligt efter årsstämman 2018.

För att likställa Deltagarnas intressen med aktieägarnas kommer Coor att kompensera för lämnade vinstutdelningar och andra värdeöverföringar till aktieägarna under Intjänandeperioden genom att antalet aktier som varje Prestationsaktierätt berättigar till ökas. Antalet Coor-aktier som varje Prestationsaktierätt berättigar till kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemissioner, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Överlåtelse av aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder.

Indelning och prestationsvillkor

Prestationsaktierätterna är indelade i tre serier, Serie A, Serie B och Serie C, och tilldelningen av aktier (intjänande) är beroende av i vilken utsträckning vissa uppställda prestationsvillkor uppfylls under perioden 1 januari 2018 – 31 december 2020 (“Prestationsperioden”), varigenom det fastställs i vilken utsträckning (om någon) Prestationsaktierätterna av respektive serie ger Deltagarna rätt att erhålla Coor-aktier vid utgången av Intjänandeperioden.

De tre prestationsvillkoren för respektive serie av Prestationsaktierätterna är följande:

Serie A Kundnöjdhetsindex (“ACSI[2]”):

Om Coors ACSI under Prestationsperioden är lika med eller understiger miniminivån 64, sker ingen tilldelning av aktier. Om Coors kundnöjdhetsindex är lika med eller överstiger maximinivån 68, sker tilldelning om 100 %. En linjär proportionering av tilldelningen ska ske om utfallet är mellan minimi- och maximinivån. Information om utfallet kommer att tillhandahållas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Serie B Ackumulerad justerad EBITA-utveckling:

Om Coors ackumulerade justerade EBITA-utveckling under Prestationsperioden är lika med eller understiger miniminivån, definierad som 10 % under ackumulerad justerad EBITA enligt Coors affärsplan för 2018-2020 (som antagits av styrelsen), sker ingen tilldelning av aktier. Om Coors ackumulerade justerade EBITA-utveckling procentuellt är lika med eller överstiger maximinivån, definierad som 10 % över ackumulerad justerad EBITA enligt Coors affärsplan, sker tilldelning om 100 %. En linjär proportionering av tilldelningen ska ske om utfallet är mellan minimi- och maximinivån. Styrelsen har rätt att justera målnivåerna för förvärv eller avyttringar som genomförs av Coor under Prestationsperioden. Information om målnivåerna och utfallet kommer att tillhandahållas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Serie C Relativ utveckling av totalavkastningen (”TSR”)[3]:

Tilldelning av aktier varierar beroende på Coors TSR-utveckling i förhållande till det viktade genomsnittet i en grupp av andra bolag (“Referensgruppen”)[4] . Om Coors ackumulerade TSR-utveckling under Prestationsperioden är lika med eller understiger det viktade genomsnittsindexet för Referensgruppen (miniminivån), sker ingen tilldelning av aktier. Om Coors ackumulerade TSR-utveckling är lika med eller överstiger det viktade genomsnittsindexet för Referensgruppen med mer än 6 procentenheter (maximinivån), sker tilldelning om 100 %. En linjär proportionering av tilldelningen ska ske om utfallet är mellan minimi- och maximinivån. Information om utfallet kommer att tillhandahållas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Det högsta antalet Investeringsaktier som kan allokeras till LTIP 2018 och maximal tilldelning av Prestationsaktierätter av respektive serie för de tre deltagarkategorierna framgår nedan.

Kategori 1 (VD) VD kan allokera högst 9 000 Investeringsaktier till LTIP 2018.

Varje Investeringsaktie berättigar VD att erhålla:
1 Prestationsaktierätt av Serie A;
4 Prestationsaktierätter av Serie B; och
1 Prestationsaktierätt av Serie C.

Totalt 6 Prestationsaktierätter för varje Investeringsaktie.

Kategori 2 (EMT) 11 övriga anställda i EMT kan allokera högst 2 750 Investeringsaktier var.

Varje Investeringsaktie berättigar dessa anställda att erhålla:
1 Prestationsaktierätt av Serie A;
3 Prestationsaktierätt av Serie B; och
1 Prestationsaktierätt av Serie C.

Totalt 5 Prestationsaktierätter för varje Investeringsaktie.

Kategori 3 (TMT) Cirka 48 anställda i TMT kan allokera högst 1 250 Investeringsaktier var.

Varje Investeringsaktie berättigar dessa anställda att erhålla:
1 Prestationsaktierätt av Serie A;
2 Prestationsaktierätt av Serie B; och
1 Prestationsaktierätt av Serie C.

Totalt 4 Prestationsaktierätter för varje Investeringsaktie.

Tilldelning av aktier

Förutsatt att ovan angivna prestationsvillkor har uppnåtts under Prestationsperioden och att Deltagaren har kvarstått i sin anställning (såvida inte särskilda förutsättningar är för handen) och behållit sina Investeringsaktier under Intjänandeperioden, ska tilldelning av Coor-aktier (“Prestationsaktier”) ske så snart det är praktiskt möjligt efter utgången av Intjänandeperioden.

Vid bedömning av det slutliga utfallet för intjänandet avseende Prestationsaktierätterna ska styrelsen pröva om nivån för tilldelning av aktier är rimlig i förhållande till Coors finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera tilldelningen till en lägre nivå som styrelsen bedömer som lämplig.

Om Deltagare inte kan tilldelas Prestationsaktier enligt tillämplig lag, till en rimlig kostnad eller med rimliga administrativa insatser kan styrelsen besluta om att erbjuda Deltagare tilldelning i kontanter.

Köpoptioner

För varje Investeringsaktie som allokerats till LTIP 2018 ska VD och övriga medlemmar av EMT utöver Prestationsaktierätter också erbjudas att, till marknadspris, förvärva 10 köpoptioner avseende Coor-aktier (“Köpoptioner”) från Coor. Köpoptionerna är fritt överlåtbara.

Rätt att förvärva Köpoptionerna ska tillkomma VD (Kategori 1) och övriga medlemmar av EMT (Kategori 2). Vid maximal allokering av Investeringsaktier till LTIP 2018, kommer VD erbjudas att förvärva högst 90 000 Köpoptioner och övriga medlemmar av EMT kommer erbjudas att förvärva högst 27 500 Köpoptioner var.

Anmälan om förvärv av Köpoptioner ska ske så snart det är legalt och praktiskt möjligt efter årsstämman, dock senast den 30 november 2018 för nyanställda Deltagare. Styrelsen ska besluta om fördelning av Köpoptioner enligt de principer som anges ovan.

Det totala antalet Köpoptioner att utgivas ska vara högst 392 500, vilket motsvarar cirka 0,41 procent av det totala antalet aktier och röster i Coor. Varje Köpoption berättigar innehavaren att förvärva en (1) aktie i Coor under fyra utnyttjandeperioder enligt nedan, dock senast den 31 maj 2022:

De 10 handelsdagar som infaller omedelbart efter dagen för offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2021;
De 10 handelsdagar som infaller omedelbart efter dagen för offentliggörande av delårsrapporten för tredje kvartalet 2021;
De 10 handelsdagar som infaller omedelbart efter dagen för offentliggörande av delårsrapporten för fjärde kvartalet 2021; och
De 10 handelsdagar som infaller omedelbart efter dagen för offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2022.

Köpoptionerna kan dock inte förvärvas eller utnyttjas under sådan period då handel med Coor-aktier är förbjuden enligt marknadsmissbruksregler eller liknande regler.

Priset per aktie vid utnyttjande av Köpoptionen ska motsvara 110 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Coors aktie på Nasdaq Stockholm under en period om 10 handelsdagar från och med dagen efter det att styrelsen lämnat erbjudande till de relevanta Deltagarna om att förvärva Köpoptionerna.

För Köpoptionerna ska erläggas en marknadsmässig premie beräknad med en på marknaden vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes) beräknat på den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Coors aktie på Nasdaq Stockholm under en period om fem handelsdagar från och med den sjätte handelsdagen efter det att styrelsen lämnat erbjudande till de relevanta Deltagarna att förvärva Köpoptionerna, avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt. Beräkningen ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut utsett av Coor.

Överlåtelse av Köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter för Coor och Deltagarna, att inga rättsliga eller regulatoriska hinder föreligger, samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av Programmet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler, inklusive att besluta om kontant tilldelning av Köpoptionerna.

Det antal Coor-aktier som Köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt lösenkursen, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemissioner, extraordinära utdelningar, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Överlåtelse av aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder.

Kostnader, utspädning och effekt på viktiga nyckeltal

Kostnaderna för LTIP 2018, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över Intjänandeperioden. Beräkningen har baserats på stängningskursen för Coor-aktien per den 14 mars 2018, dvs. 65,50 kronor per aktie, och på följande antaganden: (i) en årlig direktavkastning om 6 procent, (ii) en uppskattad årlig personalomsättning om 10 procent, (iii) en genomsnittlig uppfyllelse av prestationsvillkoren om cirka 50 procent, och (iv) sammanlagt högst 535 000 Prestationsaktier tillgängliga för tilldelning. Utöver detta, har kostnaderna för LTIP 2018 baserats på att programmet omfattar högst 60 Deltagare samt att varje Deltagare gör en maximal investering.

Den totala kostnaden för LTIP 2018 beräknas enligt IFRS 2 uppgå till cirka 11,2 miljoner kronor exklusive sociala avgifter (19,6 miljoner kronor vid genomsnittlig uppfyllelse av prestationsvillkoren om 100 procent). Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 4,1 miljoner kronor, baserat på ovanstående antaganden, samt antagande om en årlig aktiekursuppgång om 10 procent under LTIP 2018 och en skattesats för sociala avgifter om 23,5 procent (7,9 miljoner kronor vid genomsnittlig uppfyllelse av prestationsvillkoren om 100 procent).

De förväntade årliga kostnaderna om 5,2 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 0,1 procent av koncernens totala personalkostnader för räkenskapsåret 2017 (0,2 procent vid en genomsnittlig uppfyllelse av prestationsvillkoren om 100 procent).

Den delen av LTIP 2018 som avser köpoptioner förväntas inte medföra några kostnader avseende svenska Deltagare och endast eventuella sociala avgifter avseende mindre belopp för utländska Deltagare.

Utöver ovan nämnda kostnader, förväntas LTIP 2018 medföra kostnader för extern rådgivning och administrationskostnader hänförliga till överlåtelse av aktier. Dessa kostnader förväntas sammanlagt inte överstiga 0,3 miljoner kronor.

Enligt förslaget kan LTIP 2018 omfatta högst 927 500 aktier i Coor, vilket motsvarar cirka 0,97 procent av alla aktier och röster i Coor, inklusive buffert för vinstutdelningskompensation men exklusive 125 500 aktier som kan komma att förvärvas för efterföljande överlåtelse på Nasdaq Stockholm för att täcka vissa kostnader förenade med LTIP 2018.

Eftersom förslaget inte innebär att nya aktier emitteras, medför LTIP 2018 ingen utspädning för befintliga aktieägares röster eller del av aktiekapital. Påverkan på viktiga nyckeltal är endast marginell.

Säkringsåtgärder

Styrelsen har beaktat olika metoder för att säkra den finansiella exponeringen och för överlåtelse av aktier enligt LTIP 2018, såsom överlåtelse av egna aktier och aktieswapavtal med tredje part. Styrelsen anser att förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm som senare överlåts till Deltagarna är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för att säkra den finansiella exponeringen och för överlåtelse av egna aktier enligt LTIP 2018.

Då kostnaderna i samband med ett aktieswapavtal väsentligt överstiger kostnaderna för överlåtelse av egna aktier, föreslår styrelsen som huvudalternativ att den finansiella exponeringen säkras genom överlåtelse av egna aktier (punkt 16B).

Om erforderlig majoritet inte uppnås under punkt 16B nedan, föreslår styrelsen att årsstämman godkänner att bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part (punkt 16C).

Förslagets beredning, etc.

Förslaget till LTIP 2018 har beretts av Coors ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare, och beslutats av styrelsen.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för implementeringen och hanteringen av LTIP 2018. Samtliga väsentliga beslut relaterade till LTIP 2018 kommer att fattas av ersättningsutskottet, med godkännande av styrelsen i sin helhet när så krävs.

Beskrivning av pågående rörliga ersättningsprogram

Coor har inga andra aktierelaterade incitamentsprogram och den rörliga ersättningen till EMT beskrivs i årsredovisningen för 2016 i not 6 till koncernredovisningen. Ersättningsrapporten som publiceras på Coors webbsida beskriver hur Coor tillämpar sina riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser av egna aktier till Deltagare i LTIP 2018 (punkt 16B)

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:

 • Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm.
 • Högst 1 053 000 aktier får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till Deltagare i LTIP 2018 och för efterföljande överlåtelser på Nasdaq Stockholm för att täcka vissa kostnader förenade med LTIP 2018, huvudsakligen sociala avgifter.
 • Förvärv får ske endast till ett pris inom vid var tid registrerat prisintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Beslut om överlåtelser av egna aktier till Deltagare i LTIP 2018

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåtelser av egna aktier får ske på följande villkor:

 • Högst 535 000 aktier får vederlagsfritt överlåtas till Deltagare i LTIP 2018.
 • Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Deltagare i LTIP 2018.
 • Överlåtelser av aktier ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som Deltagare i LTIP 2018 har rätt att förvärva aktier.
 • Högst 392 500 aktier får överlåtas till Deltagare i samband med utnyttjande av Köpoptionerna enligt villkoren för Köpoptionerna.
 • Antalet aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för LTIP 2018, kan komma att omräknas till följd av fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemissioner, utdelningar, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.

Överlåtelsen av egna aktier utgör ett led i det föreslagna LTIP 2018 och styrelsen anser det vara till fördel för Coor och aktieägarna att Deltagare erbjuds möjlighet att bli aktieägare i Coor enligt villkoren för LTIP 2018.

Aktieswapavtal med tredje part (16C)

För den händelse erforderlig majoritet för punkten 16B ovan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om säkra den finansiella exponeringen genom att Coor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, genom vilket den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier till Deltagarna.

Villkor

Bolagsstämmans beslut att inrätta LTIP 2018 i enlighet med punkten 16A ovan är villkorat av att stämman fattar beslut antingen i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 16B eller i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 16C.

Majoritetsregler

Stämmans beslut enligt punkt 16A ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. För giltigt beslut enligt punkt 16B erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 16C, erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÅTERKÖP OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (PUNKT 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs och betalning för aktierna ska erläggas kontant. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om överlåtelse av högst samtliga egna aktier.

Överlåtelse ska ske på Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för Coors aktieägare.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emission mot kontant betalning och kvittningsemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under förutsättning att emissionen genomförs på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar i anledning av förvärv.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns totalt 95 812 022 aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i bolaget uppgår därmed till 95 812 022. Bolaget innehar inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Coor Service Management Holding AB, Attn: Chefsjuristen Erik Strümpel, Knarrarnäsgatan 7, 164 99 Kista.

DOKUMENT

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget i punkt 10b ovan, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen avseende förslagen under punkt 16B och 17 ovan kommer att finnas tillgängligt hos bolaget, Coor Service Management Holding AB, Knarrarnäsgatan 7, 164 99 Kista och på hemsidan, www.coor.com, från och med den 5 april 2018. Handlingarna kommer också att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress.


Stockholm i mars 2018
Coor Service Management Holding AB (publ)
Styrelsen

[1] Inklusive buffert för vinstutdelningskompensation men exklusive 125 500 aktier som kan komma att förvärvas för efterföljande överlåtelse på Nasdaq Stockholm för att täcka vissa kostnader förenade med LTIP 2018.
[2] Average Customer Satisfaction Index.

[3] Total Shareholder Return. TSR definieras som totalavkastning på aktien inklusive återförda utdelningar. För att på ett rättvisande sätt kunna bedöma prestationen beräknas TSR-utvecklingen av Coor-aktiens genomsnittliga stängningskurs på Nasdaq Stockholm, och motsvarande stängningskurs för relevanta referensbolag, under en period om 20 handelsdagar omedelbart innan Prestationsperioden inleds respektive löper ut.
[4] Ackumulerad TSR-utveckling ska vid implementeringen av LTIP 2018 jämföras mot ett index med ackumulerad TSR-utveckling för följande bolag, viktat enligt nedan:
- huvudsakliga referensbolag (motsvarande 15 % var): Compass, ISS, Lassila & Tikanoja, Sodexo; och
- övriga referensbolag (motsvarande 6.667 % var): Attendo, Bravida, G4S, Loomis, Nobina och Securitas.