Bokslutskommuniké januari – december 2018 Coor Service Management Holding AB

Bokslutskommuniké januari – december 2018 för Coor Service Management Holding AB

Fjärde kvartalet 2018                                                                                                                        

 •  Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade med 24 procent och uppgick till 2 613 (2 112) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent, tillväxten från förvärv uppgick till 11 procent och från valutaeffekter till 3 procent.
 •  Justerat EBITA ökade med 8 procent till 135 (125) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,2 (5,9) procent.
 •  EBIT uppgick till 55 (71) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 42 (48) MSEK.
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,4 (0,5) SEK.
 •  Operativt kassaflöde uppgick till 283 (306) MSEK. Exklusive en negativ balansdagshändelse uppgick operativt kassaflöde till 377 (306)
 •  Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om 4,00 (4,00) SEK per aktie, varav 2,00 (1,80) SEK ordinarie och 2,00 (2,20) extra utdelning. 

Helåret 2018

 •  Nettoomsättningen för helåret ökade med 23 procent och uppgick till 9 489 (7 722) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 10 procent, tillväxten från förvärv uppgick till 10 procent och från valutaeffekter till 3 procent.
 •  Justerat EBITA ökade med 5 procent till 490 (468) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 5,2 (6,1) procent.
 •  EBIT uppgick till 219 (268) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 104 (188) MSEK.
 •  Resultat per aktie uppgick till 1,1 (2,0) SEK.
 •  Operativt kassaflöde uppgick till 354 (492) MSEK. Exklusive en negativ balansdagshändelse uppgick operativt kassaflöde till 448 (492). 

~ Nordisk tillväxt, ökat rörelseresultat och starkt kassaflöde skapar utrymme för extrautdelning.

Mikael Stöhr,
Vd och koncernchef, Coor

RESULTAT I KORTHET, KONCERN * Okt - dec Jan - dec
(MSEK) 2018 2017 2018 2017
Nettoomsättning 2 613 2 112 9 489 7 722
Organisk tillväxt, % 9 9 10 6
Förvärvad tillväxt, % 11 0 10 0
Justerat EBITA 135 125 490 468
Justerad EBITA-marginal, % 5,2 5,9 5,2 6,1
EBIT 55 71 219 268
Resultat efter skatt 42 48 104 188
Operativt kassaflöde 283 306 354 492
Resultat per aktie, SEK 0,4 0,5 1,1 2,0

* Jämförelsetalen för 2017 avser kvarvarande verksamhet i koncernen efter avyttring av skadeserviceverksamheten 

För definitioner och beräkning av nyckeltal, se sidan 24. Jämförelsestörande poster redovisas i not 3.
 

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 21 februari klockan 9.30 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under fjärde kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk: http://event.on24.com/wcc/r/1918864-1/D3208CC9F866DEB4948E1F771E17520B?partnerref=rss-events 

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46851999383 (Sverige), +4723500236 (Norge), +4578150108 (Danmark), +358981710523 (Finland) eller +443333009263 (England)  

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.


Årsstämma 2019

Årsstämman hålls den 2 maj klockan 15:00 i konferensanläggningen Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista.

Information om anmälan, kallelse med mera anslås på bolagets hemsida den 26 mars. 


Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport   januari – mars 2019                                                                            2 maj 2019

Delårsrapport   januari – juni 2019                                                                              18 juli 2019

Delårsrapport   januari – september 2019                                        7 november 2019

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 offentliggörs på bolagets hemsida vecka 14, 2019.


För mer information

För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Olof Stålnacke (+46 10 559 59 20).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35) eller kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).

IR-koordinator: Sara Marin (+46 10 559 59 51).

Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.se 

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 klockan 07.30 CET.

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivnings¬tjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se