Coor utvärderar förutsättningarna för att emittera en senior icke-säkerställd obligation

Coor Service Management Holding AB (”Coor”) har mandaterat DNB Markets och SEB för att arrangera ett antal investerarmöten i Norden den 11-12 Mars i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera ett seniort, icke-säkerställt, obligationslån.

Coor utvärderar förutsättningarna för att emittera ett seniort, icke-säkerställt, obligationslån om cirka 1 000 Mkr, med målsättningen att öka bolagets finansiella flexibilitet och förlänga bolagets förfalloprofil.

Med hänsyn taget till rådande marknadsförhållanden kan en emission av ett SEK denominerat seniort, icke-säkerställt, obligationslån om cirka 1 000 Mkr med en löptid om 5 år med rörlig och/eller fast ränta följa. Likviden från en sådan obligationsemission kommer att användas för refinansiering av en existerande bryggfacilitet samt allmänna verksamhetsändamål.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.

För ytterligare information, kontakta Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör (+46 10 559 59 20,

olof.stalnacke@coor.com). 

Informationen är sådan som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars, 2019, kl 09.00. Arrangörernas målmarknad är icke-professionella kunder, professionella kunder och jämbördiga motparter (alla distributionskanaler)

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivnings¬tjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se