Coors styrelse har beslutat att utnyttja återköpsbemyndigande för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram

Styrelsen i Coor Service Management Holding AB (”Coor”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 maj 2019 beslutat att förvärva Coor-aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpen är att säkra den finansiella exponeringen och efterföljande överlåtelser av egna aktier enligt Coors långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2019.

 

Styrelsen har beslutat att återköp ska ske under två perioder. Period 1 gäller från och med den 13 juni 2019 till och med den 17 juni 2019 och period 2 gäller från och med den 19 juli 2019 till och med den 19 augusti 2019. Återköpen kommer att genomföras av Skandinaviska Enskilda Banken AB som, baserat på den handelsorder som Skandinaviska Enskilda Banken AB fått av Coor, fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av Coor.

Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen av sammanlagt högst 340 000 aktier och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter. Återköpen kommer att ske till ett pris per aktie inom vid var tid registrerat prisintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Coor uppgår till 95 812 022 och bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inga egna aktier. Vid fullt genomfört återköp kommer bolaget att inneha aktier motsvarande cirka 0,35 procent av bolagets utgivna aktier.

Mer information, pressbilder etc. finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Mikael Stöhr, Vd och koncernchef, Coor

+46 10 559 59 35

mikael.stohr@coor.com

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivnings­tjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Equinor, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se