Ändrade förslag om utdelning, incitamentsprogram och styrelsearvoden

Coors styrelse har idag fattat beslut om att dra tillbaka sitt reviderade förslag till utdelning om 2,20 SEK per aktie och istället föreslå att årsstämman fattar beslut om att inte lämna någon utdelning.

Vidare har Coors styrelse idag fattat beslut att dra tillbaka sitt förslag om nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledningen i Coor för 2020. Coors valberedning har i samband med detta meddelat att de avser föreslå oförändrade styrelsearvoden för 2020, en ändring från tidigare förslag.

Coor har en stark finansiell ställning med en marknadsledande position inom integrerad facility management i Norden. I enlighet med vad som meddelades av Coor i pressmeddelande den 19 mars 2020 förväntar sig Coor att de ekonomiska följdverkningarna av coronaviruset påverkar bolagets omsättning och rörelseresultat negativt, inte minst vad gäller de rörliga volymerna inom mat och dryck. Coor noterar också att det är svårt att överblicka konsekvenserna på längre sikt av såväl pandemin som av de beslut som fattas i samhället för att begränsa effekterna på såväl hälsa som ekonomi.

De reviderade förslagen kommer att publiceras på Coors hemsida www.coor.se.

Coors årsstämma äger rum den 28 april 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Stöhr, koncernchef och VD, Coor

+46 10 559 59 35

mikael.stohr@coor.com

Klas Elmberg, CFO och IR-direktör, Coor

+46 10 559 65 80

klas.elmberg@coor.com

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 april 2020 klockan 08:00 CEST

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan, Volvo Cars och Volvo Group.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se