Bokslutskommuniké 2019, Januari – december Coor Service Management Holding AB

Bokslutskommuniké 2019, Januari – december, för Coor Service Management Holding AB.

Fjärde kvartalet 2019                                                      

 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade med 5 procent till 2 732 (2 613) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent, tillväxten från förvärv till 2 procent och valutaeffekter till 0 procent.
 • Justerat EBITA ökade med 12 procent till 152 (135) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,6 (5,2) procent.
 • EBIT var 74 (55) MSEK. Resultat efter skatt var 42 (42) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,4 (0,4) SEK.
 • Operativt kassaflöde var 311 (283) MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 om 4,40 (4,00) kr per aktie, varav 2,20 (2,00) ordinarie och 2,20 (2,00) extra utdelning.

Helåret 2019

 • Nettoomsättningen under helåret 2019 ökade med 9 procent till 10 313 (9 489) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent, tillväxten från förvärv uppgick till 2 procent och valutaeffekter till 1 procent.
 • Justerat EBITA ökade med 12 procent till 549 (490) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 5,3 (5,2) procent.
 • EBIT var 299 (219) MSEK. Resultat efter skatt var 169 (104) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,8 (1,1) SEK.
 • Operativt kassaflöde var 591 (354) MSEK.

 

"Ännu ett starkt år för Coor – fortsatt tillväxt och vårt högsta rörelseresultat någonsin"  Mikael Stöhr, VD och koncernchef, Coor

 

RESULTAT I KORTHET, KONCERN Okt - dec   Jan - dec
 (MSEK) 2019 2018   2019 2018
Nettoomsättning 2 732 2 613   10 313 9 489
 Organisk tillväxt, % 3 9   5 10
 Förvärvad tillväxt, % 2 11   2 10
 Valutakurseffekter, % 0 3   1 3
Justerat EBITA 152 135   549 490
Justerad EBITA-marginal, % 5,6 5,2   5,3 5,2
EBIT 74 55   299 219
Resultat efter skatt 42 42   169 104
Operativt kassaflöde 311 283   591 354
Resultat per aktie, SEK 0,4 0,4   1,8 1,1

För definitioner och beräkning av nyckeltal, se sidan 26. Jämförelsestörande poster redovisas i not 3.

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 12 februari 2020 klockan 10.00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under fjärde kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:

https://event.on24.com/wcc/r/2150355/E28876FACFF452C2C201E1428A89A5C0

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46851999383 (Sverige), +4723500236 (Norge), +4578150107 (Danmark), +358981710521 (Finland) eller +443333009260 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.

Årsstämma 2020

Årsstämman hålls den 28 april klockan 15:00 i konferensanläggningen Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista. Information om anmälan, kallelse med mera anslås på bolagets hemsida den 24 mars.

Finansiell kalender

Årsredovisning 2019                                                                                                 Vecka 14, 2020

Delårsrapport   januari – mars 2020                                                                         28 april 2020

Årsstämma                                                                                                                28 april 2020

Delårsrapport   januari – juni 2020                                                                           17 juli 2020

Delårsrapport   januari – september 2020                                                                  4 november 2020

För mer information

För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Klas Elmberg (+46 10 559 65 80).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35) eller kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).

Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.se

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 klockan 07.30 CET.

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. 

Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan, Volvo Cars och Volvo Group.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se