Kommuniké från årsstämman i Coor Service Management Holding AB (publ) 2021

Coor Service Management Holding AB höll idag, måndagen den 26 april 2021, årsstämma. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag till vinstutdelning om 4,40 kronor per aktie. Årsstämman beslutade vidare att utdelningen delas upp på två utbetalningstillfällen: 2,00 kronor per aktie med den 28 april 2021 som avstämningsdag och 2,40 kronor per aktie med den 4 oktober 2021 som avstämningsdag. Euroclear Sweden AB beräknas utbetala 2,00 kronor per aktie den 3 maj 2021 och 2,40 kronor per aktie den 7 oktober 2021. Stämman beslutade också om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att av stämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju. Det beslutades om omval av Anders Ehrling, Mats Granryd, Mats Jönsson, Monica Lindstedt, Kristina Schauman och Heidi Skaaret till styrelseledamöter. Det beslutades vidare om nyval av Magnus Meyer till styrelseledamot.

Det beslutades om omval av Mats Granryd till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt arvode till styrelsens ordförande om 825 000 kronor och till övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om 295 000 kronor vardera. Arvode för kommittéarbete till icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades enligt följande: 200 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 75 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet, 100 000 kronor till projektutskottets ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i projektutskottet. Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning av programmet i form av förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som kan komma att emitteras får inte överstiga 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringarna gör det bl.a. möjligt för bolaget att genomföra bolagsstämmor genom poströstning utan stöd av tillfälliga lagregler.

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagar-myndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se