Allt mer positiv attityd till service management

På fem år kommer outsourcing av serviceverksamhet att öka. Det uppger stora företag och offentliga verksamheter i Sverige och Danmark i en undersökning som genomförts av Demoskop. I Sverige är det framför allt kommuner, landsting och statliga verk som tror att de kommer att outsourca mer service i framtiden.

Nyligen genomfördes en undersökningen om inställningen till att lägga ut servicetjänster på externa aktörer. Undersökningen omfattade storföretag, kommuner, landsting samt myndigheter och statliga verk i Sverige, Danmark och Norge. Resultatet visar generellt att man är positivt inställd till att lägga ut service till externa leverantörer i hela Skandinavien – framför allt i Danmark.

Hur kommer företag och organisationer att outsourca sin internservice och andra kringtjänster om fem år?

outsourcing

Den egna erfarenheten styr

Undersökningen visar att ju vanligare det är med outsourcing av servicestöd, desto mer positiv är inställningen. I Danmark, som toppar bland de skandinaviska länderna, är det nära nio av tio företag och offentliga verksamheter som outsourcar servicetjänster, medan det i Norge är fem av tio. I Norge är outsourcing av servicefunktioner till externa aktörer en relativt ny företeelse, och här är också intresset svalast och man ser minst nytta.

Städning vanligast att utkontraktera

I samtliga tre länder är städning den servicetjänst som i särklass är vanligast att lägga ut på en extern leverantör, följt av IT-support. I Sverige och Norge anlitar företag och offentliga verksamhet oftare färre leverantörer än man gör i Danmark. Sverige är också det land som ser flest fördelar med att ha en och samma aktör som serviceleverantör. Danskarna däremot väljer gärna flera leverantörer och är skeptiska till att låta en serviceleverantör ta ett helhetsansvar för servicefunktionerna.

Det största problemet som företagen och de offentliga verksamheterna upplever med att driva serviceverksamhet i egen regi, är bristen på tid att utveckla nya idéer och lösningar. Svenskarna upplever också att serviceverksamheten riskerar att ta tid på bekostnad av kärnverksamheten.

Lägre kostnader och fokus på egna verksamheten

Drivkrafterna för att outsourca är främst kostnadsbesparingar men även att kunna fokusera mer på egna kärnverksamheten, och att förbättra kvalitet och service. Danskarna anser också att genom att outsourca serviceverksamheten ökar möjligheterna för personalen att utvecklas.

Resultatet av undersökningen visar att outsourcing av serviceverksamhet är en företeelse som lockar allt fler storföretag och offentliga verksamheter i Skandinavien.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen gjordes av Demskop under perioden 23 maj till 16 juni i år, i Sverige, Danmark och Norge. Målgruppen var stora företag, myndigheter/statliga verk, kommuner och landsting. Intervjuerna gjordes med VD, kommundirektörer, landstingsdirektörer, CFO, inköpschefer, personalchefer, förvaltningschefer eller administrativa chefer. Samtliga personer som intervjuats har det övergripande ansvaret för inköp av företagets kringstjänster. Totalt genomfördes 389 intervjuer.