Karin

Med uppdrag att effektivisera och inspirera

När Coor har tagit över ansvaret för en kunds serviceverksamhet är det mycket som ska klaffa. För att säkerställa en flygande start för effektiviserings- och utvecklingsarbetet kopplar Coor in sin Change-grupp – en enhet specialiserad på förändringsarbete. Lite tillspetsat kan man säga att gruppens huvuduppgift är att stödja kontraktsorganisationen i att effektivisera den befintliga serviceverksamheten och inspirera de nya medarbetarna.

– I Coor förväntas framför allt alla chefer men även medarbetare att arbeta med förbättringar. Förändringsledarna stödjer linjen i att ta första steget i det ständiga utvecklingsarbetet som bedrivs i kontrakten, säger Karin Back, chef för Coors förändringsledare, Change-gruppen.

Karin har bakgrund som managementkonsult och har arbetat med arbetsprocesser och organisationsutveckling. Sedan två år tillbaka arbetar hon på Coor.

Changegruppen stöttar kontraktsorganisationen genom att upprätta och genomföra förändringsprogram. I nya kontrakt handlar det om att nå snabba och hållbara resultat. Detta förändringsarbete syftar framför allt till kostnadsbesparingar, medan man i mogna kontrakt mer fokuserar på kontinuerlig utveckling av arbetssätt och processer – till exempel förbättrad återkoppling till kunden, kortare ledtider eller samordning av tjänster och funktioner.

Förbättringsarbetet omfattar även analys av tjänster som köps av underleverantörer. I ett nytt kontrakt görs en genomlysning av leverantörsavtalen vilket kan resultera i byte av leverantörer eller bättre avtal. Här har förändringsgruppen bra stöd av de experter inom Coor som arbetar med tjänsteutveckling och strategiskt inköp.

Medarbetarna – en viktig kugge i förändringsarbetet

När Coor påbörjar sitt förändringsarbete råder ofta både förväntan och oro bland personalen. Medarbetare som tidigare varit anställda hos kunden genomgår en stor förändring. Serviceverksamheten som de arbetar i har övertagits av annat företag, och den tidigare arbetsgivaren har nu blivit en extern kund. Att förstå och kunna hantera de känslor som infinner sig vid en förändring är viktigt för ett framgångsrikt förändringsarbete.

– Vi arbetar aktivt med att lyssna på och göra medarbetarna delaktiga i förändringsarbetet. Medarbetarna får möjlighet att påverka sina roller och arbetssätt, säger Karin Back.

En av de viktigaste faserna i ett projekt är förarbetet då syfte och mål med projektet definieras och förankras i organisationen.

– Innan själva projektet startar ägnar vi tid åt att tillsammans med kontraktschefen förbereda och förankra förändringsarbetet i den aktuella organisationen. Först när detta är gjort trycker vi på knappen och genomför projektet.

förändring