money

Kostnadsjakt driver outsourcing

På frågan om vad som är främsta skälet till att outsourca serviceverksamhet, är svaret kostnadsbesparingar. Minst var tionde krona går till internservice och kringtjänster som inte är kopplade till kärnverksamheten. Det visar en nordisk undersökning bland stora företag och den offentliga sektorn.

Finska företag och offentliga organisationer lägger mest pengar i Norden på internservice och kringtjänster som inte är kopplade till kärnverksamheten. I genomsnitt uppgår kostnaden till cirka 14 procent, medan den i Sverige, Norge och Danmark hamnar på cirka 10 procent.

Att man i Norden väljer att outsourca servicen till externa samarbetspartners beror främst på att man vill spara pengar. Andra avgörande skäl är att öka kvaliteten och servicenivån, eller att förbättra möjligheterna att fokusera på kärnverksamheten. I jämförelse väger kostnadsbesparingar tyngre för norrmännen än för övriga nordbor. I Finland ser man outsourcing som ett sätt att dels öka fokus på kärnverksamheten, dels ge de anställda inom området utvecklingsmöjligheter.

Det främsta problemet med att driva serviceverksamhet i egen regi är bristen på tid för att utveckla nya idéer och lösningar. Här råder ingen skillnad i uppfattning – varken bland de nordiska länderna eller företag och offentlig verksamhet.

Extern serviceleverans ökar

De nordiska länderna lägger i stor utsträckning ut sin serviceverksamhet på externa leverantörer. Så gott som alla stora finska företag och hela den offentliga sektorn lägger ut servicefunktioner på externa leverantörer. I Norge är outsourcing av servicetjänster inte lika självklar. Mer än varannan norsk kommun, landsting och statligt verk sköter servicen i egen regi.

Om man blickar framåt, bedömer en majoriteten av de tillfrågade i såväl Danmark, Finland som Sverige att företag och myndigheter kommer att öka sin outsourcing av servicefunktioner på fem års sikt jämfört med idag. I Norge tror man däremot att dagens omfattning kommer att gälla även i framtiden.

Att outourcing av serviceverksamhet är en företeelse som är här för att stanna är dock alla överens om.

Fakta om undersökningen:

Målgruppen var stora företag (500 anställda och med minst 250 personer på en arbetsplats), landsting och kommuner. Intervjupersonerna var i första hand vd, vice vd, landstingsdirektör eller kommundirektör. I andra hand var de inköpare, fastighetschef, förvaltningschef, administrativ chef eller ekonomi-/finansdirektör och i sista hand personal-/HR-chef. Undersökningen genomfördes i form av totalt 466 telefonintervjuer i Sverige, Norge, Finland och Danmark under perioden 21 maj-5 juni 2007. Undersökningsföretaget Demoskop genomförde undersökningen på uppdrag av Coor.