Mikael Olsson

Rätt fokus gör miljön till en bra affär

Den globala uppvärmningen har gjort att miljön bokstavligen är hetare än någonsin. Inom Coor finns expertis som arbetar med att hjälpa kundföretag att hantera sitt energibehov på ett sätt som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart. För med rätt fokus kan miljöarbetet bli en bra affär. Både för företaget och miljön.

Det finns många bud om vad som är effektiv och hållbar energiförsörjning. Därför är det inte konstigt att många företag och organisationer upplever det som svårt att få en överblick av dels den egna energisituationen, dels den besparingspotential som faktiskt finns.

Mikael Olsson är expert inom Coor och hjälper företag och organisationer att sänka sina energikostnader. Han menar att med en heltäckande strategi kan både energikostnaden och den globala miljöpåverkan minska. Men då krävs ett vidgat perspektiv.

– Ett vanligt misstag är att se energiförsörjning och miljöpåverkan som en lokal fråga. Det är den inte. För att få verkan måste man lyfta blicken och angripa frågan ur ett globalt perspektiv. Miljön tar ju inte hänsyn till några statsgränser. De nordiska elsystemen är ihopkopplade med det europeiska, och en effektivisering eller en elproduktionsökning i Sverige ger konsekvenser i Europa.

För att kunna göra en fullvärdig och heltäckande utvärdering måste verksamhetens befintliga energianvändning analyseras. Ett viktigt fokusområde är elanvändningen. Det är nämligen elenergin som påverkar miljön mest.

– All användning av energi påverkar miljön och bland det som har den största påverkan är omvandlingen till elenergi. Anledningen är att det i det europeiska elförsörjningssystemet alltid finns fossileldade kraftverk som tillverkar den marginalel som används. Med marginalel menas de sista procenten av elenergin som tillförs till det europeiska elsystemet. Denna el produceras i koleldade kraftverk.

Genom att minska elkonsumtionen minskas i första hand marginalelen d.v.s. den koleldade elen, vilket enligt Mikael Olsson i sin tur har en direkt påverkan på miljön.

– För varje kWh som ett företag sparar, minskas mängden eldad kol i Europa. Det innebär att utsläppen av växthusgaser från kolkraftverken minskar. Dessutom är det dyrt att omvandla kol till elkraft. Som exempel kan nämnas att av 100 procent kolenergi blir endast 30 procent elenergi. Resterande 70 procent blir värme som inte tillvaratas. I slutändan handlar det alltså om att hjälpa våra kunder till ekonomiskt och miljömässigt kloka vägval, där förståelse för energisystemen är en viktig faktor, fortsätter Mikael Olsson.

Praktiska exempel på arbeten som Coor hjälper till med är att se över så att företag inte betalar för mycket energiskatt eller att agera experter vid upphandling av energi. Enligt Mikael Olsson betalar många företag för mycket.

– Att förstå helheten om energisystemen är en klar fördel vid upphandlingar. Bäst resultat ger en total översyn av ett kundföretags samtliga kostnader som är kopplade till energi med målet att sänka dessa.

Ett annat område som Coor arbetar med är att se över hur energisystemen på en fastighet eller industri fungerar i praktiken.

– Drivs systemen på ett optimalt sätt? Finns det system som motverkar varandra? Det finns många frågor som bör analyseras och besvaras. Resultatet av detta arbete leder till förslag på förbättringar som om de genomförs leder till en lägre energikostnad. Generellt kan sägas att det finns massor av potential inom detta område, avslutar Mikael Olsson.

grundstenar

Fakta om Coors tjänster inom energi- och miljöområdet

Huvudsyftet med tjänsterna är att driva och utveckla kundernas drift- och underhållsarbete inom energiområdet.

Exempel på tjänster:

  • Avtalsanalys, avtalsstrategi och inköpsstöd
  • Energiskatteoptimering
  • Abonnemangsoptimering/abonnemangsbevakning
  • Energiadministration (insamling, bearbetning och redovisning av mediastatistik)
  • Klimatredovisning (miljöbelastning i form av CO2, utifrån energianvändningen)
  • Nyckeltalsanalyser energi/media
  • Prognosstyrning energi (möjlighet till individuell målstyrning för drifttekniker)
  • Energieffektivisering (kartläggning, analys, finansiering och genomförande)
  • Driftoptimering