Jan_Olof_Backman

Positiv syn på outsourcing av service

Inställningen till att outsourca stödfunktioner är överlag positiv i de nordiska länderna. Det visar en undersökning i privat och offentlig sektor som genomförts av Demoskop på uppdrag av Coor. Det som driver beslutet om att lägga ut stödfunktionerna är främst de ekonomiska fördelarna, men även tidsbrist och kvalitet nämns som viktiga skäl.

Ett företag eller organisations verksamhet kan delas in i kärnverksamhet och stödverksamhet. Med kärnverksamhet menas den specialistverksamhet som bedrivs av kunden inom dennes respektive bransch. Med stödverksamhet avses annan nödvändig verksamhet utöver kärnverksamheten som kunden bedriver på eller kring sina anläggningar, så som fastighetsunderhåll, reception eller lokalvård. Som stödverksamhet räknas principiellt fyra viktiga tjänsteområden: Backoffice-tjänster, IT-tjänster, produktionsrelaterade tjänster och facilities management-tjänster.

Tendensen att i allt högre grad outsourca stödfunktioner håller i sig. Demoskops undersökning visar att både privata företag och offentlig verksamhet generellt har en positiv syn på outsourcing av stödtjänster. Finland utmärker sig som det land där både företag och organisationer är mest positiva och Norge som det land som är minst positiv, i synnerhet i den offentliga sektorn.

Flera anledningar till att outsourca

Det viktigast kriteriet för att outsourca servicetjänster är kostnadsbesparing. Andra viktiga faktorer är bättre kvalitet och service samt möjligheten att fokusera på kärnverksamhet istället för kringtjänster.

I samtliga nordiska länder upplevs det största problemet med att driva internservice i egen regi vara bristen på tid för utveckling av nya idéer och lösningar. Eller att man helt enkelt inte har tillräcklig kompetens för att kunna leda och utveckla sin internservice på ett effektivt sätt.

Många skulle vinna på en åtgärdsplan

Länderna har alla krav på sig att minska kostnaderna för sin internservice, vilket är tydligast i Norge. Trots det har både företag och offentliga verksamheter i mindre utsträckning än föregående år tagit fram en åtgärdsplan för hur de ska minska kostnaderna för sin internservice.

I samtliga länder är det en större andel av företagen som har en åtgärdsplan än i den offentliga verksamheten. Bland de svenska företagen som har krav på sig att minska kostnaderna, har 63 procent en åtgärdsplan för detta jämfört med 87 procent föregående år. Trots höga krav i Danmark på kostnadseffektivitet och kvalitet så är Danmark det land där andelen företag och organisationer som har en åtgärdsplan lägst.

Ökat intresse för helhetslösningar

En annan trend bland företagen på den nordiska marknaden är intresset för att outsourca stödfunktioner till en leverantör som erbjuder integrerade helhetslösningar (så kallade IFM- eller service management-aktörer).

– Vi märker ett ökat intresse för integrerade helhetslösningar – i hela Norden. Allt fler företag ser fördelarna med att låta en expert på området hantera och utveckla hela servicebehovet, säger Jan-Olof Backman, chef för Affärsutveckling på Coor Service Management.

Skillnaden mellan leverantörer av enstaka eller kombinerade tjänster och en IFM-leverantör handlar till stora delar om ansvar. En IFM-leverantör erbjuder förutom själva tjänsterna även ett ansvar att i nära samarbete med kunden driva, effektivisera och utveckla kundens servicetjänster.

– En riktigt bra IFM-aktör tar inte bara ansvar för att samordna serviceleveransen utan förstår kundens behov och driver leveransen på ett sätt som skapar mervärden för kundens kärnverksamhet. Kort sagt handlar det om förmågan att kunna tillföra verklig kundnytta både i ett kortare och längre perspektiv, säger Jan-Olof Backman.

Fakta om undersökningen

Målgruppen var stora företag (500 anställda och med minst 250 personer på en arbetsplats), landsting och kommuner. Intervjupersonerna var i första hand vd, vice vd, landstingsdirektör eller kommundirektör. I andra hand var de inköpare, fastighetschef, förvaltningschef, administrativ chef eller ekonomi-/finansdirektör och i sista hand personal-/HR-chef. Undersökningen genomfördes i form av totalt 466 telefonintervjuer i Sverige, Norge, Finland och Danmark under perioden 21 maj-5 juni 2007. Undersökningsföretaget Demoskop genomförde undersökningen på uppdrag av Coor.