Jan Mohlin

Samarbete på sin spets i lågkonjunktur

Det är snart tio år sedan vi upplevde en lågkonjunktur. Efter en rad mycket goda år går det dock inte att blunda för att det kommer en avmattning. Men hur påverkas FM-funktionen av en vikande efterfrågan i kärnverksamheten. Är det "business as usual" eller förändras servicen?

Jan Mohlin som är Director of Facility Management på Ericsson menar att det under en lågkonjunktur ofta visar sig hur bra samarbetet mellan kund och leverantör egentligen är.

Ericsson outsourcade FM-verksamheten år 2000. Det övergripande målet med outsourcingen var att sänka kostnaderna för FM-verksamheten. Idag är hela Ericssons service i Norden outsourcad till Coor och den svenska verksamheten styrs av en intern grupp bestående av fyra personer, som också har ett funktionellt ansvar inom Ericsson globalt.

Anpassad kostym

I lågkonjunktur ställs större krav på att kunna anpassa kostymen efter det rådande klimatet för kärnverksamheten. Jan Mohlin framhåller flexibilitet i avtal som en viktig del för att FM-verksamheten ska kunna anpassas till en mer återhållsam verklighet.

– Den mest tydliga erfarenheten från förra konjunkturnedgången är att de avtal vi hade fungerade väl när konjunkturen vände. Vi behövde egentligen inte röra så mycket i avtalen utan det fanns bra förutsättningar att växla ner verksamheten och även minska personalstyrkan efter det nya läge som rådde då. Detta fungerade mycket bra tillsammans med Coor, detta trots att den förra konjunktursvängningen var mycket dramatisk.

Jan Mohlin menar att samarbetet mellan beställare och leverantör är avgörande.

– Vissa tjänster behövs alltid och det finns en lägsta nivå för hur mycket man kan dra ner utan att kvaliteten blir för låg. Därför låter vi med jämna mellanrum en extern utvärderingskonsult titta på både kvaliteten i funktionerna och vårt samarbete med Coor just för att se hur vi fungerar tillsammans.

Vid ett par tillfällen har Ericsson medvetet dragit ner på kvaliteten, men då har det mest rört sig om förändringar som en slutanvändare inte märker. En viktig del är enligt Jan Mohlin att arbeta med den utnyttjade lokalytan.

– Vårt fokus ligger på att utnyttja färre kvadratmeter. Det kan innebära att priset per utnyttjad kvadratmeter faktiskt blir högre men att kostnaden per anställd sjunker eftersom vi utnyttjar ytan bättre. Det är ett ständigt pågående arbete där vi tittar på hur många kvadratmeter varje medarbetare gör av med och på hur vi kan arbeta med förtätningar i lokalerna etc.

Bättre förberedda denna gång

Enligt Jan Mohlin har erfarenheterna från den förra konjunkturnedgången gjort att Ericsson bättre förberedda inför denna konjunkturnedgång.

– Vi är ute tidigare denna gång och förutsättningarna är annorlunda. Då var Ericsson ett företag i kris, idag är det ett helt annat läge. Vi tjänar pengar och tar marknadsandelar. Det vi håller på med nu är en korrigering av våra kostnader. Vi försöker att inte göra några dramatiska förändringar men har inlett en diskussion med Coor där vi tittar på olika scenarier.

Jan Mohlin anser inte att kraven på leverantören ändras i lågkonjunktur gentemot högkonjunktur. Men framhåller att det är viktigt att leverantören känner av vilka stämningar som råder.

– Det viktiga är att leverantören känner av när det är läge att bromsa. Det ligger även ett ansvar på oss som beställare att kommunicera vad som gäller gentemot leverantören. Har man som vi ett gott samarbete med sin leverantör blir den diskussionen öppen och fruktbar även i sämre tider. Vi har en lång historia tillsammans med Coor och har utvecklats ihop. Coors styrka är att man satsat på kompetens som kan utveckla verksamheten, då har man också goda förutsättningar att anpassa verksamheten när förutsättningarna ändras.

Om Ericsson

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G och är störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät, en position som givit Ericsson förtroendet att ansvara för driften av nät med drygt 185 miljoner användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni samt bredband. Dessutom erbjuder Ericsson lösningar inom multimedia för operatörer, företag och utvecklare. Genom dotterbolaget Sony Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.

Om Serviceuppdraget

Uppdraget är ett funktionsavtal där Coor levererar arbetsplats- och fastighetsservice till Ericssons anläggningar i Sverige, Norge, Danmark och Finland.