• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

green_services

Branschens nya miljömärkning

För Coors många miljömedvetna kunder är ett aktivt miljöförbättringsarbete en självklarhet. Under många år har Coor byggt upp en stor kompetens och testat olika lösningar och koncept som reducerar den påverkan som serviceleveransen har på miljön. Nu lanserar Coor en unik miljömärkning, som omfattar all serviceverksamhet – Coor Green Services.

Miljöhänsyn är i dag inte bara ett särintresse för en engagerad allmänhet. Numera är det hela kedjan av intressenter - kunder, anställda, finansiärer och till sist slutkonsumenten - som ställer krav på att företag arbetar aktivt med miljöfrågor och att de produkter som tillverkas ska vara miljövänliga. I många upphandlingar ställs tydligare miljökrav, och det är inte bara myndigheter som bevakar hur lagar och förordningar efterlevs.

Heltäckande miljömärkning

Inom servicesektorn finns mycket att göra inom miljöområdet. De miljöåtgärder som gjorts hittills har dock varit väldigt fragmentariska och kundstyrda. Som första servicebolag kopplar nu Coor ett samlat grepp kring miljöfrågorna och kommer att kunna erbjuda sina kunder en helt ny miljömärkning, Coor Green Services, som omfattar hela serviceleveransen.

– Det känns otroligt roligt att kunna presentera en heltäckande miljömärkning. Vi har länge arbetat aktivt med miljöfrågor hos våra kunder, men genom att summera och strukturera våra erfarenheter och kompetens kommer vi att kunna hjälpa våra kunder att minimera deras miljöpåverkan på ett mycket mer effektivt sätt, säger Bengt Håkansson, vice vd för Coor Service Management i Sverige.

Att Coor är en serviceleverantör med ett brett serviceutbud är en förutsättning för att kunna ta ett heltäckande och övergripande miljöansvar. Där leverantören av enstaka tjänster har sin egen produkt/tjänst i fokus, har Coor den övergripande synen på hela serviceverksamheten.

- Vår leverans av helhetslösningar inom service gör att miljöfrågorna kan beaktas ur ett större perspektiv. Därmed har vi bättre möjlighet att spåra vilka miljöåtgärder som är möjliga för en specifik kund. Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att kunna utforma en trovärdig och kvalificerad miljömärkning, säger Bengt Håkansson.

Två nivåer – silver och guld

Miljömärkningen kommer att finnas i två varianter: silver och guld. För att uppnå någon av dessa utvärderas de tjänster som ingår i serviceleveransen utifrån relevanta miljökriterier, varav några är obligatoriska. För att uppnå guldstatus måste en verksamhet i stort sett uppfylla samtliga kriterier, och för silverstatus räcker det med att verksamheten uppfyller de obligatoriska kriterierna samt mer än hälften av de övriga. Att få guldstatus ska vara svårt men inte omöjligt att uppnå. Utvärderingsverktyget är dynamiskt vilket tillåter att kriterierna kan anpassas till utvecklingen över tiden. Genom att årligen anpassa kriterierna och nivåerna blir miljömärkningen en verklig garanti för en hög miljöambition.

– Vi kommer att ta stort ansvar för vår miljömärkning. Det är extremt viktigt att det finns en substans och en väl avvägd kriterielista bakom märkningen. Det är den första i sitt slag inom servicebranschen – och vi ska göra vad vi kan för att säkerställa att det också blir den bästa och mest trovärdiga, säger Bengt Håkansson.

En symbol på frammarsch

Inom ramen för Coors ordinarie arbete med ständiga förbättringar till kund planeras märkningen att rullas ut på bred front under 2010. Redan nu testas miljömärkningen i några leveranser för att säkerställa att kriterierna och nivåerna som utvecklats är rätt. Coor har valt att börja med tjänster inom arbetsplatsservice, men kommer successivt att komplettera med tjänster inom fastighetsservice och produktionsservice. Ambitionen är att miljömärkningen på sikt ska ta hänsyn till i princip allt som rör hållbar utveckling.

Symbolen för Coor Green Services är en utsträckt hand och ett löv. Handen är tänkt att leda tanken till serviceleverans, och lövet är en symbol för miljön. Symbolen kommer att exponeras i de sammanhang där de miljömässiga kraven har uppfyllts.

- Det ska vara tydligt för en medarbetare, kund eller annan intressent i vilken grad en leverans lever upp till våra definierade miljökrav. Det saknas idag en bra och relevant miljömärkning inom vår bransch. Vår målsättning är att fylla detta tomrum, och göra det med en märkning som verkligen leder till miljömässiga och ekonomiska vinster för våra kunder – och för vår gemensamma framtid, säger Bengt Håkansson.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Magdalena Rondahl, miljö- och kvalitetsansvarig på Coor,
tel: +46 8 553 959 05, magdalena.rondahl@coor.com