Minipanel – miljöarbete hos Coors kunder

För många företag blir frågan om långsiktig hållbarhet allt viktigare. Bland Coors kunder märks detta tydligt, inte minst inom miljöområdet. Men varför är miljöfrågan så viktig? På vilket sätt arbetar företagen med miljön, och vilka krav ställs på leverantörer och samarbetspartners? Det Norske Veritas, Skanska, LEO Pharma och AB Volvo ger svaren.

Leif MowitzLeif Mowitz

...är miljöchef på Volvo Aero Corporation.

Varför är det viktigt att arbeta långsiktigt med miljöfrågor?

Det är sällan man kan uppnå påtagliga resultat inom miljöområdet på kort tid, inte minst är detta tydligt i en bransch som flyg. Därför gäller det att vara strukturerad och långsiktig i miljöarbetet.

Hur arbetar ni systematiskt och strategiskt med miljöfrågor?

Dels är vi ISO 14001-certifierade vilket anger en basnivå. Men främst ingår vår Miljöplan sedan många år tillbaka i företagets Affärsplan. Miljöplanen inrymmer såväl produkt- som anläggningsrelaterade miljöfrågor.

Vilka miljökrav ställer ni idag på era leverantörer?

Vi kräver att våra leverantörer ska vara ISO 14001-certifierade eller vara godkända vid en miljörevision utförd av Volvo.

Pierre BörjessonPierre Börjesson

...är Controller på Skanska AB.

Varför är det viktigt att arbeta långsiktigt med miljöfrågor?

Vi har ju faktiskt bara en jord. Men som controller ser jag också de ekonomiska fördelarna. Många är inte medvetna om att miljöbesparande åtgärder i de flesta fall även är kostnadsbesparande. Därmed får vi dubbel nytta av satsningarna. Vi har till exempel slopat buteljerat vatten, vilket har sparat mycket. Övergången till grön el visade sig också bli kostnadsbesparande. Även närproducerade matvaror blir i långa loppet billigare för hela samhället. Man tillhandahåller arbetstillfällen i närområdet, transportkostnaden blir mindre och man får bättre incitament att satsa på den egna infrastrukturen.

Hur arbetar ni systematiskt och strategiskt med miljöfrågor?

Vi ifrågasätter varje detalj där vi ser miljöpåverkan, eftersom detta är en del av vår satsning på att bli en förebild inom svenskt näringsliv. Det är viktigt för oss hur våra medarbetare mår, hur vi upplevs av andra, att vi lever upp till etiska mål och så vidare. För att leva upp till detta måste vi vända på varje sten.

Vilka miljökrav ställer ni i dag på era leverantörer?

Vi har en omfattande miljöpolicy. Om någon vill vara vår leverantör ska de godkänna att de lever upp till detta långa dokument. Det berör allt från transporter till emballage och leverantören ska själv ha en tydlig miljöpolicy.

Christopher GarmannChristopher Garmann

... är projektledare för implementeringen av miljöstyrningssystemen i DNV i Norge.

Varför är det viktigt att arbeta långsiktigt med miljöfrågor?

Stiftelsen DNV arbetar för säkring av liv, värden och miljö, vilket har varit vår grundsten i 145 år. I en värld där människans miljöpåverkan ökar stadigt blir det viktigare och viktigare att kontrollera miljöpåverkan från både privatpersoner och företag. Det är bra att miljön de senaste åren har blivit ett viktigt ämne också för industri och näringsliv och inte något som bara privatpersoner förväntas göra något åt. Vi vill bidra till ytterligare miljöhänsyn och vi kommer ständigt att utveckla och förbättra oss på detta område.

Hur arbetar ni systematiskt och strategiskt med miljöfrågor?

DNV har tre huvudområden där vi kan bidra till bättre miljö:

  • Genom våra tjänster kan vi hjälpa våra kunder att reducera sin miljöpåverkan. Här kan vi göra den största nyttan och det är ett växande område för DNV.
  • Genom information och finansiellt stöd kan vi säkra att våra 8 500 anställda och deras familjer över hela världen reducerar sin miljöpåverkan i det dagliga, också utanför arbetstid.
  • Genom att hitta goda och miljövänliga lösningar i vårt dagliga arbete, både på kontoret och utanför, kan vi säkra att vår påverkan från kontorsverksamhet, resor och andra aktiviteter minimeras. Det är här som Coor hjälper oss, bland annat med att reducera energianvändningen i byggnader och att finna goda lösningar för avfallshantering.

Vilka miljökrav ställer ni i dag på era leverantörer?

Inom miljöområdet fokuserar DNV i dag i huvudsak på energi, avfall, resande och kontroll av underleverantörer. Vi ställer krav på att leverantörerna ska ha ett internkontrollsystem som också omfattar yttre miljö. Men vi ställer inte krav på ISO-certifiering, eftersom detta inte nödvändigtvis är lämpligt för mindre leverantörer. Alla kontraktörer som arbetar för DNV ska få en introduktion i relevanta miljökrav, som avfallsrutiner, rapportering och ansvar. Vi föredrar miljömärkta produkter, där detta är tillgängligt. Detta gäller speciellt rengöringsmedel. Vi ska också köpa in "grön el" när vi ingår nya kontrakt.

Lykke Have

... är miljöchef vid läkemedelsföretaget LEO Pharma.

Varför är det viktigt att arbeta långsiktigt med miljöfrågor?

Om man inte har långsiktigt och systematiskt fokus på miljön så kan man aldrig förbättra verksamheten. Att vår egen verksamhet håller nödvändiga miljökrav är en del av vår värdegrund. Därför är det viktigt att vi hela tiden förbättrar vårt arbete på det området.

Hur arbetar ni systematiskt och strategiskt med miljöfrågor?

Miljöarbetet sköts av vår miljö- och arbetsmiljöavdelning och våra miljökoordinatorer. Den förstnämnda arbetar med alla uppgifter som rör miljö, säkerhet och arbetsmiljö. Våra miljökoordinatorer arbetar, utöver deras ordinarie arbetsuppgifter, med bland annat miljögenomgång för deras respektive avdelningar, de svarar på frågor om miljön från kollegor och utarbetar instruktioner och löser andra uppgifter i samband med miljöarbetet.

Vilka miljökrav ställer ni i dag på era leverantörer?

Vi ställer bland annat krav på dem som levererar emballage. Leverantören skriver under på att de rättar sig efter de miljökrav vi ställer på produkten.