demoskop

Outsourcing – om kunden själv får välja

För femte året i rad har Coor genomfört en undersökning* om marknadens syn på outsourcing av servicetjänster – i dag och i framtiden. Genom åren har intresset för servicetjänster stadigt ökat, vilket även är fallet i år. Lågkonjunkturen till trots är servicebranschen en bransch i tillväxt.

En bransch i tillväxt

Branschkännare räknar med att marknaden för outsourcade servicefunktioner kommer att växa med 10-15 procent per år i Norden, vilket är betydligt mer än ekonomin som helhet. Undersökningen stödjer de prognoserna. På frågan om de intervjuade tror att de kommer att outsourca service i högre eller lägre utsträckning om fem år, svarar ungefär hälften att andelen outsourcade servicefunktioner kommer att öka, och övriga att den kommer att vara oförändrad. Endast två till fem procent tror att den kommer att minska. Bilden är samstämmig i alla länder förutom Norge, där andelen som uppger att outsourcingen kommer att öka är lägre (30 procent) och andelen som tror att outsourcingen kommer att vara oförändrad är högre.

Konsekvenser av lågkonjunkturen

Inte oväntat bekräftar undersökningen att drivkrafterna för outsourcingaffärer har förändrats. I flera år har "möjlighet att fokusera på vår egen kärnverksamhet" varit den enskilt vikigaste faktorn för beslut om outsourcing, men i år toppar "kostnadsbesparing för oss" listan över avgörande beslutsfaktorer. Jämfört med tidigare år upplever också de intervjuade generellt sett att kraven på att minska kostnaderna för internservice och andra kringtjänster har ökat jämfört med 2008. På den direkta frågan om respondenterna upplever att lågkonjunkturen ökar kraven på att minska servicekostnaderna svarar 66 procent av de svenska respondenterna "ja, i mycket eller ganska stor utsträckning", följt av Finland (55 procent), Danmark (44 procent) och Norge (38 procent). Danmark och Norge påverkas här stort av en anmärkningsvärt hög andel inom den offentliga sektorn som anser att lågkonjunkturen inte påverkar kraven på kostnadsminskningar alls eller åtminstone mycket lite.

Finland i topp och Norge i botten

Enligt undersökningen är Finland det land som outsourcar allra mest följt av Danmark och Sverige. I Norge är outsourcingmarknaden mindre mogen, även om trenden sedan 2006 är att allt fler outsourcar servicefunktioner, särskilt privata företag.

Finland skiljer sig från sina nordiska grannar genom att i högre utsträckning outsourca servicefunktioner till leverantörer av enstaka tjänster. Bland övriga länder är outsourcing av ett flertal servicetjänster till en leverantör med helhetsansvar betydligt vanligare. Bland de enstaka tjänster som outsourcas toppar städning/lokalvård, internt/extern avfallshantering, säkerhetstjänster, fastighetsservice och personalrestaurang.

* Marknadsundersökningen genomförs av det fristående undersökningsbolaget Demoskop, som intervjuar beslutsfattare i privat och offentlig sektor i hela Norden.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Åsvor Brynnel, kommunikationschef på Coor,
tel: +46 8 553 954 04, asvor.brynnel@coor.com