woman

Coor sätter goda idéer i system

För två år sedan inledde Coor en bred satsning på systematiskt förbättringsarbete och en stark förbättringskultur. Tanken var att bättre ta tillvara på den kreativitet och de idéer som finns hos alla medarbetare i syfte att utveckla verksamheten och leveransen till Coors kunder. Nu förs arbetet ytterligare ett steg vidare genom ett nytt IT-baserat system som stöd i förbättringsprocessen.

– Vi har lyckats flytta upp idéarbetet högt på dagordningen och engagerat både ledningsnivån och medarbetarna i den kundnära verksamheten. Vi har en bra process för vårt idé- och förbättringsarbete men saknar ett effektivt stödsystem, vilket vi nu råder bot på, säger Emilia Andersson, kontraktutvecklare på Coor.

Emilia Andersson har ansvarat för utvecklingen av systemet som får namnet Actio, det latinska ordet för handling. Och tanken är just att avståndet mellan ord och handling ska förkortas. I januari rullar det ut på bred front i hela Coor.

Önskade större engagemang för utvecklingen

Satsningen på ett mer systematiskt förbättringsarbete inleddes för två år sedan då Coor i en undersökning uppmärksammade att kunderna önskade ett mer proaktivt synsätt i serviceleveransen. Mot denna bakgrund och med insikten om att alla medarbetare sitter på värdefulla idéer startades ett stort förbättringsarbete inom Coor.

Inspirationsföreläsningar med kända forskare och profiler inom området markerade startskottet för satsningen. En ny förbättringsprocess etablerades och loggböcker för förbättringar i excel-format infördes i hela koncernen. Förbättringsförslag infördes som en obligatorisk punkt på alla interna arbetsplatsmöten. Antalet förbättringsförslag per medarbetare började följas upp. Många enheter införde idétavlor i syfte att enkelt kunna fånga upp löpande idéer från alla medarbetare. I en del verksamheter infördes förbättringscoacher.

– Eftersom våra kunder är verksamma inom olika branscher får vi passa oss för att styra upp arbetet alltför hårt. Förbättringsprocessen är obligatorisk och genom att sätta tydliga mål som följs upp regelbundet får vi flyt i arbetet. Däremot måste vi låta verksamheten välja metodik utifrån vad som passar deras kunder bäst. Ett exempel är vår leverans till kunder inom fordonsindustrin. I många av dessa leveranser arbetar vi enligt ”sex sigma”, eftersom det är en förbättringsprocess som används inom bilindustrin och passar bra just där, påpekar Emilia.

Ett gott resultat

Sedan satsningen inleddes har idéerna strömmat in. Trycket i förbättringsarbetet är stort, vilket också kunderna har uppmärksammat.

– I vår årliga kundundersökning har vi de senaste två åren väsentligt ökat kundernas upplevelse av att vi proaktivt kommer med förbättringsförslag. Det känns naturligtvis otroligt roligt – det var ju precis det vi ville åstadkomma när vi drog igång arbetet, säger Emilia Andersson.

De föreslagna kundförbättringarna kan vara små och stora. Ett exempel på ett förbättringsförslag på en åtgärd som gav kunden en stor besparing är den enkla men geniala idén om en ny rutin för rengöring av fixturer* som används när bildelar ska lackas. Här hittade Coors medarbetare vid Volvo Personvagnars fabrik i Torslanda ett nytt sätt att arbeta som gav kunden årliga besparingar på 400 000 kronor per år. Ett annat exempel är förbättringsförslag som presenterats efter nattvandringar som arrangeras på vissa arbetsplatser. Där har man fått förslag på behovsanpassade drifttider på ventilationssystem och justering av belysning i allmänna utrymmen, med stora besparingar som resultat.

Nytt system stärker förbättringsarbetet

I takt med att förbättringsprocessen har satt sig och idéarbetet har tagit fart har dock kraven på ett enkelt och effektivt systemstöd ökat. Det är därför som Coor investerar i ett nytt webbaserat system, där förbättringsförslagen lagras gemensamt och där man strukturerar dem efter den kund man arbetar åt.

– Actio har testats i några av Coors leveranser med gott resultat. Fördelarna med systemet är flera. Man kan enkelt och överskådligt följa statusen hos idén och hur långt man har kommit med att förverkliga den. Det är också möjligt att utveckla specifika handlingsplaner i systemet. I och med att systemet kommer att användas i hela koncernen blir det enkelt att följa upp vårt förbättringsarbete på ett enhetligt sätt. Det blir även enkelt att dra ut rapporter och överskådlig statistik åt våra kunder, vilket vi använder i vår leveransuppföljning. Systemet ger oss goda förutsättningar att kunna fortsätta förbättringsarbetet på ett bra och effektivt sätt, så att vi kan fortsätta addera värde till våra kunder, avslutar Emilia.

Vill du veta mer?

Kontakta Emilia Andersson, kontraktsutvecklare Coor Service Management, tel: +46 8 553 951 03, emilia.andersson@coor.com

* Fixturer är metallklämmor som används för att hålla till exempel en bildörr eller en baklucka på plats när den ska lackas.