Mikael-Olsson

Energioptimering – hetast just nu

Energifrågor är hett just nu. Och det är inte så konstigt – energifrågor är ett område där det finns mycket att göra. Att se över och aktivt arbeta med att effektivisera och optimera sin energianvändning blir dock allt vanligare. Och vinsterna är stora - både för miljön och för ekonomin.

Det menar energispecialisten Mikael Olsson, tjänsteutvecklare på Coor inom energiområdet. Mikael har flerårig bakgrund som energikonsult inom olika större företag och konstaterar att intresset för energifrågorna växer dag för dag. Förklaringen ligger delvis i att kunskapen inom energiområdet ökar, men också på ett ökat miljöfokus och att energipriserna stiger.

– Kronor och ören är ju naturligtvis något som talar klarspråk. Och här finns faktiskt mycket mer att tjäna än man tror. Min erfarenhet är att det krävs expertkompetens och kontinuitet för att nå de bästa resultaten. Ett exempel som är väldigt aktuellt är sjukhuset i Gävle, där vi har gjort justeringar på befintlig utrustning som kommer att ge Landstinget Gävleborg besparingar på cirka 1,7 miljoner kronor per år – utan några investeringar för landstinget. Detta är verkliga siffror, som vi kan verifiera genom statistik över energianvändningen, säger Mikael Olsson.

Men vinsten är större än så. Ett aktivt energibesparingsarbete leder också till miljömässiga vinster, något som i dessa tider då klimatfrågan står i fokus ger mycket goodwill. Både kunder och blivande anställda ställer i dag höga krav på sina leverantörers eller arbetsgivares miljömedvetenhet.

Rätt kompetens – nära kunden

På Coor finns lång erfarenhet och stor kompetens inom energiområdet. Coors energitjänster är indelade i tre huvudområden; energideklaration, energistyrning och energieffektivisering. Det största och kanske viktigaste området är energistyrning, som handlar om att kontinuerligt se över och justera tekniska installationer så att energianvändningen minimeras. För att säkerställa ett effektiv och balanserat energiarbete har Coor utvecklat ett koncept för balanserad energistyrning; ”energistyrkortet”. Energistyrkortet omfattar tre viktiga områden – miljö, kostnader och energianvändning (Climate Change, Energy cost, Energy use).

energistyrkortCoors varumärkesskyddade energistyrkort är ett koncept för balanserad energistyrning.

För att kunna ansvara för energifrågorna på ett bra sätt har Coor valt att placera resurserna lokalt i ett specifikt kontrakt eller i en affärsenhet. Fördelen blir att expertkompetensen blir knuten till kunden på ett annat sätt än vad som är brukligt inom branschen, där energiingenjörerna ofta sitter centralt och arbetar med flera olika kunder. Med Coors arbetssätt får kunden den direkta kontakten med sina ingenjörer och tekniker.

– Vi är övertygade om att vårt sätt att arbeta är till störst nytta för våra kunder eftersom de får den kompetens de behöver. För att säkerställa spridning av goda idéer och utbyta erfarenheter och kompetens inom hela Coor arbetar vi aktivt med ett koncerngemensamt energinätverk. Nätverket träffas regelbundet, och medlemmarna har mycket kontakt med varandra mellan träffarna också, berättar Mikael.

Hetast just nu: energioptimering

Den energitjänst som är mest efterfrågad hos Coor just nu är energioptimering, som är en viktig del inom energistyrningen. Men vad är det då som kunderna vill ha hjälp med? Vad görs rent konkret inom energioptimering?

Mikael berättar att den första åtgärden är att bilda sig en klar uppfattning om nuläget och att definiera utvecklingsområden. Dessa presenteras för och diskuteras med kunden, vilket ofta (men inte alltid) resulterar i övergripande energimål. Därefter vidtar det viktiga arbetet med att fortlöpande anpassa system och anläggningar så att energianvändningen optimeras och uppsatta mål nås. För detta arbete har Coor utvecklat effektiva verktyg såsom checklistor, mallar och rutinbeskrivningar. Som stöd i arbetet används i hela koncernen ett databaserat energiuppföljnings-/analyssystem (WebEss).

– När vi ansvarar för teknisk förvaltning har vi goda förutsättningar att hjälpa våra kunder att sänka sina energikostnader. Det går att driva anläggningar på olika sätt och med olika energianvändning. Många glömmer också att energioptimering är ett ständigt pågående arbete. De tekniska systemen måste hela tiden justeras efter förändringar i verksamheten. Ta ett sådant enkelt exempel som drifttider på ventilationssystem. Dessa ska kontinuerligt anpassas till lokalernas verkliga nyttjande. Här är det viktigt att löpande samspela med de verksamhetsförändringar och omflyttningar som sker inom en organisation, säger Mikael Olsson.

En annan viktig del av arbetet är att verkställa de små men viktiga åtgärderna, som att byta ut glödlampor i kontoret eller att ersätta strömbrytare mot rörelsesensorer i vissa allmänna utrymmen.

– Det finns också mycket att vinna på att utbilda och engagera medarbetarna inom en organisation, och därigenom försöka påverka beteenden och vanor. Det är viktigt att vara medveten om sin strömförbrukning i vardagssituationerna, och att komma ihåg att stänga av sin dator när man går hem, eller att släcka konferensrummet efter sig. Genom enkla tekniska lösningar och kontinuerlig utbildning kan man uppnå goda resultat också här.

– Arbetet med energioptimering är fantastiskt roligt och givande. Det är ett område där man hela tiden upptäcker nya utvecklingsmöjligheter och potential. Och så känns det bra att arbeta för ett gott ändamål. Den besparade kilowattimman är den bästa miljöbesparingen, avslutar Mikael Olsson.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Mikael Olsson, tjänsteutvecklare på Coor inom energiområdet,
tel: +46 8 553 959 37, mikael.olsson@coor.com

Energikompetens inom Coor

På Coor finns bred och djup kompetens inom energiområdet. De största energitjänsterna som Coor erbjuder är:

  • Energistyrning
    Inom energistyrning finns tjänster som uppföljning av energianvändning, energioptimering, energikostnadsuppföljning, abonnemangsoptimering, energiskatteoptimering, optimering av energipris, uppföljning av klimatpåverkan samt optimering av energikälla.
  • Energieffektivisering
  • Energideklarationer