Specialisten kommenterar

På Coor finns ledande kompetens inom många tjänsteområden. I detta inslag möter du Johan Klausen, expert på restaurangservice, som kommenterar larmet om förhöjda blyhalter i kaffe och te på jobbet.

Höga blyhalter i kaffet?

I januari i år slog Karolinska Institutet (Stockholm) larm om att man uppmätt förhöjda blyhalter i varmvattnet som kom från arbetsplatsens kaffemaskiner med hela bönor. Detta väckte stor uppmärksamhet i media, men efter några dagar blev allt tyst. Vad var det som hände egentligen – och behöver man vara orolig? Coors expert på restaurangservicetjänster, Johan Klausen, kommenterar de förhöjda blyhalterna.

Varför blev det så mycket prat om bly i kaffet?

De uppmätta blyhalterna i varmvattnet i de kaffemaskiner med hela bönor som testades på Karolinska Institutet låg på 20 – 99 mikrogram per liter vatten, vilket är högre än normalt. Karolinska Institutet beslutade att stänga av dessa maskiner.

Hur mycket bly får kaffe och te innehålla?

Tyvärr är det ingen som säkert vet var gränsvärdet för bly i varma drycker bör ligga, eftersom Livsmedelsverket har inte har lämnat någon tydlig rekommendation. Det här är ett stort problem i dag, eftersom myndigheternas uttalanden är en viktig utgångspunkt. Alla stora kaffeleverantörer jobbar med att ta fram förslag på gränsvärden, som Livsmedelsverket sedan ska ta ställning till.

Behöver man vara orolig för att dricka kaffe ur kaffemaskiner med hela böner?

För mycket bly kan vara skadligt, så det dagliga blyintaget bör man naturligtvis bevaka. Enligt WHO ligger gränsen för det dagliga maximala intaget av bly för en fullvuxen person på 200 – 250 mikrogram. Även om vi i dag saknar gränsvärden från Livsmedelsverket anser dock Tillsynsmyndigheten (Miljöförvaltningen i Stockholm) att stickproverna vi har lämnat från maskiner vi ansvarar för är acceptabla. Det bör påpekas att det finns bly i alla livsmedel och alla drycker – och inte bara i kaffet. Gränsvärden sätts utifrån uppskattningar av hur stor mängd vi dricker. I dag ligger gränsvärdet för dricksvatten på 10 mikrogram per liter, vilket kan jämföras med gränsvärdet för juice som ligger på 50 mikrogram per liter, eller rött vin som ligger på 200 mikrogram per liter.

Vad är förklaringen till den höga blyhalten i maskinerna på Karolinska Institutet?

Det är fortfarande ingen som vet varför blyhalten låg så högt just där. Efter larmet har landets alla stora kaffeleverantörer testat sina kaffemaskiner. Hitintills har man bara funnit förhöjda värden i kaffemaskiner med hela bönor från maskinleverantören De Jong och problemen har enbart uppmärksammats i två maskinmodeller, Arena och Virtu. Coor hyr, i några leveranser, dessa maskintyper från leverantören Café Bar. Eftersom inte alla maskiner av de aktuella modellerna uppvisar förhöjda blyvärden är orsaken till problemet inte helt fastställd. En möjlig orsak är att mässingsdetaljer i maskinen i kombination andra faktorer orsakar problemen. Som en försiktighetsåtgärd har leverantören Café Bar därför beslutat att byta ut mässingsdetaljerna i den aktuella kaffemaskinen.

Har ni på Coor vidtagit några åtgärder efter larmet?

Ja, dels har vi begärt tester via våra leverantörer och dels har vi utfört egna tester. Tillsynsmyndigheten (Miljöförvaltningen i Stockholm) har bedömt att de värden som vi har redovisat är acceptabla. Vi bevakar noga utvecklingen och har täta kontakter med experter på området. Vi för en dialog med varje enskild kund och försöker bistå med rådgivning efter bästa förmåga. Även om Miljöförvaltningen inte anser att våra leverantörer behöver vidta några ytterligare åtgärder försöker vi påverka Livsmedelsverket att fastställa tydliga riktlinjer för varma drycker.

Vill du prata mer om kaffemaskiner?

Kontakta Johan Klausen, tjänsteutvecklare på Coor Service Management.

Johan Klausen

Johan Klausen

Tjänsteutveckling, Mat & Dryck

+46 (0)10-559 52 79

johan.klausen@coor.com