Experten

”Energipriserna i Norden kommer att stiga”

På Coor finns ledande kompetens inom många tjänsteområden. I detta inslag möter du Peter Westhammar, energispecialist, som varnar för ökade energikostnader i framtiden.

Specialisten kommenterar

Hur är läget på den nordiska energimarknaden just nu?

Elpriserna i hela Norden har historiskt sett varit väldigt låga. Sedan avregleringen av elmarknaden 1996 har Sverige anpassat sig mer mot de energipriser som råder i övriga Europa. Därför har elenergipriserna i Norden jämförelsevis stigit kraftigt de senaste åren och den trenden ser ut att hålla i sig. För fjärrvärmemarknaden i Sverige så avvaktar man ett riksdagsbeslut kring tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten, vilket skulle kunna ge andra aktörer möjlighet att agera som leverantörer. I dagsläget är det svårt att säga om detta skulle förändra kostnaderna för fjärrvärme eller inte, men vi får troligtvis en mer fungerande marknad som möjliggör bättre utnyttjande av tillgänglig energi.

Vad kommer att hända med energipriserna i framtiden?

Jag är ganska övertygad om att energipriserna i Norden kommer att stiga och anpassas sig ytterligare till de europeiska nivåerna. För närvarande finns inga långsiktigt hållbara lösningar på energibristen. Tysklands beslut om att avskaffa sin kärnkraft före år 2022 kommer naturligtvis att påverka prisbilden på el. Därutöver finns ett stort globalt tryck på politiska åtgärder för att begränsa vårt totala koldioxidutsläpp. Kanske kommer även de subventioner som finns i dag, genom relativt låga elskatter för industrin, att förändras för att åstadkomma en skatteväxling mot mer miljövänliga alternativ.

När kommer energibristen att bli ett problem – och vem drabbas mest?

Energibristen i kombination med det ökade trycket på miljöfrågor är otroligt stort just nu – och det kommer bara att öka. Ska man titta lite i spåkulan så tror jag att priset på el kommer att stiga successivt i ungefär samma takt som senaste tio åren, vilket är mer än tio procent per år. Ökade elkostnader är naturligtvis något som blir kännbart för oss alla, men självklart påverkas energiintensiva verksamheter särskilt.

Har du något allmänt råd att ge?

Det enklaste rådet på individnivå är att se till att tydliggöra energiförbrukningen och att minska energiförbrukningen på enkla sätt, exempelvis genom att stänga av datorn när du går från jobbet, släcka belysning när den inte behövs och att inte ha onödigt varmt eller kallt i lokalerna. Inomhustemperaturen bör ligga på 20 °C vintertid och 22-24 °C sommartid. Den största besparingen är den kilowattimme som aldrig används.

Alla företag eller offentliga verksamheter bör fundera på vilka konsekvenser ökade energikostnader och en eventuell grön skatteväxling får. För verksamheter med stor energiförbrukning blir det viktigt att göra en ordentlig omprövning av energisituationen, skapa en plan, sätta mål samt genomföra åtgärder under systematiska former.

Var finns i dag stor outnyttjad potential att spara energi?

Ett exempel där vi generellt kan förbättra oss är inom processindustrin. I dag delas ofta ansvaret för energiförsörjning och energifrågor upp mellan den operativa verksamheten (produktionsprocessen) och fastigheterna vilket leder till suboptimering. Jag är övertygad om att det går att minska energianvändningen ganska rejält om man tar ett helhetsgrepp och utnyttjar all primärenergi optimalt, det vill säga att man använder den energi man köper på bästa sätt. Det handlar om att återanvända allt energispill, men också om att ta tillvara på all energi som uppstår i produktionen maximalt.

Vill du prata mer om energifrågor?

Kontakta gärna Peter Westhammar, Tjänsteutvecklare Energi på Coor Service Management, telefon + 46 8 553 959 38 (peter.westhammar@coor.com).