Tjänster

Outsourcingskolan – för klokare affärer

Outsourcingskolan är vårt nya fasta inslag i Nova. Vi vill bidra till smartare affärer och dela med oss av den kunskap och erfarenhet som vi samlat på oss under årens lopp. I varje nummer av Nova kommer vi att beröra och förklara olika byggstenar i en outsourcingaffär. I detta nummer förklarar Jan-Olof Backman när man bör välja outsourcing av enstaka tjänster och när man bör välja integrerade lösningar.

En av de största frågorna en beställare av servicetjänster måste ta ställning till är om tjänsterna ska handlas upp integrerat eller stuprörsvis som enstaka tjänster/tjänstegrupper. Jan-Olof Backman, chef för koncernutveckling på Coor, har funderat på frågeställningen i över tolv år,eftersom han var med när Coor startades.

−För stora verksamheter, särskilt med stora huvudkontor / industriområden, och komplexa behov, är integrerade lösningar mest fördelaktigt, inte minst ur ett kostnadsperspektiv. När det gäller den här typen av tjänster är de lokala synergierna mellan tjänster helt klart större än regionala skalfördelar du kan få när du styckar upp tjänsterna – säger Jan-Olof Backman.

Integrerade lösningar minskar suboptimeringen mellan tjänster samtidigt som flexibiliteten ökar genom bättre styrning. Det är betydligt enklare att anpassa servicetjänsterna till förändringar i kundens verksamhet om de hanteras som en integrerad helhet jämfört med stuprörsmodellen. En annan fördel är att minska risken för att viktiga frågor faller mellan stolarna.

Vilka är fördelarna med enstaka tjänster?

−När det gäller tjänster finns det kategorier som lämpar sig bättre som singeltjänster. Bland de tjänster vi erbjuder kan jag till exempel nämna skadeservice och vissa industriservicetjänster, där inköpslogiken är lite annorlunda. För de flesta FM-tjänster och även många industriservicetjänster är dock de lokala synergieffekterna betydande – givet att uppdragen är tillräckligt stora, förklarar Jan-Olof Backman.

Integrerade lösningar minskar suboptimeringen mellan tjänster samtidigt som flexibiliteten ökar genom bättre styrning.

Jan-Olof Backman, Koncernutveckling, Coor Service Management

Storleken på uppdragen är något Jan-Olof pratar mycket om. Förklaringen till det är att integrerade lösningar är mer komplexa och kräver mer administration och en mer kvalificerad ledning och utveckling. För många små företag med små kontors/industri områden kan det därför vara svårt att motivera en integrerad lösning.

Jan-Olof Backman påpekar, att det är en utmaning att driva integrerade tjänsteleveranser framgångsrikt. Coor har överlag väldigt nöjda kunder, men leveransen fungerar självklart bättre hos vissa än hos andra.

−Ibland beror det på oss, ibland på kunden. Integrerade lösningar kräver en bra ledning och kompetenta chefer med förmåga att driva igenom nödvändiga förändringar, och visst har det hänt att vi har brustit i ledningen. Ibland kan det dock vara kunden som inte varit mogen för en komplex integrerad lösning. För att fungera riktigt bra krävs en tydlig beställarorganisation med rätt kompetenser. "Det krävs två för att kunna dansa", säger Jan-Olof.

Statistiken visar att fördelarna med integrerade angreppssätt är stora. Andelen integrerade uppdrag ökar mer än marknaden för outsourcade servicetjänster totalt.

−Jag ser att intresset för integrerade lösningar ökar för varje år. Under många år var intresset störst inom den privata sektorn, men de senaste åren har en del offentliga aktörer också valt integrerade angreppssätt vilket är spännande. Som exempel kan nämnas Nya Karolinska Solna, Danmarks Radio och den danska Polisen, säger Jan-Olof Backman.

Märkligt nog har den finska marknaden länge varit ett undantag. Här är outsourcinggraden som störst i hela Norden, men hittills har outsourcing av enstaka tjänster varit förhärskande. Varför?

−Ja, det är en intressant fråga. Min högst personliga analys är att det är en effekt av omställningen efter att Sovjetunionen föll 1992. Då hamnade det finska näringslivet i djup kris, och eftersom outsourcing av enstaka tjänster kan vara enklare blev det den snabba lösningen. Sedan dess har detta inköpsbeteende legat kvar. Nu ser vi dock tecken på ett nytt sätt att tänka, och allt fler större upphandlingar utgår mer från funktionella leveranser jämfört med tidigare. Ett aktuellt exempel är Fortums pågående upphandling, avslutar Jan-Olof Backman.

Jan Olof Backman

Jan-Olof Backman

Koncernutveckling

+46 (0)10-559 59 55

jan-olof.backman@coor.com