sakerhet

Bra säkerhet – lär dig tänka som förövaren

En bra säkerhetslösning ska byggas som en lök - lager på lager. Det ska ta tid att ta sig in till det som är mest skyddsvärt. Tid som behövs för att agera på intrånget. På Coors nya huvudkontor används och slipas den allra senaste säkerhetstekniken för att uppnå en perfekt helhetslösning.

För Pasi Rahko, säkerhetsexpert på Coor, har det varit en intressant utmaning att skräddarsy säkerhetslösningen till det nya huvudkontoret.

− Vi har byggt upp vår säkerhetslösning med den senaste tekniken, dels för att kunna använda kontoret lite som ett "showroom" för innovativa och smarta lösningar och dels för att i egna lokaler testa ny teknik.

Alla komponenter i lösningen är helt it-baserade, det vill säga att man använder den befintliga it-infrastrukturen fullt ut, både till att strömförsörja alla komponenter och för all kommunikation mellan komponenterna. Att inte behöva dra egen infrastruktur och kablage för säkerhetslösningen ger stor flexibilitet och är kostnadseffektivit.

Det nya kontoret kommer även att inrymma en operativ enhet inom Coor som levererar centraliserade tjänster för att på distans underhålla och administrera olika kunders säkerhetssystem (s.k. SaaS-tjänster, Security-as-a-Service). Den operative enheten kallas för Coor Security Center och består i dag av ett 30 medarbetare som förvaltar ett flertal större säkerhetsanläggningar åt kunder i hela landet.

− Coor Security Center har i och med flytten fått en bättre teknisk plattform och mer ändamålsenliga lokaler att verka i för sin verksamhet. Vi är jättestolta över att nu kunna visa upp dessa för våra befintliga och tilltänkta kunder, eftersom denna verksamhet är själva ryggraden i vårt säkerhetserbjudande, säger Pasi Rahko.

Men vad är egentligen säkerhet och hur skyddar man sig bäst?

− Fysisk säkerhet innebär att man använder människor, rutiner och teknologi för att skydda sina tillgångar. Syftet är att upptäcka, fördröja och agera. Många tror att det räcker med fysiska åtgärder i avskräckande syfte, men vår erfarenhet är att det inte fungerar. Vi vill så tidigt som möjligt upptäcka och sedan i möjligaste mån fördröja ett angrepp och på det sättet köpa oss tid till att agera, säger Pasi Rahko.

Nu för tiden går säkerhetslösningar mot mer tekniska installationer där man som kund får en anskaffnings- eller driftkostnad som minskar och skrivs av med tiden.

Pasi Rahko, Säkerhetsexpert, Coor

Nu för tiden går säkerhetslösningar mot mer tekniska installationer där man som kund får en anskaffnings- och driftkostnad som skrivs av och som därmed snarare minskar än ökar med tiden. Bygger man sitt skydd på en lösning med en hög personell bemanning på sina objekt, så får man en kostnadsbild som aldrig minskar.

Pasi Rahko tror att många företag måste våga minimera andelen väktartimmar på objekten för att optimera sina säkerhetskostnader och dra full nytta av sina teknikinvesteringar.

− Traditionellt sett har anläggningsskydd ofta byggt på en hög andel väktare. Vi ser relativt ofta företag som investerar i ett fullgott tekniskt skydd, men ändå inte vågar ta bort eller minska väktarbemanningen. Väktare bör man ha för att agera proaktivt och för att reagera snabbt och effektivt. Att upptäcka och fördröja angrepp ska man göra genom det tekniska och mekaniska skyddet.

Överblick och systematik ger resultat

Coor har ofta uppdrag där man hjälper sina kunder med att analysera den befintliga säkerheten kring deras lokaler för att sedan föreslå åtgärder för att optimera den.

− Många företag arbetar inte tillräckligt systematiskt och långsiktigt med sina säkerhetsfrågor. De lever också alltför ofta kvar i lösningar som inte avspeglar hur hotbilden ser ut i dag. Eftersom vi har långa kontrakt och skapar nära relationer med våra kunder är vi initierade i kundernas behov och hotbilder och kan därför skräddarsy kloka lösningar. Det finns inga generiska säkerhetspaket som passar alla, säger Pasi Rahko.

I de flesta FM-uppdrag i dag finns säkerhetstjänsterna med som en naturlig del. Dessa blir då en integrerad del av den samlade serviceleveransen. För Coor är det viktigt att hitta synergier mellan säkerhetstjänster som utförs av väktare eller annan teknisk underhållspersonal och övriga Coor-medarbetare.

− Vi utbildar och använder servicepersonal, som ändå finns på plats för att utföra andra servicetjänster, till att utföra vissa uppgifter inom säkerhetsleveranserna. De kan då snabbt öka tillgången till säkerhetsutbildad personal på plats. Det är effektivare att koncentrera sig på snabba inställelsetider och ökad bemanning när det verkligen krävs, istället för att kontinuerlig ha en hög bemanning på plats med exempelvis väktare.

Morgondagens säkerhetslösningar

Pasi Rahko tror att framtidens säkerhetsbransch kommer att fortsätta följa utvecklingen i it- och konsumentelektronikbranschen, och i en snabbare takt använda den teknologin.

− Det kommer att bli än mer teknikintensivt och mobilt för att skapa rörligare och mer flexibla lösningar och för att inte låsa upp dyrbara resurser på fasta positioner. Lösningarna kommer bygga på ett betydligt mer proaktivt arbetssätt samtidigt som de skadebegränsande åtgärderna kommer att behöva vara mer skräddarsydda och korrekta. Det handlar om att förebygga hot och risker och att kunna avropa rätt åtgärder när något trotts allt händer istället för att ständigt sitta med en beredskap ifall något skulle hända.

Alla säkerhetslösningar byggs i tre steg:

  1. Först bedömer man de risker som finns, mot verksamheten, hur förövarna förväntas agerar och angripa. Här gäller det att försöka tänka som förövaren för att försöka förutsäga hur denna tänker utnyttja svagheter och gå till väga för att forcera de hinder som finns. Även den geografiska platsen är viktig, eftersom den avgör hur snabbt hjälp kan vara på plats och vilka stödresurser som finns att tillgå i närområdet.
  2. Sedan implementeras olika motåtgärder, exempelvis mekaniskt- och byggnadstekniskt skydd, teknik och väktare, men även rutiner, processer och riktlinjer om hur man skall bete sig och agera i lokalen. Det är alltid ett samspel mellan teknik och människa.
  3. Slutligen utvärderas den sammansatta effektiviteten av de vidtagna åtgärderna för att klara den kritiska tiden, det vill säga den tid det tar för en tilltänkt förövare att ta sig till det skyddade objektet och därefter ut igen.
Pasi Rahko

Pasi Rahko

Säkerhetsexpert

+46 (0)10-559 53 88

pasi.rahko@coor.com