illustration

Hållbarhet inom servicesektorn

Den gängse definitionen av hållbar utveckling introducerades av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester Brown år 1981, då han skrev att hållbar utveckling är att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Vid det laget var det många som upplevde att den definitionen var svår att förstå, rent konkret. Idag är situationen en annan. Daniel Stigberg, chef för Affärsutveckling på Coor i Sverige, menar att frågan blivit allt viktigare och allt mer närvarande i många upphandlingar.

− För större företag och organisationer är det numer en självklarhet, och i många fall en nödvändighet, att jobba aktivt med hållbarhetsfrågor. Drivkraften varierar, och kan komma från konsumenter/kunder, intresseorganisationer, myndigheter, media, medarbetare eller kanske styrelseledamöter.

Även inom FM- och industriservicebranschen fokuseras mer på hållbarhetsfrågor, vilket syns tydligt i förfrågningsunderlagen, även om det inte alltid är avgörande. Hållbarhetsområdet är dock brett, och kundernas fokusområden varierar. I större upphandlingar måste leverantörer ofta redovisa att de håller en viss standard inom olika områden för att ens komma ifråga.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö/säkerhet

Just nu är hållbarhetsfrågorna mest fokuserade på kvalitet, miljö och arbetsmiljö/säkerhet. Leverantörsstyrning är en annan viktig fråga i de fall underleverantörer används, och frågor om socialt samhällsansvar kommer upp emellanåt. Daniel Stigberg upplever att det är skillnad mellan privat och offentlig sektor.

− I offentliga upphandlingar ställs ofta krav på att leverantören ska vara miljö- och kvalitetscertifierat enligt den internationella ISO-standarden. Den privata sektorn ställer inte alltid krav på certifiering, men går ibland längre i att fråga hur vi verkligen jobbar med dessa frågor.

En bransch som utmärker sig är industrin, där miljöfrågor och arbetsmiljö/säkerhet är högt prioriterade frågor. I många fall utgör hållbarhet ett eget utvärderingsområde i anbudsgranskningen, och det förekommer att frågan får stor påverkan på vilken leverantör som väljs.

− Generellt frågar industrin mer än övriga sektorer. Det är mer regel än undantag att vi måste bifoga till exempel HSE-planer och HSE-policy i dessa anbud, säger Daniel Stigberg.

Olika kundkrav och fokusområden

Som leverantör är det viktigt att kunna hantera olika kundkrav och fokusområden. På Coor är det självklart att anpassa sig till kundens krav på ökade insatser inom vissa områden. Daniel förklarar att Coors princip är att om kunden har högre krav än Coors egna så gäller kundens krav, men om kundens krav är lägre, gäller Coors högre standard.

− Våra egna standardnivåer måste självklart anpassas till våra kunders generella krav, och vi måste därför noga följa utvecklingen.

Större serviceleverantörer har oftast större möjlighet att kontrollera inköp och leverantörer, miljöpåverkan, affärsetiska principer och arbetsgivaransvar. Som leverantör måste man alltid hålla jämna steg med sina kunder.

− Min uppfattning är att vi på Coor ligger bra till, och det visar sig inte minst i anbudssituationerna. När det gäller hållbarhet gäller det dock att prioritera och välja vissa profilfrågor. På Coor har vi valt miljöområdet, där vi som enda servicebolag erbjuda en heltäckande miljögranskning av alla de servicetjänster vi levererar. Många andra leverantörer erbjuder separata gröna tjänster, som till exempel inom lokalvård, men det finns ingen som tar ett så stort grepp som vi.

På frågan om vad Coor kan förbättra kommer svaret snabbt:

− Vi lägger örat mot rälsen och försöker förstå vad som är viktigt för kunderna. Ett område som vi fokuserar extra mycket på just nu är arbetsmiljö, där har vi flera kunder med stora krav. Här kan vi bli bättre på vissa håll i verksamheten, vilket vi jobbar med just nu, säger Daniel Stigberg.

daniel_stigberg

Daniel Stigberg

Chef Affärsutveckling & Försäljning

+46 (0)10-559 59 74

daniel.stigberg@coor.com